Προηγμένες Τεχνολογίες Επεξεργασίας Αέριων Ρύπων

Στοιχεία Μαθήματος:

Κωδικός μαθήματος:Β-211
Είδος μαθήματος:Επιλογής
Εξάμηνο:Εαρινό
ΕCTS:9

Διδάσκουσα: Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Π. Παναγιωτοπούλου

Βιβλιογραφία:

  • Ατμοσφαιρική Ρύπανση: Επιπτώσεις, έλεγχος και εναλλακτικές τεχνολογίες, Ι. Γεντεκάκης, Εκδόσεις Κλειδάριθμος, Αθήνα 2010.
  • Έλεγχος Αέριας Ρύπανσης-Σχεδιασμός Αντιρρυπαντικής Τεχνολογίας, C. David Cooper- F.C. Alley, Εκδόσεις Τζιόλα.
  • Βασικές Αρχές Αντιρρυπαντικής Τεχνολογίας Ατμοσφαιρικών Ρύπων, Σ.Χ. Ραψομανίκης, Ε.Γ. Καστρινάκης, Εκδόσεις Τζιόλα.
  • Μηχανική Χημικών Διεργασιών, J.M. Smith, Εκδόσεις Τζιόλα.

Eclass:

  • Ναι - Απαιτείται εγγραφή

Στόχοι του μαθήματος:

Η κατανόηση των επιπτώσεων της ατμοσφαιρικής ρύπανσης στο περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία και ο τρόπος αντιμετώπισης της μέσα από την ανάλυση προηγμένων τεχνολογιών που εφαρμόζονται ήδη καθώς και εναλλακτικών τεχνολογιών που στοχεύουν στην αξιοποίηση των αερίων ρύπων με σκοπό την παραγωγή ενέργειας ή/και χρήσιμων χημικών προϊόντων. 

Περιεχόμενα Μαθήματος:

1η Εβδομάδα:Εισαγωγή στο πρόβλημα της ατμοσφαιρικής ρύπανσης-Διασπορά των ρύπων στην ατμόσφαιρα.
2η Εβδομάδα:Περιγραφή των κυριότερων ατμοσφαιρικών ρύπων-πηγές προέλευσης τους (φυσικές, ανθρωπογενείς, κινητές και στατικές πηγές)-επιπτώσεις στο περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία-Κλιματική αλλαγή.
3η Εβδομάδα:Τεχνολογίες ανάλυσης και μέτρησης αερίων ρύπων
4η Εβδομάδα: Βασικές αρχές σχεδιασμού διεργασιών επεξεργασίας αερίων ρύπων.
5η Εβδομάδα: Τεχνολογίες αντιμετώπισης αερίων εκπομπών: Απορρόφηση, Προσρόφηση, Καύση.
6η Εβδομάδα: Εναλλακτικές αντιρρυπαντικές τεχνολογίες: Περιβαλλοντική κατάλυση-βασικοί τύποι στερεών καταλυτών-αξιολόγηση καταλυτικών ιδιοτήτων-επιθυμητά χαρακτηριστικά για διεργασίες ελέγχου αερίων εκπομπών.
7η Εβδομάδα: Προηγμένες διεργασίες επεξεργασίας οξειδίων και υποξειδίων του αζώτου (NOx και N2O).
8η Εβδομάδα:Προηγμένες διεργασίες επεξεργασίας μονοξειδίου του άνθρακα (CO).
9η Εβδομάδα:Προηγμένες διεργασίες επεξεργασίας διοξειδίου του άνθρακα (CO2).
10η Εβδομάδα:Προηγμένες διεργασίες επεξεργασίας μεθανίου (CH4).
11η Εβδομάδα:Προηγμένες διεργασίες επεξεργασίας πτητικών οργανικών ενώσεων (VOCs).
12η Εβδομάδα:Προηγμένες διεργασίες επεξεργασίας οξειδίων του θείου (SΟx
13η Εβδομάδα:Παρουσίαση από τους φοιτητές εργασίας (project) ενός εξειδικευμένου θέματος της επιλογής τους.

Εργασίες:

Μία εργασία (project) βιβλιογραφικού περιεχομένου με παρουσίαση.

Αξιολόγηση:

  • Project, 50% του βαθμού
  • Τελική γραπτή εξέταση, 50% του βαθμού

Τελευταία Ενημέρωση: 05-02-2020