Δίκαιο του Περιβάλλοντος και Αειφόρος Ανάπτυξη

Στοιχεία Μαθήματος:

Κωδικός μαθήματος: ΑΒ-305
Είδος μαθήματος: Επιλογής
Εξάμηνο: Εαρινό
ΕCTS: 9

Διδάσκουσα: Αναπληρώτρια Καθηγήτρια  Ε. Μαριά

Βιβλιογραφία:

 • Ι. Καράκωστας, Περιβάλλον και δίκαιο : Δίκαιο διαχείρισης και προστασίας των περιβαλλοντικών αγαθών, ISBN 978-960-272-886-4  (2011), Νομική Βιβλιοθήκη
 • Γλ. Σιούτη, Εγχειρίδιο Δικαίου Περιβάλλοντος, ISBN 978-960-445-736-9 (2011), εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε.
 • Ευ. Κουτούπα-Ρεγκάκου, Δίκαιο Προστασίας του Περιβάλλοντος, ISBN 978-960-445-372-6 (2008), εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε.
 • Γ. Κρεμλής, Γλ. Σιούτη, (επιμ.), Η εφαρμογή του Κοινοτικού Δικαίου Περιβάλλοντος στην Ελλάδα 1981-2006,  ISBN: 978-960-15-1741-4 (2007), Αντ. Ν. Σάκκουλας
 • Ε-Α Μαριά, Η νομική προστασία του τοπίου στο διεθνές, κοινοτικό και εθνικό δίκαιο, ISBN: 9789601522982 (2010), Αντ. Ν. Σάκκουλας
 • Α. Πρωτοπαπάς, Erhun Kula, Οικονομικά και πολιτικές για τη βιώσιμη διαχείριση του περιβάλλοντος και των φυσικών πόρων, ISBN: 960301950Χ (2005), εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε.
 • Elizabeth Fisher, Bettina Lange, and Eloise Scotford, Environmental Law: Text, Cases & Materials, ISBN 978-0-19-927088-0 (2013), Oxford University Press
 • Stuart Bell, Donald McGillivray, and Ole Pedersen, Environmental Law, Eighth Edition, ISBN 978-0-19-958380-5 (2013), Oxford University Press
 • J.H. Jans and H.H.B. Vedder, European Environmental Law. After Lisbon (4th edition), ISBN 9789089521057 (2011), Europa Law Publishing
 • Norman J Vig, Michael E Kraft, Environmental Policy: New Directions for the Twenty-First Century 8th Edition, ISBN-13: 978-1452203300 (2012), Sage Publications
 • Jamie Benidickson, Ben Boer, Antonio Herman Benjamin and Karen Morrow, Environmental Law & Sustainability After Rio, ISBN 978 0 85793 224 2 (2011), Edward Elgar publishing
 • Hans Christian Bugge (ed.) ; C. Voigt (ed.), Sustainable Development in International and National Law, ISBN 9789089520746 (2008), Europa Law Publishing.

Eclass:

 • Ναι - Απαιτείται εγγραφή

Στόχοι του μαθήματος:

Οι στόχοι του μαθήματος, που απευθύνεται στους μεταπτυχιακούς φοιτητές όλων των κατευθύνσεων είναι: α) η κατανόηση του περιεχομένου, του σκοπού, των επιπέδων λειτουργίας καθώς και των αρχών του δικαίου του περιβάλλοντος, β) η διερεύνηση και στη συνέχεια η εμβάθυνση της σχέσης του δικαίου του περιβάλλοντος με την αειφόρο ανάπτυξη, γ) η εξελικτική διαμόρφωση της αρχής της αειφόρου ανάπτυξης, η ενσωμάτωσή της στα διεθνή, ενωσιακά και εθνικά νομοθετικά κείμενα και η ερμηνεία της από τη νομολογία, δ) η εξειδίκευση της αρχής της αειφόρου ανάπτυξης σε ειδικότερους τομείς όπως η αγρο-βιοποικιλότητα, η προστασία και διαχείριση των υδάτων και των αποβλήτων καθώς και οι Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, και ε) η εξοικείωση των μεταπτυχιακών φοιτητών με τις έννοιες-κλειδιά του δικαίου του περιβάλλοντος και της αειφόρου ανάπτυξης μέσα από τη θεωρία, τη νομοθεσία και μελέτες περιπτώσεων (case studies).

Περιεχόμενα Μαθήματος:

Α. Πρώτη θεματική Ενότητα
1η Εβδομάδα: Η έννοια του περιβάλλοντος. Περιεχόμενο, είδη και χαρακτηριστικά προσβολών του περιβάλλοντος. Ο ρόλος του δικαίου στην προστασία του περιβάλλοντος. Τα επίπεδα της έννομης προστασίας του περιβάλλοντος : διεθνές, ενωσιακό, εθνικό.
2η Εβδομάδα: Η συμβολή της νομολογίας (εθνικής και κοινοτικής) στην προστασία του έννομου αγαθού «περιβάλλον».
3η Εβδομάδα: Αρχές του δικαίου του περιβάλλοντος.
Β.  Δεύτερη Θεματική Ενότητα
4η Εβδομάδα: Η σχέση προστασίας του περιβάλλοντος και οικονομικής ανάπτυξης και οι θεω­ρη­τικές αναζητήσεις για την αλληλοσυσχέτισή τους. Η έννοια και το περιεχόμενο της αειφόρου ανάπτυξης.
5η Εβδομάδα: H εξελικτική διαμόρφωση της αρχής της αειφόρου ανάπτυξης, η ενσωμάτωσή της στα διεθνή, ενωσιακά και εθνικά νομοθετικά κείμενα και η ερμηνεία της από τη νομολογία.
Γ.  Τρίτη Θεματική Ενότητα
Εξειδίκευση της αρχής της  αειφόρου  ανάπτυξης σε ειδικότερους τομείς :
6η Εβδομάδα: Προστασία της βιοποικιλότητας- Αγρο-βιοποικιλότητα
7η Εβδομάδα: Προστασία της βιοποικιλότητας- Αγρο-βιοποικιλότητα
8η Εβδομάδα: Προστασία και διαχείριση υδάτων
9η Εβδομάδα: Προστασία και διαχείριση υδάτων
10η Εβδομάδα: Προστασία και διαχείριση αποβλήτων
11η Εβδομάδα: Προστασία και διαχείριση αποβλήτων
12η Εβδομάδα: Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας
13η Εβδομάδα: Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας

Αξιολόγηση:

 • 4 παρουσιάσεις (άρθρα & νομολογία), 30% του βαθμού
 • Συνθετική Εργασία, 50% του βαθμού
 • Τελική εξέταση, 20% του βαθμού

Τελευταία Ενημέρωση: 06-02-2019