Ευπραξία (Αίθρα) Μαριά
Καθηγήτρια, Περιβαλλοντικό Δίκαιο 

Εργαστήριο  Δικαίου του Περιβάλλοντος και Περιβαλλοντικής Διακυβέρνησης
Τομέας Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Βιώσιμης Ανάπτυξης και Κλιματικής Αλλαγής (Ι)

Βιογραφικό σημείωμα (pdf)

Επικοινωνία

Εκπαίδευση

 • 1998: Διδακτορικό Δίπλωμα Νομικής Σχολής Εθνικού Καποδιστριακού Πανε­πι­στη­μίου Αθηνών
 • 1988: Μ.Δ.Ε. Νομικής Σχολής Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
 • 1984: Πτυχίο Νομικής Σχολής Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

Ερευνητικά ενδιαφέροντα

Η διεξαγωγή έρευνας σε τομείς του δικαίου του περιβάλλοντος, της περιβαλλοντικής πολιτικής και της περιβαλλοντικής διακυβέρνησης:

 • Nομική προστασία δασικών οικοσυστημάτων
 • Nομική προστασία τοπίου
 • Nομική προστασία βιοποικιλότητας, αγροβιοποικιλότητας, φυτογενετικών πόρων, Τραπεζών Γενετικού Υλικού & Τραπεζών Σπόρων, Βοτανικών Κήπων
 • Nομική προστασία αστικών κήπων, ιστορικών κήπων
 • Δασική πολιτική και κλιματική αλλαγή
 • Νομικά ζητήματα τεχνικών έργων ηλεκτροπαραγωγής από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας
 • Νομικά ζητήματα ενεργειακής απόδοσης, έξυπνων μετρητών, εξοικονόμησης ενέργειας στα κτίρια
 • Περιβαλλοντική διακυβέρνηση, διακυβέρνηση τοπίου, διακυβέρνηση βιοποικιλότητας
 • Νέες τεχνολογίες και περιβαλλοντική παρακολούθηση
 • Νομικά ζητήματα από τη χρήση των τεχνολογιών παρακολούθησης και παρατήρησης γης για τη διασφάλιση της περιβαλλοντικής συμμόρφωσης

Συμμετοχή σε Ερευνητικά Προγράμματα και Έργα

 • Επιστημονικός Υπεύθυνος του έργου με τίτλο: "Νομικά ζητήματα από τη χρήση των τεχνολογιών παρακολούθησης και παρατήρησης γης για τη διασφάλιση της περιβαλλοντικής συμμόρφωσης στην ελληνική έννομη τάξη (HELLASNOMOSAT)" https://www.eleg.tuc.gr/el/ereyna/hellasnomosat ΕΣΠΑ (OPS MIS 5047355), Διάρκεια 1-2-2020 έως και 31-5-2021.
 • Επιστημονικός Συνεργάτης στο έργο με τίτλο «Δράσεις Διατήρησης Απειλούμενων Φυτικών Ειδών των Νησιών της Μεσογείου: κοινές δράσεις για «εντός τόπου» και «εκτός τόπου» διατήρηση - CARE-MEDIFLORA» http://www.care-mediflora.eu, Συμμετοχή στη δράση για ίδρυση μικροαποθέματος φυτών στην Κρήτη, Χρηματοδότηση: Ίδρυμα MAVA. Διάρκεια 1-4-2016 έως 30-6-2019.
 • Γενική Επιστημονική Συντονίστρια του έργου ΕΣΠΑ με κωδικό ΟΠΣ 5000346 και τίτλο «Κωδικοποίηση της δασικής νομοθεσίας», Αναθέτουσα αρχή : Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού Περιβαλλοντικών  Δράσεων (νυν Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ/ Μονάδα Β’ Παρακολούθησης Προγραμμάτων) του τότε Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας  & Κλιματικής Αλλαγής  (νυν Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας). Τμήμα της Πράξης «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΡΑΣΗΣ» για τις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης (Άξονας Προτεραιότητας 01), τις 3 Περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου (Άξονας Προτεραιότητας 02) και τις 2 Περιφέρειες Σταδιακής Εισόδου (Άξονας Προτεραιότητας 03) του Ειδικού Στόχου 1.3. του Ε.Π. «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013». Συγχρηματοδοτούμενο έργο στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ, κατά 85% από την Ευρωπαϊκή Ένωση και κατά 15% από Εθνικούς Πόρους (κωδικός ΟΠΣ 374375). Διάρκεια 31-12-2016 έως 31-12-2016. 
 • Επιστημονικός Συνεργάτης στο έργο με τίτλο: “BUILD UP Skills UPSWING-UPgrading the construction Sector Workforce traINing and qualification in Greece”,Χρηματοδότηση : Intelligent Energy Europe (IEE), Διάρκεια : 1-9-2014 έως 31-8-2017.
 • Επιστημονικός Συνεργάτης στο έργο με τίτλο: «ΝΕΖΕΗ - Nearly Zero Energy Hotels”, Χρηματοδότηση : Intelligent Energy Europe (IEE), Διάρκεια : 1-4-2013 έως 31-3-2016.

