Παρασκευή Παναγιωτοπούλου
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Τεχνολογίες Επεξεργασίας Αερίων Εκπομπών 

Εργαστήριο Περιβαλλοντικής Κατάλυσης
Τομέας Επιστήμης Υλικών, Νανοτεχνολογίας και Βιοτεχνολογικών Εφαρμογών (ΙΙΙ)

Βιογραφικό σημείωμα (pdf)

Επικοινωνία

 • Ώρες υποδοχής φοιτητών: Καθημερινά 9:00-15:00

Εκπαίδευση

 • 2006: Ph.D.: Τμήμα Χημικών Μηχανικών, Πανεπιστημίου Πατρών.
 • 2006: MSc: Ενέργεια και Περιβάλλον, Τμήμα Χημικών Μηχανικών, Πανεπιστημίου Πατρών.
 • 2001: Δίπλωμα Χημικού Μηχανικού, Πολυτεχνική Σχολή, Πανεπιστήμιο Πατρών.

Ερευνητικά ενδιαφέροντα

Ετερογενής Κατάλυση και, ειδικότερα, σύνθεση και χαρακτηρισμός καταλυτών καθώς και διερεύνηση του μηχανισμού και της κινητικής καταλυτικών αντιδράσεων για ενεργειακές και περιβαλλοντικές εφαρμογές:

 • Παραγωγή υδρογόνου για κυψέλες καυσίμου (fuel cells) μέσω αναμόρφωσης υγροποιημένου αερίου πετρελαίου, βιοαερίου, βιο-αιθανόλης κλπ.
 • Οξειδωτική αφυδρογόνωση του προπανίου με διοξειδίου του άνθρακα (CO2)
 • Καταλυτική υδρογόνωση του CO2 για παραγωγή μεθανίου (CH4).
 • Εκλεκτική μεθανοποίηση του μονοξειδίου του άνθρακα (CO) παρουσία CO2, για την απομάκρυνση του CO από αέρια ρεύματα πλούσια σε υδρογόνο (Η2), ώστε να καταστούν κατάλληλα για τροφοδοσία κυψελών καυσίμου.
 • Ανάπτυξη καταλυτών για την αντίδραση μετατόπισης του CO με ατμό (water-gas shift, WGS) σε αέρια ρεύματα που απαντώνται στην έξοδο αναμορφωτών καυσίμου (fuel reformers).

Συμμετοχή σε Ερευνητικά Προγράμματα και Έργα

 • ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ: «Παραγωγή προπυλενίου (C3H6) μέσω οξειδωτικής αφυδρογόνωσης του προπανίου (C3H8) με διοξείδιο του άνθρακα (CO2)» (3367), Επιστημονικά Υπεύθυνη: Παρασκευή Παναγιωτοπούλου. Χρηματοδότηση: Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας & Καινοτομίας (ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ) (2022-2025).
 • ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ - ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ: «Ανάπτυξη και επίδειξη σε πιλοτική κλίμακα καινοτόμου, αποδοτικής και περιβαλλοντικά φιλικής διεργασίας παραγωγής καθαρού Η2 και ηλεκτρικής ισχύος από βιοαέριο» (Τ2ΕΔΚ-00955) Προϋπολογισμός: €208.000/ €1.000.000. Χρηματοδότηση: Ευρωπαϊκή Ένωση και εθνικοί πόροι μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) (2021-2024).
 • ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ - ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ: «Ανάπτυξη και επίδειξη ολοκληρωμένης διεργασίας για τη παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από κυψέλες καυσίμου με ενδιάμεση παραγωγή Η2 μέσω αναμόρφωσης του LPG με ατμό» (Τ1ΕΔΚ-02442). Προϋπολογισμός: €150.000/ €674.854,93. Χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εθνικούς πόρους μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) (2018-2021) (Συντονίστρια).
 • Application of Nanotechnology in the Energy Business, «Solar-Hydrogen: Development and Pilot Plant Demonstration of Hydrogen Production from Solar Energy and Biomass (Waste) Compounds and Derivatives at Ambient Conditions Mediated by Nanostructured Photocatalysts», Χρηματοδότηση από το E.ON. AG., 2009 -2012.
 • ΘΑΛΗΣ: «Παραγωγή ενεργειακών φορέων από παραπροϊόντα βιομάζας. Αναμόρφωση της γλυκερίνης για παραγωγή υδρογόνου, υδρογονανθράκων και ανώτερων αλκοολών» (MIS 379333). Χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εθνικούς πόρους (Υ.ΠΑΙ.Θ.) (2011-2015)

