Slide background

Ατμοσφαιρική Ρύπανση

1. ΓΕΝΙΚΑ

Σχολή Χημικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος
Επίπεδο Σπουδών Προπτυχιακό
Κωδικός μαθήματος ΜΠ 311 Εξάμηνο Σπουδών 6ο
Είδος μαθήματος Υποχρεωτικό
Αυτοτελείς Διδακτικές Δραστηριότητες Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίας Πιστωτικές Μονάδες
Διαλέξεις 2
Θ=2, Α=0, Ε=0
3
Τύπος Μαθήματος Επιστημονικής Περιοχής
Προαπαιτούμενα Μαθήματα  
Γλώσσα Διδασκαλίας και εξετάσεων Ελληνική
Το Μάθημα προσφέρεται σε φοιτητές ERASMUS Ναι
Ηλεκτρονική Σελίδα Μαθήματος (URL) https//www.eclass.tuc.gr/courses/MHPER206/

 

2. MΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Μέσω του μαθήματος της Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης εξετάζονται εξειδικευμένα θέματα που αφορούν τις εκπομπές αέριων και σωματιδιακών ρύπων στην ατμόσφαιρα και την επίδραση τους στην ανθρώπινη υγεία και το φυσικό περιβάλλον. Δίνεται έμφαση στη δυναμική των ρύπων και στις χημικές ιδιότητες που έχουν κατά την εκπομπή τους ή αποκτούν κατά την παραμονή τους στην ατμόσφαιρα, ώστε οι φοιτητές να κατανοήσουν όλα τα στάδια και να αποκτήσουν μία πλήρη εικόνα της διαδρομής των ρύπων από το σημείο απελευθέρωσης τους μέχρι την τελική εναπόθεση τους στο περιβάλλον (έδαφος, υδροφόρος ορίζοντας, χλωρίδα) ή στους ζωντανούς οργανισμούς (άνθρωπος, πανίδα). Οι φοιτητές καλούνται επιπλέον να υπολογίσουν τις συγκεντρώσεις των αέριων και σωματιδιακών ρύπων μέσα από την εφαρμογή, ευρύτατα χρησιμοποιούμενων σε περιβαλλοντικές εφαρμογές, μοντέλων αέριας ρύπανσης αποκτώντας έτσι πολύτιμα εφόδια για τη μελλοντική τους επαγγελματική απασχόληση ως Μηχανικοί Περιβάλλοντος. Τέλος γίνεται εισαγωγή στους μηχανισμούς εναπόθεσης των σωματιδιακών ρύπων στα διάφορα σημεία του ανθρώπινου αναπνευστικού συστήματος, ένα θέμα που αποτελεί αιχμή της διεθνούς επιστημονικής έρευνας τα τελευταία χρόνια.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα είναι σε θέση να:

 • Έχει κατανοήσει τα βασικά χαρακτηριστικά της γήινης ατμόσφαιρας (δομή, πυκνότητα, βαθμίδες θερμοκρασίας και πίεσης, ενεργειακό ισοζύγιο).
 • Γνωρίζει την σύσταση της ατμόσφαιρας.
 • Μπορεί μετατρέψει συγκεντρώσεις από mg/m3 ή μg/m3 σε ppm ή ppb.
 • Γνωρίζει την επίδραση του φαινομένου του θερμοκηπίου στο ισοζύγιο θερμοκρασίας του πλανήτη.
 • Γνωρίζει τα βασικά χαρακτηριστικά των αιωρούμενων σωματιδίων (πυκνότητα, χημικές ιδιότητες ταξινόμηση με βάση το μέγεθος, πηγές εκπομπής).
 • Γνωρίζει τις βασικές αρχές των μεθόδων Euler και Lagrange για τον υπολογισμό της διάχυσης των ρύπων στην ατμόσφαιρα και στη συνέχεια να μπορεί να τις εφαρμόσει σε μοντέλα αέριας ρύπανσης μίας κυψελίδας.
 • Μπορεί να εφαρμόσει επιτυχώς γκαουσιανά μοντέλα για τον υπολογισμό της συγκέντρωσης αέριων και σωματιδιακών ρύπων.
 • Έχει κατανοήσει τις έννοιες της έκθεσης σε αιωρούμενα σωματίδια και της εναποτιθέμενης δόσης.
 • Έχει κατανοήσει τους μηχανισμούς εναπόθεσης των αιωρούμενων σωματιδίων στο ανθρώπινο αναπνευστικό σύστημα.
 • Να γνωρίζει τα όρια ποιότητας αέρα όσον αφορά τους σημαντικότερους αέριους και σωματιδιακούς ρύπους.
Γενικές Ικανότητες
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 1. Ατμοσφαιρική Δομή και σύσταση της γήινης Ατμόσφαιρας.
 2. Συγκεντρώσεις και αναλογίες μίξης χημικών ενώσεων στην Ατμόσφαιρα.
 3. Ακτινοβολία και Ατμόσφαιρα.
 4. Φαινόμενο του θερμοκηπίου, εκπομπές θερμοκηπιακών αερίων.
 5. Ατμοσφαιρική κυκλοφορία-Βασικές εξισώσεις Ατμοσφαιρικής Ροής.
 6. Χαρακτηριστικά αιωρούμενων σωματιδίων της Ατμόσφαιρας-Διαχωρισμός με μεγέθη.
 7. Χημικές ιδιότητες αέριων ρύπων και αιωρούμενων σωματιδίων στη γήινη Ατμόσφαιρα.
 8. Ατμοσφαιρική Διάχυση-Μέθοδοι Euler και Lagrange.
 9. Μοντέλο θυσάνου του Gauss.
 10. Μοντέλα κυψελίδας.
 11. Έκθεση του ανθρώπου σε αιωρούμενα σωματίδια μέσω της αναπνοής.
 12. Όρια ποιότητας αέρα.

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Τρόπος Παράδοσης Στην αίθουσα διδασκαλίας
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών Υποστήριξη Μαθησιακής διαδικασίας μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-class και πιο συγκεκριμένα με την ανάρτηση πρόσθετου εκπαιδευτικού υλικού (Σημειώσεις για εμβάθυνση της θεωρίας, πρόσθετες ασκήσεις) πέραν αυτού που περιλαμβάνεται στις διαλέξεις της θεωρίας.
Οργάνωση Διδασκαλίας Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου (ώρες)
- Διαλέξεις 20
- Φροντιστηριακές ασκήσεις 6
- Αυτοτελής Μελέτη 49
Σύνολο Μαθήματος 75

Αξιολόγηση Φοιτητών

Ι. Γραπτή τελική εξέταση που περιλαμβάνει ερωτήσεις κρίσεως με βάση τη θεωρία και ασκήσεις/εφαρμογές της θεωρίας (100%).

5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΙΟΓΡΑΦΙΑ

 • Λαζαρίδης Μιχάλης: Ατμοσφαιρική ρύπανση με στοιχεία μετεωρολογίας, Εκδόσεις Α. Τζιόλα & Υιοί Ο.Ε

6. ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ

Υπεύθυνος/η μαθήματος: Καθηγητής Μ. Λαζαρίδης (Μέλος ΔΕΠ - ΧΗΜΗΠΕΡ)
Διδασκαλία μαθήματος: Καθηγητής Μ. Λαζαρίδης (Μέλος ΔΕΠ - ΧΗΜΗΠΕΡ)
Φροντιστηριακές ασκήσεις: Θ. Γλυτσός (Μέλος ΕΔΙΠ - ΧΗΜΗΠΕΡ)
Εργαστηριακές ασκήσεις: