Ιωάννης Τσομπανάκης
Καθηγητής, Μηχανική Κατασκευών με έμφαση στη Σεισμική Μηχανική 

Εργαστήριο Υπολογιστικής Δυναμικής & Ενέργειας (CODEN)
Τομέας  Περιβαλλοντικής Υδραυλικής και Γεωπεριβαλλοντικής Μηχανικής (ΙΙΙ)

Βιογραφικό σημείωμα (pdf)

Επικοινωνία

 • Γραφείο: Κτίριο Επιστημών 141.Β.86 
 • Τηλέφωνο +30 28210 37634 FAX +30 28210 37846
 • Email:jt<στο>science.tuc.gr
 • Ώρες υποδοχής φοιτητών: Καθημερινά 9:00 - 13:00

Εκπαίδευση

 • 1999: Διδακτορικό Δίπλωμα, Σχολή Πολιτικών Μηχανικών, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο.
 • 1992: Δίπλωμα Πολιτικού Μηχανικού, Σχολή Πολιτικών Μηχανικών, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο.

Ερευνητικά ενδιαφέροντα

 • Υπολογιστική δυναμική με έμφαση σε προβλήματα σεισμικής μηχανικής. Ανάπτυξη και εφαρμογές εξειδικευμένου λογισμικού στο πεδίο της υπολογιστικής μηχανικής. Γεωτεχνική μηχανική, εδαφοδυναμική και προβλήματα δυναμικής αλληλεπίδρασης. Σχεδιασμός και ανάλυση κατασκευών και έργων υποδομής (κτίρια, γεωκατασκευές, δίκτυα μεταφοράς και αγωγών, κλπ). Αποτίμηση και παρακολούθηση δομικής ακεραιότητας, αποκατάσταση και ενίσχυση κατασκευών. Εφαρμογές μεθόδων τεχνητής νοημοσύνης στη μηχανική. Βέλτιστος αντισεισμικός σχεδιασμός & αντισεισμικός σχεδιασμός με αρχές επιτελεστικότητας έργων πολιτικού μηχανικού. Τεχνο-οικονομική ανάλυση κόστους κύκλου ζωής τεχνικών έργων (κόστος και διαχείριση επεμβάσεων, αβεβαιότητες, κλπ).Θέματα ενέργειας και προστασίας του περιβάλλοντος, του πληθυσμού και των ενεργειακών έργων υποδομής (δίκτυα μεταφορών, δίκτυα αγωγών, εγκαταστάσεις, δεξαμενές, κλπ) από φυσικές και ανθρωπογενείς καταστροφές.

Συμμετοχή σε Ερευνητικά Προγράμματα και Έργα

 • Πρόγραμμα ΘΑΛΗΣ, «WiAMS: Πιεζοηλεκτρικά «ευφυή» συστήματα για την ενόργανη παρακολούθηση κατασκευών μεγάλης κλίμακας οπλισμένου σκυροδέματος και κατασκευών σκυροδέματος ενισχυμένων με FRPs», Χρηματοδότηση Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ. ΙΙ, 2012-2015.
 • Πρόγραμμα TEMPUS: «WIMB: Αναβάθμιση Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών Μηχανικού στον Τομέα των Εξελιγμένων Υλικών», Χρηματοδότηση Eυρ. Ένωση, 2013-2016.
 • Πρόγραμμα Ηράκλειτος: «Διερεύνηση της αντισεισμικής επάρκειας σύγχρονων τεχνικών μεθόδων σταθεροποίησης φυσικών εδαφικών πρανών και τεχνητών επιχωμάτων», Χρηματοδότηση ΓΓΕΤ, 2011-2015.
 • Πρόγραμμα Υποστήριξης Βασικής Έρευνας, «Aριθμητική διερεύνηση μεθόδου ελαστικής θεμελίωσης κατασκευών», Χρηματοδότηση κουπονιού καινοτομίας από ΓΓΕΤ, 2010-2011.  
 • Πρόγραμμα ΠΕΝΕΔ, «Σεισμική Τρωτότητα Χώρων Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων και Βέλτιστος Αντισεισμικός Σχεδιασμός για τον Περιορισμό του Περιβαλλοντικού Κινδύνου», Χρηματοδότηση ΓΓΕΤ 2005-2010.

