Ιωάννης Τσομπανάκης
Καθηγητής, Μηχανική Κατασκευών με έμφαση στη Σεισμική Μηχανική 

Εργαστήριο Υπολογιστικής Δυναμικής & Ενέργειας (CODEN)
Τομέας Περιβαλλοντικής Υδραυλικής, Παράκτιας Μηχανικής και Γεωπεριβαλλοντικής Μηχανικής (ΙV)

Βιογραφικό σημείωμα (pdf)

Επικοινωνία

 • Γραφείο: Κτίριο Επιστημών 141.Β.86 
 • Τηλέφωνο +30 28210 37634 FAX +30 28210 37846
 • Email: jt<στο>science.tuc.gr
 • Ώρες υποδοχής φοιτητών: Καθημερινά 9:00 - 13:00

Εκπαίδευση

 • 1999: Διδακτορικό Δίπλωμα, Σχολή Πολιτικών Μηχανικών, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο.
 • 1992: Δίπλωμα Πολιτικού Μηχανικού, Σχολή Πολιτικών Μηχανικών, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο.

Ερευνητικά ενδιαφέροντα

 • Υπολογιστική δυναμική με έμφαση σε προβλήματα σεισμικής μηχανικής. Ανάπτυξη και εφαρμογές εξειδικευμένου λογισμικού στο πεδίο της υπολογιστικής μηχανικής. Γεωτεχνική μηχανική, εδαφοδυναμική και προβλήματα δυναμικής αλληλεπίδρασης. Σχεδιασμός και ανάλυση κατασκευών και έργων υποδομής (κτίρια, γεωκατασκευές, δίκτυα μεταφοράς και αγωγών, κλπ). Αποτίμηση και παρακολούθηση δομικής ακεραιότητας, αποκατάσταση και ενίσχυση κατασκευών. Εφαρμογές μεθόδων τεχνητής νοημοσύνης στη μηχανική. Βέλτιστος αντισεισμικός σχεδιασμός & αντισεισμικός σχεδιασμός με αρχές επιτελεστικότητας έργων πολιτικού μηχανικού. Τεχνο-οικονομική ανάλυση κόστους κύκλου ζωής τεχνικών έργων (κόστος και διαχείριση επεμβάσεων, αβεβαιότητες, κλπ).Θέματα ενέργειας και προστασίας του περιβάλλοντος, του πληθυσμού και των ενεργειακών έργων υποδομής (δίκτυα μεταφορών, δίκτυα αγωγών, εγκαταστάσεις, δεξαμενές, κλπ) από φυσικές και ανθρωπογενείς καταστροφές.

Συμμετοχή σε Ερευνητικά Προγράμματα και Έργα

 • Πρόγραμμα TEMPUS: «WIMB: Αναβάθμιση μεταπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών μηχανικού στον τομέα των εξελιγμένων υλικών», Χρηματοδότηση Eυρ. Ένωση, 2013-2017.
 • Πρόγραμμα ΘΑΛΗΣ, «WiAMS: Πιεζοηλεκτρικά «ευφυή» συστήματα για την ενόργανη παρακολούθηση κατασκευών μεγάλης κλίμακας οπλισμένου σκυροδέματος και κατασκευών σκυροδέματος ενισχυμένων με FRPs», Χρηματοδότηση Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ. ΙΙ, 2012-2015.
 • Πρόγραμμα Ηράκλειτος: «Διερεύνηση  της  αντισεισμικής  επάρκειας σύγχρονων  τεχνικών  μεθόδων  σταθεροποίησης φυσικών  εδαφικών  πρανών  και  τεχνητών  επιχωμάτων», Χρηματοδότηση Eυρ. Ένωση-ΓΓΕΤ, 2010-2015.
 • Πρόγραμμα Υποστήριξης Βασικής Έρευνας & Καινοτομίας: «Aριθμητική διερεύνηση  μεθόδου ελαστικής θεμελίωσης κατασκευών», Χρηματοδότηση Eυρ. Ένωση-ΓΓΕΤ, 2010-2011.
 • Πρόγραμμα ΠΕΝΕΔ 2003-03ΕΔ-454, «Σεισμική  Τρωτότητα  Χώρων  Υγειονομικής  Ταφής  Απορριμμάτων  και  Βέλτιστος  Αντισεισμικός  Σχεδιασμός  για  τον  Περιορισμό  του  Περιβαλλοντικού  Κινδύνου», Χρηματοδότηση Eυρ. Ένωση-ΓΓΕΤ 2005-2010.