Διακρίσεις

 • World’s top 2% Scientists’ List, Stanford University 2021.
 • Top Cited Papers Award 2011-2012, Chemical Engineering Journal (1 δημοσίευση).
 • Most Cited Papers του περιοδικού Applied Catalysis A για την περίοδο 2019-2021 (1 δημοσίευση).
 • Έξι δημοσιεύσεις ήταν ανάμεσα στα 25 Hottest Articles των περιοδικών Journal of Catalysis (3 δημοσιεύσεις), Catalysis Today (1 δημοσίευση), Chemical Engineering Journal (1 δημοσίευση), Applied Catalysis A (1 δημοσίευση).

Επιλεγμένες Δημοσιεύσεις

 • P. Panagiotopoulou “Methanation of CO2 over alkali-promoted Ru/TiO2 catalysts: II. Effect of alkali additives on the reaction pathway”, Applied Catalysis B: Environmental 236 (2018) 162-170. https://doi.org/10.1016/j.apcatb.2018.05.028
 • A. Kokka, T. Ramantani, A. Petala,  P. Panagiotopoulou “Effect of the nature of the support, operating and pretreatment conditions on the catalytic performance of supported Ni catalysts for the selective methanation of CO”, Catalysis Today 355 (2020) 832-843.https://doi.org/10.1016/j.cattod.2019.04.015
 • G. Bampos, P. Bika, P. Panagiotopoulou, X.E. Verykios “Reactive adsorption of CO from low CO concentrations streams on the surface of Pd/CeO2 catalysts”, Applied Catalysis A: General 588 (2019) 117305. https://doi.org/10.1016/j.apcata.2019.117305
 • A. Kokka, A. Katsoni, I.V. Yentekakis, P. Panagiotopoulou “Hydrogen production via steam reforming of propane over supported metal catalysts” International Journal of Hydrogen Energy, 45(29) (2020) 14849-14866. https://doi.org/10.1016/j.ijhydene.2020.03.194
 • M. Hatzisymeon, A. Petala, P. Panagiotopoulou “Carbon dioxide hydrogenation over supported Ni and Ru catalysts” Catalysis Letters, 151 (3) (2021) 888-900. https://doi.org/10.1007/s10562-020-03355-0
 • A. Kokka, T. Ramantani, P. Panagiotopoulou, Effect of operating conditions on the performance of Rh/TiO2 catalyst for the reaction of LPG steam reforming, Catalysts, 11 (03) (2021) pp.1-21, 374.https://doi.org/10.3390/catal11030374
 • I.V. Yentekakis, P. Panagiotopoulou, G. Artemakis, A review of recent efforts to promote dry reforming of methane (DRM) to syngas production via bimetallic catalyst formulations, Applied Catalysis B: Environmental 296 (2021) 120210 https://doi.org/10.1016/j.apcatb.2021.120210
 • A. Kokka, A. Petala, P. Panagiotopoulou, Support effects on the activity of Ni catalysts for the propane steam reforming reaction, Nanomaterials, 11(8) (2021) 1931.         https://doi.org/10.3390/nano11081931
 • G. Bampos, T. Ramantani, P. Panagiotopoulou, X.E. Verykios, Effect of Support on the Reactive Adsorption of CO from Low CO Concentration Streams on the Surface of Pd Based Catalysts, Industrial and Engineering Chemistry Research, (2021) In press. https://doi.org/10.1021/acs.iecr.1c02710 
 • E. Nikolaraki, G. Goula G., P. Panagiotopoulou, M.J. Taylor M.J., K. Kousi, G. Kyriakou, D.I. Kondarides, R.M. Lambert, I.V. Yentekakis, Support induced effects on the ir nanoparticles activity, selectivity and stability performance under CO2 reforming of methane, Nanomaterials, 11(11) (2021) 2880 https://doi.org/10.3390/nano11112880

Υποψήφιοι διδάκτορες

 • Αλίκη Κόκκα
 • Αθανάσιος Ανδρουλάκης
 • Αλεξάνδρα Φλώρου