Διακρίσεις

 • Technical Editor of Structure and Infrastructure Engineering Journal (Taylor & Francis Publ).
 • Secretary of T4 Technical Committee IASSAR: on Life-Cycle Performance, Cost and Optimization.
 • The article: Lagaros, N.D.; Fragiadakis, M.; Papadrakakis, M.; Tsompanakis, Y. «Structural optimization: A tool for evaluating seismic design procedures», Engineering Structures, 28(12), 1623-1633, 2nd in top-25 of Engineering Structures in third quarter of 2006.
 • Congress & Minisymposia Organizer; Editor of Conference Proceedings, Books and Special Issues.
 • Reviewer for many archival journals.

Επιλεγμένες Δημοσιεύσεις

 • M. Papadrakakis, D.C.Charmpis, N.D. Lagaros and Y. Tsompanakis (Eds.), Computational Structural Dynamics and Earthquake Engineering, Structures and Infrastructures Series, Vol II, Book Series Editor: D.M. Frangopol, Taylor & Francis, 2009.
 • Tsompanakis Y., Invited lecture: Issues related to seismic response of geosynthetically reinforced soil structures, in ΕCΤ-2010: The 7th International Conference on Engineering Computational Technology, Valencia, Spain, 14-17 September, 2010.
 • Tsompanakis Y., Invited lecture: Towards a realistic consideration of Dynamic Soil-Structure Interaction in urban environments (retaining walls & retained structures ), 14th Italian Congress of Earthquake Engineering, XIV CONVEGNO ANIDIS - L'Ingegneria Sismica in Italia (ANIDIS2011), Bari, 18-22, September 2011.
 • Τσομπανάκης I. (επιμέλεια μετάφρασης), "Στατική: Τεχνική Μηχανική Τόμος Ι - Εισαγωγή στη Μηχανική, Στατική - Συγγραφείς: Beer F.R., Johnston, R., Mazurek D., and Eisenberg E.R.", Ένατη έκδοση, Εκδόσεις Τζιόλας, 2012.
 • Tsompanakis Y., Invited lecture: Local site conditions and dynamic soil-structure interaction in Eurocode 8, External Experts Lecture Series, Department of Civil & Environmental Engineering, Uinversity of Cyprus, Nicosia, March, 2012.
 • Tsompanakis Y. (Ed.), Proceedings of CSC2013: 3rd International Conference on Soft Computing Technology in Civil, Structural and Environmental Engineering, Civil-Comp Press, Cagliari, Sardinia, Italy,3-6 September, 2013.
 • Providakis C., Stefanaki K., Voutetaki M., Tsompanakis Υ., Stavroulaki M., Damage detection in concrete structures using a simultaneously activated multi-mode PZT active sensing system: Numerical modeling, Structure and Infrastructure Engineering, 10(11), 1451–1468, 2014.
 • D.M. Frangopol and Y. Tsompanakis (Eds.), Maintenance and safety of aging infrastructure, Structures and Infrastructures Series, Vol II, Book Series Editor: D.M. Frangopol, Taylor & Francis Publ., 2014.
 • N.D. Lagaros, Y. Tsompanakis and Papadrakakis M. (Eds.), New trends in seismic design of structures, Saxe & Coburg Publ., 2015.
 • Tsompanakis Υ., Earthquake return period and its incorporation into seismic actions, Springer, Encyclopedia of Earthquake Engineering, 2015. Article ID: 368962.

Υποψήφιοι διδάκτορες

 • Αλέξανδρος Λυρατζάκης
 • Αλεξάνδρα Τασιγιώργου
 • Αλέξανδρος Τσιπιανίτης
 • Διονύσιος Χατζηδάκης