Slide background

Υδραυλική ΙΙ

1. ΓΕΝΙΚΑ

ΣχολήΧημικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος
Επίπεδο ΣπουδώνΠροπτυχιακό
Κωδικός μαθήματοςΜΠ 433Εξάμηνο Σπουδών7ο
Είδος μαθήματοςΥποχρεωτικό
Αυτοτελείς Διδακτικές ΔραστηριότητεςΕβδομαδιαίες Ώρες ΔιδασκαλίαςΠιστωτικές Μονάδες

Εργαστηριακές Ασκήσεις και Διαλέξεις

3
Θ=0, Α=0, Ε=3
5
Τύπος ΜαθήματοςΕπιστημονικής περιοχής
Προαπαιτούμενα Μαθήματα 
Γλώσσα Διδασκαλίας και εξετάσεωνΕλληνική
Το Μάθημα προσφέρεται σε φοιτητές ERASMUSΝαι
Ηλεκτρονική Σελίδα Μαθήματος (URL)https//www.eclass.tuc.gr/courses/MHPER213/

2. MΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Το μάθημα Υδραυλική ΙΙ είναι βασικό Εργαστηριακό μάθημα κορμού και αποσκοπεί στην εργαστηριακή επίδειξη και εφαρμογή των θεωρητικών εννοιών που διδάσκονται στο μάθημα της Υδραυλικής Ι του προηγούμενου εξαμήνου και να εισαγάγει το φοιτητή στο μάθημα Ροής Υπογείων Υδάτων και Μεταφοράς Ρύπων του επόμενου εξαμήνου.

Η ύλη του μαθήματος στοχεύει στην παρουσίαση στην πρακτική εφαρμογή εννοιών όπως η μέτρηση βασικών υδρολογικών μεγεθών σε ένα μεγάλο εύρος εφαρμογών (από την μέτρηση μετεωρολογικών παραμέτρων όπως βροχόπτωση, παραμέτρων επιφανειακής υδρολογίας όπως την μέτρηση παροχής ποταμών και υπόγειας υδρολογίας όπως στάθμη υδροφόρου).

Οι πειραματικές μετρήσεις που λαμβάνονται εργαστηριακά χρησιμεύουν στον έλεγχο και τεκμηρίωση θεμελιωδών εννοιών και θεωριών τόσο της επιφανειακής όσο και της υπόγειας υδρολογίας.

Επιπλέον, βασικός στόχος του μαθήματος αποτελεί η κατανόηση από τους σπουδαστές της σπουδαιότητας της συστηματικής καταγραφής υδρολογικών παραμέτρων και τη σημασία τους στη διαχείριση των υδάτινων πόρων.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια έχει αποκτήσει τις ακόλουθες δεξιότητες:

 • Ικανότητα επεξεργασίας πειραματικών και αριθμητικών δεδομένων.
 • Ικανότητα επίλυσης των εξισώσεων για ροή σε ανοιχτούς αγωγούς.
 • Ικανότητα προσδιορισμού χαρακτηριστικών μεγεθών υδραυλικού άλματος.
 • Ικανότητα αναγνώρισης τύπου ροής σε ανοιχτούς αγωγούς
 • Ικανότητα αναγνώρισης και εφαρμογής κατάλληλου καταγραφικού εξοπλισμού για την μέτρηση παροχής σε ποτάμια.
 • Ικανότητα αξιολόγησης καταλληλότητας διατομής ελέγχου.
 • Ικανότητα εκτίμησης πλημμυρικής αιχμής
 • Ικανότητα επίλυσης βασικών εξισώσεων στην υπόγεια υδραυλική
 • Ικανότητα εκτίμησης και προσδιορισμού βασικών υδρογεωλογικών μεταβλητών
 • Ικανότητα εκτίμησης ποσοτικής κατάστασης υδροφορέων
 
Γενικές Ικανότητες
 
 • Ομαδική Εργασία
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Α. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΔΡΟΛΟΓΙΑΣ

 • 1. Υδραυλικό άλμα και λεκάνες ηρεμίας
 • 2. Ειδική ενέργεια-κρίσιμο βάθος
 • 3. Ροή πάνω από ορθογωνικό και τριγωνικό υπερχειλιστή, υπερχειλιστής ευρείας στέψης

Β. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΡΟΗ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΡΥΠΩΝ

 • 4. Νόμος Darcy - Επίδειξη της υπόγειας ροής, υπολογισμός της υδραυλικής κλίσης και υπολογισμός της υδραυλικής αγωγιμότητας σε ελεύθερο και περιορισμένο υδροφορέα
 • 5. Επίδειξη της υπόγειας ροής και  υπολογισμός υδραυλικών παραμέτρων σε μεικτά συστήματα υδοσφορέων.

