Slide background

Εδαφομηχανική και Θεμελιώσεις

1. ΓΕΝΙΚΑ

ΣχολήΧημικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος
Επίπεδο ΣπουδώνΠροπτυχιακό
Κωδικός μαθήματοςΜΠ 264Εξάμηνο Σπουδών4ο
Είδος μαθήματοςΥποχρεωτικό
Αυτοτελείς Διδακτικές ΔραστηριότητεςΕβδομαδιαίες Ώρες ΔιδασκαλίαςΠιστωτικές Μονάδες
Διαλέξεις και ασκήσεις4
Θ=2, Α=2, Ε=0
5
Τύπος ΜαθήματοςΕπιστημονικής Περιοχής
Προαπαιτούμενα Μαθήματα 
Γλώσσα Διδασκαλίας και εξετάσεωνΕλληνική
Το Μάθημα προσφέρεται σε φοιτητές ERASMUSΌχι
Ηλεκτρονική Σελίδα Μαθήματος (URL)https//www.eclass.tuc.gr/courses/MHPER233/

 

2. MΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Το μάθημα εισάγει τους φοιτητές που θα το παρακολουθήσουν στις βασικές έννοιες της εδαφομηχανικής και στα φυσικά και μηχανικά χαρακτηριστικά των εδαφών. Επίσης, παρέχει περιγραφή των βασικών τύπων θεμελιώσεων, με έμφαση στις επιφανειακές θεμελιώσεις. Επιπροσθέτως, φέρνει σε μια πρώτη επαφή τους φοιτητές με τους σύγχρονους κανονισμούς και βασικά θέματα και εφαρμογές στο πεδίο της γεωτεχνικής μηχανικής

Βασικός στόχος του μαθήματος είναι οι φοιτητές που θα το παρακολουθήσουν, να μπορούν να κατανοούν τις εδαφικές συνθήκες και τα εδαφικά χαρακτηριστικά έτσι ώστε να μπορούν να οδηγηθούν στην εύρεση του σωστότερου τρόπου αντιμετώπισης σχετικών προβλημάτων.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα είναι σε θέση :

 • Να γνωρίζει τις βασικές έννοιες της Εδαφομηχανικής και την εφαμογή τους σε προβλήματα γεωετεχνικής μηχανικής (καθιζήσεις, αντιστηρίξεις, θεμελιώσεις, κλπ).
 • Να κατανοεί τη μηχανική συμπεριφορά των εδαφών.
 • Να υπολογίζει τις γεωστατικές τάσεις και την κατανομή των τάσεων στο υπέδαφος από πρόσθετες φορτίσεις.
 • Να υπολογίζει τις παραμορφώσεις και τις καθιζήσεις σε συνεκτικά και μη συνεκτικά εδάφη, λαμβάνοντας υπόψη και την ενδεχόμενη επίδραση του νερού.
 • Να γνωρίζει τις βασικές αρχές του Ευρωκώδικα 7.
 • Να μπορεί να αναλύει και να αντιμετωπίζει με απλό και αποτελεσματικό τρόπο τα βασικά θέματα και προβλήματα της γεωτεχνικής μηχανικής.
 
Γενικές Ικανότητες
 
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη Εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Σχεδιασμός και Διαχείριση Έργων
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
 

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Το περιεχόμενο του μαθήματος συνοπτικά περιλαμβάνει τα ακόλουθα θέματα:

Εδαφομηχανική:

 1. Φύση & ιδιότητες των εδαφών.
 2. Ταξινόμηση εδαφών. Κοκκομετρική διαβάθμιση. Όρια Atterberg.
 3. Ρόλος του νερού στη μηχανική συμπεριφορά εδαφών.
 4. Συμπεριφορά εδαφών υπό στραγγιζόμενες και αστράγγιστες συνθήκες.
 5. Στερεοποίηση.
 6. Μηχανική συμπεριφορά εδαφών. Τάσεις σε εδάφη. Παραμορφώσεις εδαφών.
 7. Υπολογισμός καθιζήσεων σε συνεκτικά και μη συνεκτικά εδάφη.
 8. Διατμητική αντοχή εδαφών. Κριτήρια θραύσης. Θεωρία Mohr–Coulomb.
 9. Ευστάθεια πρανών. Κατολισθήσεις. Απλές μέθοδοι ανάλυσης. Μέτρα αντιμετώπισης.
 10. Τοίχοι αντιστηρίξεως. Μέθοδοι υπολογισμού ενεργών και παθητικών ωθήσεων. Θεωρία Rankine–Coulomb.

Θεμελιώσεις:

 1. Εφαρμογές σε έργα πολιτικού μηχανικού.
 2. Έρευνα και χαρακτηρισμός εδαφών.
 3. Εργαστηριακές και in situ δοκιμές.
 4. Βελτίωση εδαφών. Συμπύκνωση.
 5. Επιφανειακές θεμελιώσεις. Είδη επιφανειακών θεμελιώσεων.
 6. Αντοχή και καθιζήσεις εδαφών. Υπολογισμός φέρουσας ικανότητας εδάφους.
 7. Βασικές αρχές Ευρωκώδικα 7 για τον σχεδιασμό θεμελιώσεων από οπλισμένο σκυρόδεμα. Οριακές καταστάσεις αστοχίας και λειτουργικότητας. Συντελεστές ασφαλείας.
 

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Τρόπος ΠαράδοσηςΣτην αίθουσα διδασκαλίας
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών 
 • Εκτεταμένη χρήση ΤΠΕ στη διδασκαλία.
 • Υποστήριξη εκπαιδευτικής διαδικασίας μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-class
 • Οι εργασίες εκπονούνται με χρήση λογισμικού: WORD, EXCEL, POWERPOINT.
 • Η επικοινωνία με τους φοιτητές πραγματοποιείται και ηλεκτρονικά μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας εκμάθησης e-class.
 
Οργάνωση ΔιδασκαλίαςΔραστηριότηταΦόρτος Εργασίας Εξαμήνου (ώρες)
- Διαλέξεις θεωρίας26
- Διαλέξεις ασκήσεων στην εφαρμογή μεθοδολογιών26
- Ατομικές εργασίες εξάσκησης30
- Αυτοτελής Μελέτη43
Σύνολο Μαθήματος125
Αξιολόγηση Φοιτητών

Ι. Γραπτή τελική εξέταση (70%): Επίλυση χαρακτηριστικών προβλημάτων.

ΙΙ. Ατομικές εργασίες (Projects) (30%)

5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΙΟΓΡΑΦΙΑ

 
 • Barnes G.E. (2014), "Εδαφομηχανική: Αρχές και Εφαρμογές", Κλειδάριθμος (3η έκδοση απόδοση στα ελληνικά) (Κωδ Εύδοξος 33153307).
 • Καββαδάς Μ. (2009), "Στοιχεία Εδαφομηχανικής", Εκδόσεις ΑΡΗΣ ΣΥΜΕΩΝ (Κωδ Εύδοξος 24832).
 • Γκαζέτας Γ. (2013), "Μαθήματα Εδαφομηχανικής", Εκδόσεις ΤΣΟΤΡΑΣ ΑΝ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (Κωδ Εύδοξος 33134037).
 • Καββαδάς Μ., Στοιχεία  εδαφομηχανικής & Σημειώσεις θεμελιώσεων τεχνικών έργων, ΕΜΠ, http://users.ntua.gr/kavvadas/.
 • Μπουκοβάλας Γ., Σημειώσεις παραδόσεων εδαφομηχανικής, ΕΜΠ, http://users.ntua.gr/gbouck/soil-mechanics.shtml
 

6. ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ

Υπεύθυνος/η μαθήματος:Καθηγητής Ι. Τσομπανάκης (Μέλος ΔΕΠ - ΧΗΜΗΠΕΡ)
Διδασκαλία μαθήματος:Καθηγητής Ι. Τσομπανάκης (Μέλος ΔΕΠ - ΧΗΜΗΠΕΡ)
Φροντιστηριακές ασκήσεις:Ε. Κουτσογιαννάκη (Μέλος ΕΔΙΠ - ΧΗΜΗΠΕΡ)
Εργαστηριακές ασκήσεις: