Παρασκευή Παναγιωτοπούλου
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Τεχνολογίες Επεξεργασίας Αερίων Εκπομπών 

Εργαστήριο Περιβαλλοντικής Κατάλυσης
Τομέας Περιβαλλοντικής Διαχείρισης (Ι)

Βιογραφικό σημείωμα (pdf)

Επικοινωνία

 • Γραφείο: Κ2.119
 • Τηλέφωνο +30 28210 37770 FAX +30 28210 37858
 • Email:ppanagiotopoulou<στο>isc.tuc.gr
 • Ώρες υποδοχής φοιτητών: Καθημερινά 9:00-15:00

Εκπαίδευση

 • 2006: Ph.D.: Τμήμα Χημικών Μηχανικών, Πανεπιστημίου Πατρών.
 • 2006: MSc: Ενέργεια και Περιβάλλον, Τμήμα Χημικών Μηχανικών, Πανεπιστημίου Πατρών.
 • 2001: Δίπλωμα Χημικού Μηχανικού, Πολυτεχνική Σχολή, Πανεπιστήμιο Πατρών.

Ερευνητικά ενδιαφέροντα

Ετερογενής Κατάλυση και, ειδικότερα, σύνθεση και χαρακτηρισμός καταλυτών καθώς και διερεύνηση του μηχανισμού και της κινητικής καταλυτικών αντιδράσεων για ενεργειακές και περιβαλλοντικές εφαρμογές:

 • Καταλυτική υδρογόνωση του διοξειδίου του άνθρακα (CO2).
 • Παραγωγή υδρογόνου για κυψέλες καυσίμου (fuel cells) μέσω αναμόρφωσης υγροποιημένου αερίου πετρελαίου, βιοαερίου, βιο-αιθανόλης κλπ.
 • Εκλεκτική μεθανοποίηση του μονοξειδίου του άνθρακα (CO) παρουσία CO2, για την απομάκρυνση του CO από αέρια ρεύματα πλούσια σε υδρογόνο (Η2), ώστε να καταστούν κατάλληλα για τροφοδοσία κυψελών καυσίμου.
 • Ανάπτυξη καταλυτών για την αντίδραση μετατόπισης του CO με ατμό (water-gas shift, WGS) σε αέρια ρεύματα που απαντώνται στην έξοδο αναμορφωτών καυσίμου (fuel reformers).

Συμμετοχή σε Ερευνητικά Προγράμματα και Έργα

 • ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ - ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ: «Ανάπτυξη και επίδειξη σε πιλοτική κλίμακα καινοτόμου, αποδοτικής και περιβαλλοντικά φιλικής διεργασίας παραγωγής καθαρού Η2 και ηλεκτρικής ισχύος από βιοαέριο» (Τ2ΕΔΚ-00955) Προϋπολογισμός: €208.000/ €1.000.000. Χρηματοδότηση: Ευρωπαϊκή Ένωση και εθνικοί πόροι μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) (2021-2024).
 • ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ - ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ: «Ανάπτυξη και επίδειξη ολοκληρωμένης διεργασίας για τη παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από κυψέλες καυσίμου με ενδιάμεση παραγωγή Η2 μέσω αναμόρφωσης του LPG με ατμό» (Τ1ΕΔΚ-02442). Προϋπολογισμός: €150.000/ €674.854,93. Χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εθνικούς πόρους μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) (2018-2021) (Συντονίστρια).
 • Application of Nanotechnology in the Energy Business, «Solar-Hydrogen: Development and Pilot Plant Demonstration of Hydrogen Production from Solar Energy and Biomass (Waste) Compounds and Derivatives at Ambient Conditions Mediated by Nanostructured Photocatalysts», Χρηματοδότηση από το E.ON. AG., 2009 -2012.
 • ΘΑΛΗΣ: «Παραγωγή ενεργειακών φορέων από παραπροϊόντα βιομάζας. Αναμόρφωση της γλυκερίνης για παραγωγή υδρογόνου, υδρογονανθράκων και ανώτερων αλκοολών» (MIS 379333). Χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εθνικούς πόρους (Υ.ΠΑΙ.Θ.) (2011-2015)

Διακρίσεις

 • Έξι δημοσιεύσεις ήταν ανάμεσα στα 25 Hottest Articles των περιοδικών Journal of Catalysis (3 δημοσιεύσεις), Catalysis Today (1 δημοσίευση), Chemical Engineering Journal (1 δημοσίευση), Applied Catalysis A (1 δημοσίευση).
 • Top Cited Papers Award 2011-2012, Chemical Engineering Journal (1 δημοσίευση).
 • Μία δημοσίευση ήταν ανάμεσα στα Most Cited Papers του περιοδικού Applied Catalysis A για την περίοδο 2019-2021.

Επιλεγμένες Δημοσιεύσεις

 • M. Hatzisymeon, A. Petala, P. Panagiotopoulou “Carbon dioxide hydrogenation over supported Ni and Ru catalysts” Catalysis Letters, in press.
 • A. Kokka, A. Katsoni, I.V. Yentekakis, P. Panagiotopoulou “Hydrogen production via steam reforming of propane over supported metal catalysts” International Journal of Hydrogen Energy, 45(29) (2020) 14849-14866.
 • A. Kokka, T. Ramantani, A. Petala,  P. Panagiotopoulou “Effect of the nature of the support, operating and pretreatment conditions on the catalytic performance of supported Ni catalysts for the selective methanation of CO”, Catalysis Today 355 (2020) 832-843.
 • G. Bampos, P. Bika, P. Panagiotopoulou, X.E. Verykios “Reactive adsorption of CO from low CO concentrations streams on the surface of Pd/CeO2 catalysts”, Applied Catalysis A: General 588 (2019) 117305.
 • P. Panagiotopoulou “Methanation of CO2 over alkali-promoted Ru/TiO2 catalysts: II. Effect of alkali additives on the reaction pathway”, Applied Catalysis B: Environmental 236 (2018) 162-170.
 • A. Petala, P. Panagiotopoulou, “Methanation of CO2 over alkali-promoted Ru/TiO2 catalysts: I. Effect of alkali additives on catalytic activity and selectivity” Applied Catalysis B: Environmental 224 (2018) 919-927.
 • P. Panagiotopoulou, “Hydrogenation of CO2 over supported noble metal catalysts” Applied Catalysis A: General 542 (2017) 63-70.
 • P. Panagiotopoulou, X.E. Verykios, “Mechanistic Study of the Selective Methanation of CO over Ru/TiOCatalysts: Effect of Metal Crystallite Size on the Nature of Active Surface Species and Reaction Pathways” The Journal of Physical Chemistry C 121 (9) (2017) 5058–5068.
 • M.Kourtelesis, P. Panagiotopoulou, X.E. Verykios “Influence of structural parameters on the reaction of low temperature ethanol steam reforming over Pt/Al2O3 catalysts” Catalysis Today 258 (2015) 247-255.
 • M.J. Gilkey, P. Panagiotopoulou, A.V. Mironenko, G.R. Jenness, D.G. Vlachos, B. Xu “Mechanistic Insights into Metal Lewis Acid-Mediated Catalytic Transfer Hydrogenation of Furfural to 2-Methylfuran”, ACS Catalysis 5 (2015) 3988-3994.

Υποψήφιοι διδάκτορες

 • Αλίκη Κόκκα
 • Αθανάσιος Ανδρουλάκης