Γεώργιος Π. Καρατζάς
Καθηγητής, Ρύπανση και Αποκατάσταση εδάφους 

Εργαστήριο Γεωπεριβαλλοντικής Μηχανικής
Τομέας Περιβαλλοντικής Υδραυλικής και Γεωπεριβαλλοντικής Μηχανικής (ΙΙΙ)

Βιογραφικό σημείωμα (pdf)

Επικοινωνία

 • Γραφείο: K1.111
 • Τηλέφωνο +30 28210 37792 FAX +30 28210 37846
 • Email:karatzas<στο>mred.tuc.gr
 • Ώρες υποδοχής φοιτητών: Καθημερινά 9:00-15:00

Εκπαίδευση

 • 1994: Μετά-διδακτορικό (Post-doc) στο Ερευνητικό Κέντρο Εξυγίανσης Υπογείων Υδάτων ( Research Center for Groundwater Remediation Design), University of Vermont, USA
 • 1992: Ph.D., Department of Civil and Environmental Engineering, Rutgers University, USA
 • 1987: M.Sc., Department of Civil and Environmental Engineering, Rutgers University, USA
 • 1985: B.Sc., Department of Civil and Environmental Engineering, Rutgers University, USA
 • 1982: Πτυχίο Σχολής Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Ερευνητικά ενδιαφέροντα

Η διεξαγωγή έρευνας στις εξής ερευνητικές περιοχές:

 • Υδατικών πόρων
 • Ροή Υπογείων Υδάτων και Μεταφορά Ρύπων
 • Υπόγεια Υδραυλική –Γεωτρήσεις
 • Μοντέλα προσομοίωσης Υπόγειας Ροής και Μεταφοράς Ρύπων
 • Συνδυασμός Μεθόδων Βελτιστοποίησης και Μοντέλων προσομοίωσης για το βέλτιστο σχεδιασμό διαχείρισης υπογείων υδάτων (ποιοτικά και ποσοτικά)
 • Υφαλμύριση Παράκτιων Υδροφορέων. Καρστικοί Υδροφορείς
 • Εφαρμογές Νευρωνικών Δικτύων και Γενετικών Αλγορίθμων σε προβλήματα διαχείρισης Υπόγειων Υδροφορέων
 • Μοντέλα προσομοίωσης επιφανειακής ροής. Μοντελοποίηση πλημμυρικών φαινομένων. Μοντέλα εκτίμησης πλημμυρικών ζημιών

Συμμετοχή σε Ερευνητικά Προγράμματα και Έργα

 • Επιστημονικός Υπεύθυνος: InTheMED – Innovative and Sustainable Groundwater Management in the Mediterranean, PRIMA SECTION 1, 2020, 220.000 €.
 • Επιστημονικός Υπεύθυνος και ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ: Sustain–COAST – Sumstainable management and pollution reduction through innovative governance in a changing climate, PRIMA SECTION 2, 2019, 290.000 €.
 • Επιστημονικός Υπεύθυνος: ERMIS F – Διαδικτυακή υπηρεσία περιβαλλοντικών κινδύνων – πλημμύρες. Χρηματοδότηση: Πρόγραμμα Συνεργασίας V-A Ελλάδα – Κύπρος 2014 -2020,  2017-2019, 275.000 €.
 • Principal Investigator: Multi-objective Optimization of Cosolvent Flushing of NAPLs from Contaminated Groundwater. Funding: General Secretariat for Research and Technology, Ministry of Education and Religious Affairs of Greece, Bilateral R & T Cooperation between Greece-Turkey 2013-2014, National Action “ Bilateral, Multilateral and Regional R & T Partnerships”, 2013-2015, 26.200 €.
 • Co-Investigator: Chromium in Asopos Groundwater System: Remediation Technologies and Measures (CHARM) (coordinator Technical University of Athens) Funded by LIFE+ Environment Policy and Governance 2010, (2011-2015), 2.708.267 €.

