Για την άσκηση του επαγγέλματος του Μηχανικού εν γένει, απαιτείται άδεια από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος η οποία χορηγείται ύστερα από εξετάσεις που διοργανώνονται από το ΤΕΕ.