Σχεδιασμός Βιώσιμων Συστημάτων Ενέργειας και Μεταφορών

Στοιχεία Μαθήματος:

Κωδικός μαθήματος: Β-201
Είδος μαθήματος: Υποχρεωτικό
Εξάμηνο: Χειμερινό
ΕCTS: 9

Διδάσκων: Καθηγητής Θ. Τσούτσος

Βιβλιογραφία:

  • «Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας. Τεχνολογίες και Περιβάλλον» (2013), Συγγραφείς: Θ. Τσούτσος και Ι. Κανάκης, Εκδόσεις Παπασωτηρίου
  • «Συστήματα Αστικών Μεταφορών» (2009), Κ. Λυμπέρης, Μ. Καρλαύτης, Εκδόσεις Συμμετρία
  • "Sustainable Energy Communities in Insular and Ecologically Sensitive Areas", (2008), Theocharis Tsoutsos (ed), European Commission, DG Energy and Transport.
  • "Market potential analysis for the introduction of hydrogen energy technology in stand-alone power systems" (2004), M. Zoulias, R. Glockner, N. Lymberopoulos, I. Vosseler, T.Tsoutsos, HJ Mydske, M. Brodin, P. Taylor, European Commission.
  • "Renewable energy: Power for a sustainable future" (1996), G. Boyle (ed), The OPEN University, Oxford University Press

Eclass:

  • Ναι - Απαιτείται εγγραφή

Στόχοι του μαθήματος:

Το μάθημα στοχεύει στη εκπαίδευση των σπουδαστών στo σχεδιασμό Βιώσιμων Συστημάτων Ενέργειας και Μεταφορών/Κινητικότητας και στην αξιολόγηση τους με περιβαλλοντικά, ενεργειακά και οικονομικά κριτήρια. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται ανάλυση περιβαλλοντικών επιπτώσεων, τα συστήματα μετρήσεων και παρακολούθησης, τον έλεγχο θορύβου, την αξιοποίηση εναλλακτικών καυσίμων στις μεταφορές (βιοκαύσιμα, ηλεκτρισμός, κλπ).  Επίσης στη διαχείριση συστημάτων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και Εξοικονόμησης Ενέργειας (περιφερειακός-τοπικός ενεργειακός προγραμματισμός, αειφόρα διαχείριση φυσικών πόρων, Ανάλυση Κύκλου ζωής), Βιοκαύσιμα (χρήση βιοκαυσίμων για θέρμανση κτιρίων, εκτίμηση του τεχνικά και οικονομικά διαθέσιμου δυναμικού), Ηλιακός κλιματισμός (σχεδιασμός ενεργητικών ηλιακών συστημάτων κλιματισμού, τεχνικοοικονομική αξιολόγηση), Ανάλυση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων από τη χρήση Ενεργειακών Συστημάτων, Αξιολόγηση έργων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας σε συνθήκες αβεβαιότητας.

Περιεχόμενα Μαθήματος:

1η Εβδομάδα: Εμβάθυνση και σχεδιασμός σε αειφόρα συστήματα ενέργειας και μεταφορών
2η Εβδομάδα: Παρουσίαση και επίδειξη χρήσης virtual Lab του μαθήματος
3η Εβδομάδα: Συστήματα Βιώσιμων Μεταφορών/Κινητικότητας
4η Εβδομάδα: Ηλεκτρικά συστήματα. Αιολικά- φωτοβολταϊκά - υβριδικά
5η Εβδομάδα: Αφαλάτωση, αυτόνομα ενεργειακά συστήματα
6η Εβδομάδα: Ηλιακός κλιματισμός. Ενσωμάτωση στο δομημένο περιβάλλον.
7η Εβδομάδα: Βιοκαύσιμα. Ενεργειακή, περιβαλλοντική και οικονομική αξιολόγηση
8η Εβδομάδα: Αξιοποίηση εναλλακτικών καυσίμων στις μεταφορές (βιοκαύσιμα, ηλεκτρισμός, κλπ).
9η Εβδομάδα: Χρήση της Ανάλυσης Κύκλου Ζωής για τη μελέτη των περιβαλλοντικών επιπτώσεων
10η Εβδομάδα: Αειφόρος προγραμματισμός
11η Εβδομάδα: Πολυκριτηριακή ανάλυση για την άριστη επιλογή ενεργειακών συστημάτων.
12η Εβδομάδα: Εφαρμογές, διαστασιολόγηση συστημάτων και παραδείγματα.
13η Εβδομάδα: Eπανάληψη κρίσιμων θεμάτων

Εργασίες:

Κάθε σπουδαστής αναπτύσσει διαφορετικό project και παρουσιάζει σε 5 min την πρόοδο του στις εβδομαδιαίες συναντήσεις. Δίνεται προτεραιότητα σε project με τοπικό-περιφερειακό ενδιαφέρον.

Αξιολόγηση:

  • Project, 70% του βαθμού
  • Τελική γραπτή εξέταση, 30% του βαθμού

Τελευταία Ενημέρωση: 08-10-2018