Συμβατικές Μέθοδοι Επεξεργασίας Νερού και Υγρών Αποβλήτων

Στοιχεία Μαθήματος:

Κωδικός μαθήματος: Α-105
Είδος μαθήματος: Υποχρεωτικό
Εξάμηνο: Χειμερινό
ΕCTS: 9

Διδάσκων: Αναπληρωτής Καθηγητής Π. Γκίκας

Βιβλιογραφία:

  • Metcalf & Eddy (Revised by G. Tchobanoglous, F.L. Burton and H. D. Stensel, 2003, "Wastewater engineering, treatment and reuse" 4th Edition, McGraw-Hill, Inc.
  • Α.Ι. Στάμου και Ζ.Σ. Βογιατζής, 1994, «Βασικές αρχές και σχεδιασμός συστημάτων επεξεργασίας αποβλήτων», 2η Έκδοση, Εκδόσεις Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας.
  • C.P. L. Grady, Jr. and H.C. Lim, 1980, "Biological wastewater treatment", Marcel Dekker, Inc.
  • Μ. Μήτρακας, 2001, «Ποιοτικά χαρακτηριστικά και επεξεργασία νερού», 2η  Έκδοση. Εκδόσεις Τζιόλα.

Eclass:

  • Ναι - Απαιτείται εγγραφή

Στόχοι του μαθήματος:

Το μάθημα στοχεύει στην ανάλυση και σχεδιασμό των βασικών διεργασιών που χρησιμοποιούνται για την επεξεργασία των υγρών αστικών αποβλήτων.

Περιεχόμενα Μαθήματος:

1η Εβδομάδα: Εισαγωγή σε θέματα ρύπανσης και ποιότητας νερών και υγρών αποβλήτων
2η Εβδομάδα: Γενικές αρχές επεξεργασίας υγρών αποβλήτων, Προεπεξεργασία
3η Εβδομάδα: Καθίζηση (Βασικές αρχές Σχεδιασμού)
4η Εβδομάδα: Χημική κινητική-Χημικοί αντιδραστήρες
5η Εβδομάδα: Ενεργός ιλύς-Ι (Απομάκρυνση οργανικού φορτίου, Νιτροποίηση, Απονιτροποίηση, Αποφωσφόρωση)
6η Εβδομάδα: Ενεργός ιλύς-ΙΙ (Βασικές αρχές Σχεδιασμού), 
7η Εβδομάδα: Κροκίδωση-Συσσωμάτωση, Διήθηση
8η Εβδομάδα: Απολύμανση (Χλωρίωση, Οζονισμός, ακτινοβολία UV)
9η Εβδομάδα: Διαχείριση βιοστερών Ι (Πάχυνση, Αφυδάτωση, Κομποστοποίηση)
10η Εβδομάδα: Διαχείριση βιοστερών ΙΙ (Αναερόβια χώνευση)
11η Εβδομάδα: Συστήματα MBR, MBBR
12η Εβδομάδα: Διεργασίες ανάκτησης και επαναχρησιμοποίησης νερού

Αξιολόγηση:

  1. Project (50%)
  2. Τελικό διαγώνισμα (50%)

Τελευταία Ενημέρωση: 10-10-2019