Επιλεγμένες Δημοσιεύσεις

 • ΒΙΒΛΙΑ-ΣΧΟΛΙΑΣΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΕΣ
  • Ευπραξία - Αίθρα  Μαριά, «Οι γενετικοί πόροι στο δίκαιο του περιβάλλοντος. Έννοια, Ρυθμιστικό πλαίσιο και Διακυβέρνηση», εκδόσεις Νομική Βιβλιοθήκη, Αθήνα 2021, ISBN 978-960-654-351-7 (βιβλίο, σελ. 395 - μονογραφία).
  • Ευπραξία - Αίθρα Μαριά, «Η νομική προστασία του τοπίου στο διεθνές, κοινοτικό και εθνικό δίκαιο», εκδόσεις Αντ. Σάκκουλα, Αθήνα 2009, ISBN 978-960-15-2298-2, (βιβλίο, σελ. 569 – μονογραφία).
  • Ευπραξία - Αίθρα  Μαριά, «Δασική Νομοθεσία», 4η έκδοση, εκδόσεις Νομική Βιβλιοθήκη, Αθήνα 2018, ISBN 978-960-622-430-0, (σχολιασμένη συλλογή δασικής νομοθεσίας, σελ. 865).
 • ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΣΕ ΒΙΒΛΙΑ & ΤΙΜΗΤΙΚΟΥΣ ΤΟΜΟΥΣ
  • E-A Maria, D. Manou, G-P Limniou, E. Asimakopoulou, 2020, «Βotanic gardens as “registered collections” under the EU ABS Regulation: Paving the way for sustainability in Greece», (κεφάλαιο σε βιβλίο-πρακτικά Συνεδρίου), σελ. 202-207, στο : Espírito-Santo M.D., Soares A.L. & Veloso M. (eds), 2020, Botanic Gardens, People and Plants for a Sustainable World, IsaPress, Lisboa.
  • Ευπραξία-Αίθρα Μαριά, 2019, «Η εφαρμογή της Ευρωπαϊκής Σύμβασης του Τοπίου στην ελληνική νομική πραγματικότητα: Προκλήσεις, προβλήματα και προβληματισμοί», (κεφάλαιο σε βιβλίο-πρακτικά Συμποσίου), σελ. 401-411, στο: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Μεταπτυχιακό Αρχιτεκτονική Τοπίου, «Εφαρμογή της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για το Τοπίο. Απορρέουσες υποχρεώσεις ως προς τις μελέτες και τα έργα», εκδόσεις Ζήτη, Θεσσαλονίκη, ISBN: 978-960-456-542-9.
  • E-A Maria & G-P Limniou, Legal framework in Greece regarding the ABS regime, implementation gaps and issues requiring national and international attention, pp. 137-161 in : B. Coolsaet, F. Batur, A. Broggiato, J. Pitseys, T. Dedeurwaerdere (eds.), Implementing the Nagoya Protocol. Comparing Access and Benefit-Sharing regimes in Europe, ISBN 978-90-04-293205 (2015), Brill Nijhoff.
 • ΑΡΘΡΑ ΣΕ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ
  • “Reconciling Remote Sensing Technologies with Personal Data and Privacy Protection in the European Union: Recent developments in Greek legislation and application perspectives in Environmental law”, Special Issue “Laws and Emerging Technologies”, Laws 10 (2) 33; https://doi.org/10.3390/laws10020033, σελ. 1-19.
  • E-A Maria, A. Papathanasopoulos, M. Maniadaki, 2020, “Natura 2000 Forest areas in Greece : a national implementation review”, Zeitschrift fur Europäisches Umwelt-und Planungs recht (EurUP I), vol. 18, Issue 1, σελ. 68-85.
  • T.S. Terkenli, T. Daras, E-A Maria, 2019, “Landscape Notions among Greek Engineering Students: Exploring Landscape Perceptions, Knowledge and Participation”, Land 8 (5): 83, σελ. 1-19, διαθέσιμο στο: https://doi.org/10.3390/land8050083.
  • Ευπραξία-Αίθρα Μαριά, 2018, «Δασικοί γενετικοί πόροι: Νέες προκλήσεις ενόψει του Πρωτοκόλλου της Ναγκόγια», Διοικητική Δίκη 5/2018, σελ. 767-778.

Διδασκαλία Προπτυχιακών Μαθημάτων

Πρόγραμμα Σπουδών ΜΗΠΕΡ (Ισχύει το Ακ. Έτος 2023-24)

Σε λοιπές σχολές του ΠΚ

 • Σε Σχολές του ΠΚ πλην ΧΗΜΗΠΕΡ: [ΚΕΠ 204] Στοιχεία Δικαίου [ΑΡΧΜΗΧ, ΗΜΜΥ, ΜΗΧΟΠ, ΜΠΔ]
 • Στη Σχολή ΑΡΧΜΗΧ: Δίκαιο Χωροταξίας και Πολεοδομίας

Υποψήφιοι διδάκτορες

 • Αθανάσιος Παπαθανασόπουλος
 • Μαρία Μανιαδάκη