Γ. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ – ΦΡΟΝΤΗΣΤΗΡΙΑ ΥΔΡΟΜΕΤΡΙΑΣ

 • 6. Υδρομετρία – Υδρολογία
 • 7. Υδρομετρικά δίκτυα – state of the art
 • 8. Μέθοδοι, τεχνικές και εξοπλισμός μέτρησης παροχής, υδρολογική καταλληλόλητα
 • 9. Σχέσεις στάθμης παροχής
 • 10. Πλημμύρες και εκτίμηση πλημμυρικής αιχμής
 • 11. Υδραυλικά έργα και διατομές ελέγχου
 • 12. Υδρο-μετεωρολογικές μετρήσεις
 

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Τρόπος ΠαράδοσηςΣτο εργαστήριο και την αίθουσα διδασκαλίας

Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών

 
 • Χρήση υπολογιστικών λογισμικών.
 • Υποστήριξη Μαθησιακής διαδικασίας μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-class.
 • Χρήση δεδομένων χρονοσειρών από υδρομετεωρολογικά όργανα καταγραφής.
 
Οργάνωση ΔιδασκαλίαςΔραστηριότηταΦόρτος Εργασίας Εξαμήνου (ώρες)
- Διαλέξεις3
- Εργαστηριακή Άσκηση σε μικρότερες ομάδες φοιτητών26
- Φροντιστήριο3
- Εκπόνηση μελέτης (project)60
-Αυτοτελής Μελέτη12
Σύνολο Μαθήματος125

Αξιολόγηση Φοιτητών

Ι. Γραπτή τελική εξέταση (40%) που περιλαμβάνει:

 • Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής
 • Επίλυση προβλημάτων σχετικών με ποσοτικά δεδομένα

ΙΙ. Τρεις γραπτές εργασίες, μία ανά εργαστηριακή ενότητα  (60%)

5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΙΟΓΡΑΦΙΑ

 
 • Shen J (1960) Discharge characteristics of triangular-notch thin-plate weirs. Geological Survey water-supply paper; 1617-B Supt. of Docs, no.: I 19.13:1617-B
 • Streeter V, Wylie EB (2000) Μηχανική Ρευστών – Εκδόσεις ΦΟΥΝΤΑΣ.
 • Zachoval Ζ, Knéblová Μ, Roušar L, Rumann J, Šulc J (2014) Discharge coefficient of a rectangular sharp-edged broad-crested weir. Journal of Hydrology and Hydromechanics. Volume 62, Issue 2, Pages 145–149, ISSN (Print) 0042-790X, DOI: 10.2478/johh-2014-0014, April 2014
 • Κατσιφαράκης Κ (2009) Μόνιμες ροές με ελεύθερη επιφάνεια. ISBN 960-8183-77-4.
 

6. ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ

Υπεύθυνος/η μαθήματος:Καθηγητής  Γ. Καρατζάς, Ν. Νικολαΐδης, (Μέλη ΔΕΠ - ΧΗΜΗΠΕΡ), Α. Κουτρούλης (Μέλος ΕΔΙΠ - ΧΗΜΗΠΕΡ)
Διδασκαλία μαθήματος:Καθηγητής  Γ. Καρατζάς, Ν. Νικολαΐδης, (Μέλη ΔΕΠ - ΧΗΜΗΠΕΡ), Α. Κουτρούλης (Μέλος ΕΔΙΠ - ΧΗΜΗΠΕΡ)
Φροντιστηριακές ασκήσεις: 
Εργαστηριακές ασκήσεις: Α. Κουτρούλης (Μέλος ΕΔΙΠ - ΧΗΜΗΠΕΡ)