Διακρίσεις

 • 2014: Βραβείο Εξαίρετης Διδασκαλίας 2014, Πολυτεχνείο Κρήτης
 • 2012 – 2014: Μέλος της Εθνικής Επιτροπής του Υπουργείου Παιδείας της Ιταλίας για την αξιολόγηση Αναπληρωτών Καθηγητών και Τακτικών Καθηγητών στα ερευνητικά πεδία Υδραυλική – Υδρολογία και Υδραυλικά και Θαλάσσια Έργα. 08/A1 – IDRAULICA, IDROLOGIA, COSTRUZIONI IDRAULICHE E MARITTIME
 • 2003–σήμερα: Αναγνώριση και υιοθέτηση της Μεθόδου Βελτιστοποίησης «Outer Approximation Method» από την Επιτροπή FRTR (Federal Remediation Technologies Roundtable) η οποία περιλαμβάνει τις εξής Υπηρεσίες των Η.Π.Α : U.S Department of Defence, U.S. Environmental Protection Agency, U.S. Department of Energy, U.S. Department of the Interior and NASA (National Aeronautics and Space Administration).
 • 2003-σήμερα: Member of the Hydrological Sciences Committee, Sub-Division on Groundwater, European Geosciences Union (EGU).
 • 1999: Αναγνώριση και υιoθέτηση του αλγόριθμου βελτιστοποίησης για τον Βέλτιστο Σχεδιασμό Διαχείρισης Υπογείων Υδάτων από την Υπηρεσία EPA –USA, EPA/542/R-99/011B, ‘Hydraulic Optimization Demonstration for Groundwater Pump-and-Treat Systems, Volume II: Application of Hydraulic Optimization’, Dec. 1999.

Επιλεγμένες Δημοσιεύσεις

 • Tapoglou, E., E.A Varouchakis, I.C. Trichakis, G.P. Karatzas, “Hydraylic head uncertainty estimations of a complex artificial intelligence model using multiple methodologies”, Journal of Hydroinformatics, Vol. 22(1) , 205-218, 2020.
 • Varouchakis E.M., P.G. Theodoridou, and G.P. Karatzas, “Decision-making tool for groundwater level spatial distribution and risk assessment geostatistics in R”, Journal of Hazardous, Toxic, and Radioactive Waste”, Vol. 24(1), Article number 04019031, 2020.
 • Varouchakis E.A., K. Yetilmezsoy and G.P. Karatzas, “A decision-making framework for sustainable management of groundwater resources under uncertainty: combination of Bayesian risk approach and statistical tools”, Water Policy, Vol. 21, 602-622, 2019.
 • Varouchakis E.M., P.G. Theodoridou, and G.P. Karatzas, “Spatiotemporal geostatistical modeling of groundwater levels under a Bayesian framework using means of physical background”, Journal of Hydrology, Vol. 575, 487-498, 2019.
 • Lilli, M.A., N.P. Nikolaidis, G.P. Karatzas, N. Kalogerakis, “Identifying the controlling mechanism of geogenic origin chromium release in soils”, Journal of Hazardous Materials, Vol. 366, 169-176, 2019.
 • Siaka M., Z. Dokou and G.P. Karatzas, “Management of the saltwater intrusion phenomenon in the alluvial aquifer of Katapola, Amorgos, Greece”, Water Science and Technology: Water Supply, Vol. 18(3), 936-949, 2018.
 • Varouchakis, E.A., G.A Corzo, G.P. Karatzas, and A. Koutsopoulou, “Spatio-temporal analysis of annual rainfall in Crete, Greece”, Acta Geophysica, Vol. 66, 319-328, doi.org/10.1007/s11600-018-0128-z, 2018.
 • Morianou G.G., N.N. Kourgialas, G.P. Karatzas, and N.P. Nikolaidis, “Assesing hydro-morphological changes in Mediterranean stream using curvilinear grid modeling approach – climate change impacts”, Earth Science Informatics, Vol. 11(2), 205-2016, 2018.
 • Tzoraki O, Z. Dokou, G. Christodoulou, P. Gaganis,  and G.P Karatzas, “Assessing the efficiency of a coastal Managed Aquifer Recharge (MAR) system in Cyprus”, Science of the Total Environment, doi.org/10.1016/j.scitotenv.2018.01.160 ,Vol. 626, 875-886, 2018.
 • Kourgialas N.N, I. Anyfanti, G.P Karatzas, and Z. Dokou, “An integrated method for assessing drought prone areas - Water efficiency practices for a climate resilient Mediterranean agriculture”, Science of the Total Environment, Vol. 625, 1290-1300, 2018.

Διδασκαλία Μεταπτυχιακών Μαθημάτων

Υποψήφιοι διδάκτορες

 • Ιωάννα Ανυφαντή
 • Χρήστος Γκούμας
 • Παναγιώτα Θεοδωρίδου
 • Γιασεμή Μοριανού
 • Χριστίνα Στυλιανουδάκη