Διακρίσεις

 • Technical Editor of Structure and Infrastructure Engineering Journal (Taylor & Francis Publ).
 • Secretary of T4 Technical Committee IASSAR: on Life-Cycle Performance, Cost and Optimization.
 • Congress & Minisymposia Organizer
 • Editor of Conference Proceedings, Books and Special Issues.
 • Reviewer for many archival journals

Επιλεγμένες Δημοσιεύσεις

 • Lyratzakis A., Tsompanakis Y., Psarropoulos P.N., Mitigation of HSΤ-induced vibrations by EPS blocks applied in railway embankments. Invited paper for Special Issue “Noise and Vibration from Transportation”. Journal of Zhejiang University-SCIENCE A, 22, 6–20 (2021), https://doi.org/10.1631/jzus.A1900680
 • Tsipianitis, A., and Tsompanakis, Y. Optimizing the seismic response of base-isolated liquid storage tanks using swarm intelligence algorithms. Journal of Computers and Structures, 243 (2021) 106407, 2021, https://doi.org/10.1016/j.compstruc.2020.106407
 • Lyratzakis A., Tsompanakis Y., and Psarropoulos P.N., Mitigating high-speed train vibrations with EPS blocks for various soil conditions. Soil Dynamics and Earthquake Engineering, 141 (2021) 106482, 2021. https://doi.org/10.1016/j.soildyn.2020.106482 
 • Lyratzakis A., Tsompanakis Y., Psarropoulos P.N., Mitigation of vibrations in high-speed railway cuttings using expanded-polystyrene blocks, Transportation Geotechnics, 29 (2021) 100572, 2021, https://doi.org/10.1016/j.trgeo.2021.100572.
 • Chatzidakis, D., Tsompanakis Y., Psarropoulos P.N., Numerical investigation of secondary-fault rupture propagation through sandy deposits, Engineering Geology, 292(2021), 106258, https://doi.org/10.1016/j.enggeo.2021.106258.
 • Lyratzakis A., Tsompanakis Y., Psarropoulos P.N., Efficient mitigation of high-speed train vibrations on adjacent reinforced concrete buildings, Construction and Building Materials, (2022) 125653, https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2021.125653
 • Chatzidakis, D., Tsompanakis Y., Psarropoulos P.N., Kinematic distress of pipelines subjected to secondary seismic fault rupture, Soil Dynamics and Earthquake Engineering, 152 (2022), 107065. https://doi.org/10.1016/j.soildyn.2021.107065
 • Koutsoupakis I., Tsompanakis Y., Soupios P., Kirmizakis P., Kaka S.L., Providakis C. Seismic risk assessment of Chania, Greece, using an integrated computational approach. Special Issue “Seismic Hazard Analysis Using Ground-Motion Models: New Perspectives and Challenges”. Applied Sciences: Earth Sciences and Geograph, 2021, 11, 11249. https://doi.org/10.3390/app112311249 
 • Psarropoulos P.N., Tsompanakis Y., Katsirakis M. Dynamic soil-structure interaction between retaining walls, retaining soil and retained structures. Invited paper for Special Issue: “Modelling and Assessment of Soil-Structure Interaction Effects on the Dynamics of Structures”, Bulletin of Earthquake Engineering, 2022,  https://doi.org/10.1007/s10518-021-01288-6.
 • Tsipianitis, A., and Tsompanakis, Y. Improving the seismic performance of base-isolated liquid storage tanks with supplemental dampers.  Earthquake Engineering and Engineering Vibration, 21(1), 1-14, 2022.

Υποψήφιοι διδάκτορες

 • Αλέξανδρος Λυρατζάκης
 • Αλεξάνδρα Τασιγιώργου
 • Αλέξανδρος Τσιπιανίτης
 • Διονύσιος Χατζηδάκης