Μαθήματα Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών 2021-22

Τα μαθήματα του ΠΜΣ που θα διδαχθούν κατά το Ακαδημαϊκό Έτος 2021-22, παρουσιάζονται στη συνέχεια ανά ειδίκευση και εξάμηνο.

Ειδίκευση:

ΜΔΕ Ειδίκευση Α: Διαχείριση Νερού και Υγρών Αποβλήτων

ΜΔΕ Ειδίκευση Β: Περιβαλλοντική Διαχείριση, Βιώσιμη Ενέργεια & Κλιματική Αλλαγή

Ειδίκευση

Το οριστικό πρόγραμμα μαθημάτων θα αναρτηθεί τις εβδομάδες που προηγούνται της έναρξης του εξαμήνου.