Εκτίμηση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων

Στοιχεία Μαθήματος:

Κωδικός μαθήματος: ΑΒ-303
Είδος μαθήματος: Επιλογής
Εξάμηνο: Χειμερινό
ΕCTS: 9

Διδάσκων: Αναπληρωτής  Καθηγητής Π. Γκίκας

Βιβλιογραφία:

  • «Περιβάλλον-Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων» (2002), Συγγραφείς: Γ. Βαβίζος, Α. Μερτζάνης, 2η Έκδοση, Εκδόσεις Παπασωτηρίου, Αθήνα, ISBN: 9607530039
  • «Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός-Μελέτη και Εκτίμηση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων» (2002), Συγγραφέας: Ο. Μανωλιάδης, 1η Έκδοση, Εκδόσεις Ίων, Αθήνα, ISBN: 9604112821
  • «Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων» (2012) , Συγγραφέας: Δ. Βαγιωνά, 1η Έκδοση, Εκδόσεις Α.Π.Θ., ISBN: 9789609717021
  • “Environmental Impact Assessment Handbook-A Practical Guide for Planners, Developers and Communities”, Συγγραφείς: 2nd Edition, B. Carroll, T. Turpin, Εκδόσεις: Thomas Telford Ltd, London, ISBN: 9780727735096
  • “Methods of Environmental Impact Assessment” (2009), Συγγραφείς: P. Morris, R. Therivel, 2009,, 3rd Edition, Εκδόσεις: Routledge, New York, ISBN: 9780415441742

Eclass:

  • Ναι - Απαιτείται εγγραφή

Στόχοι του μαθήματος:

Το μάθημα εστιάζει στην εκτίμηση και αντιμετώπιση των επιπτώσεων στο περιβάλλον από νέα έργα ή δραστηριότητες ή επέκταση υφισταμένων έργων. Παρουσιάζεται η μεθοδολογία σύνταξης και το περιεχόμενο των Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και των Στρατηγικών Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων. Επίσης παρουσιάζεται το νομικό πλαίσιο που διέπει της Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων. Κατά την διάρκεια του μαθήματος, οι φοιτητές εκπονούν μια πλήρη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, την οποία και παρουσιάζουν.

Περιεχόμενα Μαθήματος:

1η Εβδομάδα: Εισαγωγή στην Εκτίμηση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων
2η Εβδομάδα: Διεθνές, Ευρωπαϊκό και Ελληνικό νομικό πλαίσιο: Ο θεσμός της Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης, Νομικό πλαίσιο με έμφαση στην Ελληνική και Ευρωπαϊκή νομοθεσία.
3η Εβδομάδα: Projects: Ανάθεση εργασιών και συζήτηση σχετικά με τον τρόπο εργασίας.
4η Εβδομάδα: Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μεθοδολογία, Περιεχόμενο): Μεθοδολογία σύνταξης Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, με έμφαση στην διάρθρωση των μελετών.
5η Εβδομάδα: Περιγραφή περιβάλλοντος (baseline studies): Μεθοδολογία της περιγραφής της υφιστάμενης κατάστασης, έτσι ώστε να αποτελέσει την βάση για το σενάριο μηδενικής παρέμβασης.
6η Εβδομάδα: Περιγραφή έργου/δραστηριότητας: Μεθοδολογία επιλογής την βέλτιστης εναλλακτικής λύσης και χωροθέτησης του έργου. Βέλτιστες διαθέσιμες τεχνικές. Μεθοδολογία περιγραφής του έργου ή της δραστηριότητας. Επιλογή των φιλικότερων προς το περιβάλλον τεχνολογιών. Ισοζύγια μάζας και ενέργειας.
7η Εβδομάδα: Αξιολόγηση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων: Μεθοδολογία αξιολόγησης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων και σύγκριση με το σενάριο μηδενικής παρέμβασης.
8η Εβδομάδα: Αντιμετώπιση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων: Μεθοδολογία στοιχειοθέτησης της αντιμετώπισης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Προγράμματα παρακολούθησης της περιβαλλοντικής επιβάρυνσης.
9η Εβδομάδα: Στρατηγικές Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων: Μεθοδολογία σύνταξης Στρατηγικών Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, και ανάλυση των κυρίων χαρακτηριστικών που τις διαφοροποιούν από τις Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων.
10η Εβδομάδα: Project/Ειδικές διαλέξεις
11η Εβδομάδα: Project /Ειδικές διαλέξεις
12η Εβδομάδα: Παρουσιάσεις των Projects - Συζήτηση
13η Εβδομάδα: Παρουσιάσεις των Projects - Συζήτηση

Εργασίες:

Project (γραπτή αναφορά και παρουσίαση)

Αξιολόγηση:

  • Project (παρουσίαση) (20%)
  • Project (γραπτή αναφορά) (30%)
  • Τελική γραπτή εξέταση (50%)

Τελευταία Ενημέρωση: 05-10-2018