Διαχείριση Στερεών και Τοξικών Αποβλήτων

Στοιχεία Μαθήματος:

Κωδικός μαθήματος:Β-202
Είδος μαθήματος:Υποχρεωτικό
Εξάμηνο:Χειμερινό
ΕCTS:9

Διδάσκων: Επίκουρος Καθηγητής Α. Γιαννής

Βιβλιογραφία:

 • «Στερεά Απόβλητα: Διαχείριση και Σχεδιασμός Συστημάτων» (2012), Συγγραφέας:Ευάγγελος Γιδαράκος, Εκδόσεις Πολυτεχνείο Κρήτης.
 • «Επικίνδυνα Απόβλητα – Διαχείριση, επεξεργασία, διάθεση» (2006), Συγγραφέας:Ευάγγελος Γιδαράκος,Εκδόσεις ΖΥΓΟΣ, Θεσσαλονίκη.
 • «Βιώσιμη διαχείριση αστικών στερεών αποβλήτων» (2007)Συγγραφέας:Δημήτριος Παναγιωτακόπουλος, Εκδόσεις ΖΥΓΟΣ, Θεσσαλονίκη.
 • "Integrated Solid Waste Management" (1993), Συγγραφείς:G. Tchobanoglous, H.T heisen, S. Vrgil, Εκδόσεις: McGraw-Hill, Inc.
 • "Waste Management" (2000), Συγγραφείς: B. Bilitewski, G. Brunner, K. Marek, Εκδόσεις: Springer Verlag.

Eclass:

 • Ναι - Απαιτείται εγγραφή

Στόχοι του μαθήματος:

Το μάθημα στοχεύει στην ποιοτική και ποσοτική ανάλυση, στους τρόπους διαχείρισης και στον σχεδιασμό των κυριότερων διεργασιών που χρησιμοποιούνται για την επεξεργασία τόσο των Αστικών Στερεών Αποβλήτων (ΑΣΑ) όσο και των Επικινδύνων Αποβλήτων (ΕΑ).

Το μάθημα περιλαμβάνει επιπρόσθετα:

 1. Την εκτέλεση μιας σειράς εργαστηριακών ασκήσεων.
 2. Την εκτέλεση ενός Project Design Course με ειδικά θέματα:
  • Σχεδιασμός εγκατάστασης αποτέφρωσης αστικών στερεών αποβλήτων με παραγωγή θερμότητας και ενέργειας,
  • Σχεδιασμός μονάδας Μηχανικής-Βιολογικής Επεξεργασίας (ΜΒΕ) αποβλήτων.  

Περιεχόμενα Μαθήματος:

1η Εβδομάδα:Χαρακτηρισμός, ποιοτική και ποσοτική ανάλυση Αστικών Στερεών Αποβλήτων (ΑΣΑ)
2η Εβδομάδα:Ανακύκλωση, υλικά ανακύκλωσης (χαρτί, γυαλί, σιδηρούχα υλικά, πλαστικά, μπαταρίες). Βελτιστοποίηση των πόρων σε μια κοινωνία ανακύκλωσης, οικονομική αειφορία.
3η Εβδομάδα: Μέθοδοι μηχανικής/βιολογικής επεξεργασίας: αερόβια κομποστοποίηση, αναερόβια χώνευση
4η Εβδομάδα: Θερμικές διεργασίες: Αποτέφρωση, πυρόλυση, αεριοποίηση
5η Εβδομάδα: Περιβαλλοντική αειφορία και οικονομική βιωσιμότητα θερμικών επεξεργασιών
6η Εβδομάδα: Τελική διάθεση, Χώροι Υγειονομικής Ταφής (ΧΥΤ), παραγωγή και σύνθεση διασταλαγμάτων, παραγωγή και σύνθεση βιοαερίου
7η Εβδομάδα: Παραγωγή δευτερογενών καυσίμων, εξόρυξη ΧΥΤΑ (τεχνικοί ταμιευτήρες δευτερογενών πόρων)
8η Εβδομάδα:Εργαστήρια-Ανάλυση και επεξεργασία πειραματικών δεδομένων
9η Εβδομάδα:Επικίνδυνα απόβλητα: Βασικά χαρακτηριστικά, ταξινόμηση, σήμανση, αποθήκευση και μεταφορά
10η Εβδομάδα:Τοξικολογία και ανάλυση επικινδυνότητας
11η Εβδομάδα:Διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων
12η Εβδομάδα:Διοξίνες (PCDDs), Φουράνια (PCDFs) και Πολυχλωριωμένα Διφαινύλια (PCBs )
13η Εβδομάδα:Παρουσίαση Εργασιών (projects) και συζήτηση

Εργασίες:

Εργαστηριακές Ασκήσεις:

Α. ΑΣΤΙΚΑ ΣΤΕΡΕΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ (ΑΣΑ)

 • Προσδιορισµός υγρασίας, τέφρας και πτητικής ύλης
 • Στοιχειακή ανάλυση και θερµογόνος δύναµη
 • Βιοαντιδραστήρας στερεών αποβλήτων

Β. ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ

 • Εκτίμηση της τοξικότητας στερεών περιβαλλοντικών δειγμάτων
 • Προσδιορισμός του σημείου ανάφλεξης  – εκτίμηση επικινδυνότητας
 • Προσρόφηση τοξικών ουσιών σε ενεργό άνθρακα

Αξιολόγηση:

 1. Εργαστηριακές ασκήσεις (20%)
 2. Project (30%)
 3. Τελικό διαγώνισμα (50%)

Τελευταία Ενημέρωση: 05-10-2018