Δανάη Βενιέρη
Καθηγήτρια, Περιβαλλοντική Μικροβιολογία
Εργαστήριο Περιβαλλοντικής Μικροβιολογίας
Τομέας Ανάπτυξης, Ανάλυσης & Σχεδιασμού Διεργασιών (ΙΙ)

Αντιπρύτανης Οικονομικών και Ανάπτυξης

Βιογραφικό σημείωμα (pdf)

Επικοινωνία

 • Γραφείο: Κ2.112
 • Τηλέφωνο +30 28210 37801 FAX+30 28210 37858
 • Email: danae.venieri<στο>enveng.tuc.gr
 • Ώρες υποδοχής φοιτητών: Καθημερινά 9:00-15:00

Εκπαίδευση

 • 2005: Ph.D.: Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστήμιο Πάτρας.
 • 1999: Πτυχίο Βιολογίας, Σχολή Θετικών Επιστημών, Πανεπιστήμιο Πάτρας.

Ερευνητικά ενδιαφέροντα

Η ερευνητική μονάδα Περιβαλλοντικής Μικροβιολογίας ασχολείται με θέματα που αφορούν κυρίως στην εκτίμηση μικροβιολογικής ποιότητας του περιβάλλοντος (πόσιμο / θαλασσινό νερό, απόβλητα, τρόφιμα) και τη μελέτη περιβαλλοντικών μικροοργανισμών (βακτήρια, παράσιτα, βακτηριοφάγοι, ιοί εντερικής προέλευσης):

 • Εφαρμογή ποικιλίας τεχνικών (καλλιεργητικές & μοριακές) για την απομόνωση και μελέτη μικροοργανισμών.
 • Χρήση δεικτών για την αξιολόγηση μικροβιολογικής ποιότητας του περιβάλλοντος.
 • Μελέτη ανθεκτικότητας των μικροοργανισμών του υδάτινου περιβάλλοντος (μελέτη γονιδίων ανθεκτικότητας σε ποικιλία αντιβιοτικών, μεταφορά ανθεκτικότητας μεταξύ πληθυσμών μικροοργανισμών).
 • Μελέτη συμπεριφοράς των μικροοργανισμών στις διάφορες μεθόδους απολύμανσης.

Συμμετοχή σε Ερευνητικά Προγράμματα και Έργα

 • FP7-Collaborative Research program, “WATER4CROPS: Integrating bio-treated wastewater reuse and valorization with enhanced water use efficiency to support the Green Economy in Europe and India”. Επιστημονικός Υπεύθυνος: Καθ. Νικόλαος Καλογεράκης.
 • LIFE10 ENV/GR/601 program “CHARM: Chromium in Asopos groundwater system: remediation technologies and measures”. Επιστημονικός Υπεύθυνος: Καθ. Νικόλαος Καλογεράκης.
 • Synthesis of TiO2-graphene composite photocatalysts for the aqueous phase degradation of organic pollutants (PhotoGraph), Ε.Ι. ΑΕΙΦΟΡΙΑ (co funded by the Republic of Cyprus & EU». Διάρκεια: 2012 - 2014. Επιστημονικός Υπεύθυνος: Επικ. Καθ. Νικόλαος Ξεκουκουλωτάκης.
 • «Unravelling and expLoiting MedIterranean Sea microbial diversity and ecology for XEnobiotics’ and pollutantS’ clean up: ULIXES» FP7-KBBE-2010-4. Επιστημονικός Υπεύθυνος: Καθ. Νικόλαος Καλογεράκης.
 • «Advanced systems for the enhancement of the environmental performance of wineries in Cyprus, LIFE 08». Διάρκεια: 2010 - 2012. Επιστημονικός Υπεύθυνος: Καθ. Διονύσιος Μαντζαβίνος.

Επιλεγμένες Δημοσιεύσεις

 • C. Bouki, D. Venieri, E. Diamadopoulos, 2013. Detection and fate of antibiotic resistant bacteria (ARB) in wastewater treatment plants: A review. Ecotoxicology & Environmental Safety, 91:1-9.
 • G. Pliego, N.P. Xekoukoulotakis, D. Venieri, J. Zazo, J. Casas, J. Rodriguez, D. Mantzavinos, 2014. Complete degradation of the persistent anti-depressant sertraline in aqueous solution by solar photo-Fenton oxidation. Journal of Chemical Technology and Biotechnology, 89: 814-818.
 • D. Venieri, A. Fraggedaki, M. Kostadima, E. Chatzisymeon, V. Binas, A. Zachopoulos, G. Kiriakidis, D. Mantzavinos, 2014. Solar light and metal-doped TiO2 to eliminate water-transmitted bacterial pathogens: Photocatalyst characterization and disinfection performance. Applied Catalysis B: Environmental, 154-155: 93-101.
 • D. Venieri, 2014. Photoelectrochemical disinfection. Encyclopedia of Applied Electrochemistry, edited by Gerhard Kreysa, Ken-ichiro Ota and Robert F. Savinell. DOI 10.1007/978-1-4419-6996-5, © Springer Science+Business Media New York 2014.
 • R.S. Ribeiro, Z. Frontistis, D. Mantzavinos, D. Venieri, M. Antonopoulou, I.K. Konstantinou, A.M.T. Silva, J.L. Faria, H.T. Gomes, 2016. Magnetic carbon xerogels for the catalytic wet peroxide oxidation of sulfamethoxazole in environmentally relevant water matrices. Applied Catalysis B: Environmental, 199: 170-186.
 • V. Binas, D. Venieri, D. Kotzias, G. Kiriakidis, 2017. Modified TiO2 based photocatalysts for improved air and health quality. Journal of Materiomics, 3: 3-16.
 • D. Venieri and D. Mantzavinos, 2017. Disinfection of Waters/Wastewaters by Solar Photocatalysis (chapter 8). Advances in Photocatalytic Disinfection, edited by Taicheng An, Huijun Zhao and Po Keung Wong. DOI 10.1007/978-3-662-53496-0 © Springer-Verlag GmbH Germany 2017.
 • E. Ioannidou, Z. Frontistis, M. Antonopoulou, D. Venieri, I. Konstantinou, D.I. Kondarides, D. Mantzavinos, 2017. Solar photocatalytic degradation of sulfamethoxazole over tungsten – modified TiO2. Chemical Engineering Journal, 318: 143-152.
 • E. Syranidou, S. Christofilopoulos, M. Politi, N. Weyens, D. Venieri, J. Vangronsveld, N.  Kalogerakis, 2017. Bisphenol-A removal by the halophyte Juncus acutus in a phytoremediation pilot: Characterization and potential role of the endophytic community. Journal of Hazardous Materials, 323: 350-358.
 • T. Makropoulou, P. Panagiotopoulou, D. Venieri, 2018. N-doped TiO2 photocatalysts for bacterial inactivation in water. Journal of Chemical Technology and Biotechnology. doi: 10.1002/jctb.5639 Article in press.

Διδασκαλία Μεταπτυχιακών Μαθημάτων