Ολοκληρωμένη Διαχείριση Υδατικών Πόρων

Στοιχεία Μαθήματος:

Κωδικός μαθήματος:Α-102
Είδος μαθήματος:Επιλογής
Εξάμηνο:Χειμερινό
ΕCTS:9

Διδάσκων: Καθηγητής Ν. Νικολαΐδης

Βιβλιογραφία:

  • Evrotas River Basin Management Plan.
  • Koiliaris and Keritis River Basin Management Plan (2010).
  • GR and EU Legislation - Supplementary material.
  • A series of Journal Articles
  • SWAT Model User's Manual.
  • Διαχειριστικό Σχέδιο Κρήτης και ΣΜΠΕ
  • Παραδοτέα του Προγράμματος Aquaman

Eclass:

  • Ναι - Απαιτείται εγγραφή

Στόχοι του μαθήματος:

Το αντικείμενο του μαθήματος είναι να εκπαιδεύσει το μεταπτυχιακό φοιτητή στη διεξαγωγή μελετών ολοκληρωμένης διαχείρισης υδατικών πόρων, σύμφωνα με την οδηγία πλαίσιο για τα ύδατα. Το μάθημα αποτελείται από διαλέξεις σχετικά με τις βασικές αρχές της διαχείρισης των υδατικών πόρων, παραδείγματα από ειδικές μελέτες και διαχειριστικά σχέδια, αξιολόγηση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής, δημιουργία και αξιολόγηση προγράμματος μέτρων και χρήση Nature Based Solutions  για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής.  Το μάθημα έχει 3 εργαστήρια και μία επίσκεψη πεδίου στο Critical Zone Observatory του ποταμού Κοιλιάρη. Στα εργαστήρια θα γίνει χρήση του μοντέλου λεκάνης απορροής επιφανειακών υδάτων και υπόγειων νερών (μοντέλο SWAT).

Περιεχόμενα Μαθήματος:

1η Εβδομάδα:Εισαγωγή στη διαχείριση υδατικών πόρων, Παγκόσμιες περιβαλλοντικές προκλήσεις και εισαγωγή σε observatory science
2η Εβδομάδα:Ειδικά διαχειριστικά σχέδια για τις λεκάνες απορροής Ευρώτα, Κοιλιάρη, Κερίτη και Δήμου Κανδάνου.
3η Εβδομάδα: Εισαγωγή στο μοντέλο SWAT - Παρουσίαση της νομοθεσίας νερού.
4η Εβδομάδα: Εργαστήριο 1 - Χρήση του μοντέλου SWAT.
5η Εβδομάδα: Διαχειριστικό σχέδιο Περιφέρειας Κρήτης
6η Εβδομάδα: Field visit στο ποταμό Κοιλιάρη
7η Εβδομάδα: Επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής και πρόγραμμα μέτρων
8η Εβδομάδα:Εργαστήριο 2 - Σενάρια κλιματικής αλλαγής με το SWAT
9η Εβδομάδα:Ανάλυση DPSIR σε επίπεδο λεκάνης απορροής και μεθοδολογία προτεραιοποίησης του προγράμματος μέτρων
10η Εβδομάδα:Οικονομική ανάλυση στο πρόγραμμα μέτρων
11η Εβδομάδα:Nature Based Solutions για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής
12η Εβδομάδα:Εργαστήριο 3 - Αξιολόγηση των μέτρων προσαρμογής στη κλιματική αλλαγή
13η Εβδομάδα:Παρουσίαση εργασιών

Εργασίες:

Θα δοθεί μία ομαδική εργασία διάρκειας ενός εξαμήνου με ενδιάμεσα παραδοτέα και παρουσιάσεις. Το θέμα της εργασίας θα είναι η δημιουργία ενός ειδικού διαχειριστικού σχεδίου υδατικών πόρων για μία λεκάνη απορροής.

Αξιολόγηση:

  • Παρουσίαση εργασίας (30%)
  • Έκθεση εργασίας (70%)

Τελευταία Ενημέρωση: 15-10-2018