Ιωάννης Γεντεκάκης
Καθηγητής, Φυσικοχημεία

Εργαστήριο  Φυσικοχημείας και Χημικών Διεργασιών
Τομέας Επιστήμης Υλικών, Νανοτεχνολογίας και Βιοτεχνολογικών Εφαρμογών (ΙΙΙ)

Μέλος του Συμβουλίου Διοίκησης του Πολυτεχνείου Κρήτης

 

Βιογραφικό σημείωμα (pdf)

Επικοινωνία

 • Ώρες υποδοχής φοιτητών: Καθημερινά 9:00-13:00

Εκπαίδευση

 • 1987: Διδακτορικό Δίπλωμα (PhD), Tμήμα Χημικών Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Πάτρας
 • 1983: Δίπλωμα Χημικού Μηχανικού, Tμήμα Χημικών Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Πάτρας

Ερευνητικά ενδιαφέροντα

 • Ετερογενής Κατάλυση/Νανοκατάλυση, Περιβαλλοντική Κατάλυση, Χαρακτηρισμός καταλυτών.  
 • Νανοϋλικά-Νανοτεχνολογία: Υλικά με στοχευμένες έξυπνες ιδιότητες για περιβαλλοντικές και ενεργειακές εφαρμογές.
 • Προστασία-Διαχείριση Περιβάλλοντος: Καινοτόμα καταλυτικάυλικά και διεργασίες για τη διαχείριση αέριων ρύπων (πχ NOx, CO, H/Cs, SO2, H2S) στάσιμων ή κινητών πηγών ρύπανσης.  
 • Ηλεκτροχημεία και Ηλεκτροκατάλυση: Σχεδιασμός καινοτόμων Κυψελίδων Καυσίμου.  
 • Φυσικοχημική Ανάλυση και Σχεδιασμός Διεργασιών: πολυφασικοί καταλυτικοί αντιδραστήρες, ηλεκτροχημικοί αντιδραστήρες και διεργασίες.  
 • Φαινόμενο Ηλεκτροχημικής Προώθησης: Τροποποίηση των εγγενών ιδιοτήτων (ενεργότητας, εκλεκτικότητας) των καταλυτών με ηλεκτροχημικές μεθόδους.  
 • Βιοαέριο, Βιομάζα και Φυσικό Αέριο: Προηγμένη Διαχείριση/αξιοποίηση, παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας.  
 • Παραγωγή Η2: από CH4 και C2+ υδρογονάνθρακες, βιοαέριο και νερό.  
 • Ανακύκλωση CO2: Περιβαλλοντική διαχείριση και αξιοποίηση του CO2 (δέσμευση, παραγωγή χρήσιμων χημικών και καυσίμων).

Συμμετοχή σε Ερευνητικά Προγράμματα και Έργα

 • 2023-2025: «Προηγμένα Υλικά για Βιώσιμη Ανάπτυξη: Παραγωγή και Αποθήκευση Πράσινης Ενέργειας, Εξοικονόμηση Ενέργειας και Εφαρμογές Αντιρρύπανσης (TAEDR-0535821)»,Πρόγραμμα: ΕΜΒΛΗΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΣΕ ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΜΕ ΕΙΔΙΚΟ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟ ΙΣΤΟ», ID 16618, με κωδικό ΟΠΣ ΤΑ 5149305 από το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (Ελλάδα 2.0), Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Χρηματοδότηση: ΓΓΕΚ, Υπουργείο Ανάπτυξης. Προϋπολογισμός: 2.456.404 €. Πολυτεχνείο Κρήτης: 600.000 €. Επιστημονικός Υπεύθυνος Πολ. Κρ.: Ιωάννης Γεντεκάκης.
 • 2023-2026: «Innovative design of stable, efficient and in situ regenerable nanocatalysts for CO2 recycling by CO2 methanation and CO2 reforming by methane processes». Πρόγραμμα: BASIC RESEARCH FINANCING ACTION (Horizontal support of all Sciences) Sub-action II. Funding Projects in Leading-Edge Sectors. Προϋπολογισμός: € 400.000 (total), ΠολυτεχνείοΚρήτης:  €220.000 Χρηματοδότηση: H.F.R.I (ΕΛΙΔΕΚ). Επιστημονικός Υπεύθυνος και Συντονιστής: Ιωάννης Γεντεκάκης.
 • 2020-2023: «Ανάπτυξη και επίδειξη σε πιλοτική κλίμακα καινοτόμου , αποδοτικής και περιβαλλοντικά φιλικής διεργασίας παραγωγής καθαρού Η2 και ηλεκτρικής ισχύος από βιοαέριο». (Τ2ΕΔΚ-00955: Eco-Bio-H2-FCs). Πρόγραμμα: «ΕΡΕΥΝΩ- ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ», ΠΕΡΕΜΒΑΣΗ ΙΙ, 2ος ΚΥΚΛΟΣ. Προϋπολογισμός: €1.000.000,00 (total), Πολυτεχνείο Κρήτης:  €208.000,00 Χρηματοδότηση: ΕΥΔΕ-ΕΤΑΚ. Επιστημονικός Υπεύθυνος: Ιωάννης Γεντεκάκης.
 • 2019-2022: «Development of new Catalysts for Efficient De-NOX Abatement of Automobile Exhaust Purification». (Τ7ΔΚΙ-00356: CatEfDeNOX). Πρόγραμμα: GRΕEK-CHINESE BILATERAL RESEARCH AND INNOVATION COOPERATION. Προϋπολογισμός: € 424.520,00 (total), Πολυτεχνείο Κρήτης:  €160.000,00. Χρηματοδότηση: ΓΓΕΤ. Επιστημονικός Υπεύθυνος και Συντονιστής: Ιωάννης Γεντεκάκης.
 • 2018-2021: «Καινοτόμος διεργασία προηγμένης αξιοποίησης βιοαερίου και εκπομπών CO2: πλήρης μετατροπή τους σε αιθυλένιο». (Τ1ΕΔΚ-00782: ECO-ETHYLENE). URL: https://www.eco-ethylene.tuc.gr/el/archi/ Πρόγραμμα: «ΕΡΕΥΝΩ- ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ», ΠΕΡΕΜΒΑΣΗ ΙΙ, 1ος ΚΥΚΛΟΣ. Προϋπολογισμός: €1.000.000,00 (total), Πολυτεχνείο Κρήτης:  €275.000,00 Χρηματοδότηση: ΕΥΔΕ-ΕΤΑΚ. Επιστημονικός Υπεύθυνος και Συντονιστής: Ιωάννης Γεντεκάκης.

Διακρίσεις

Επιλεγμένες Δημοσιεύσεις

 • I.V. Yentekakis*, P. Panagiotopoulou, G. Artemakis, A Review of Recent Efforts to Promote Dry Reforming of Methane (DRM) to Syngas Production via Bimetallic Catalyst Formulations, Applied Catalysis B: Environmental, 296 (2021) 120210. (IF=24.319; Citations: 129)
 • C. Drosou, E. Nikolaraki, Th. Georgakopoulou, S. Fanourgiakis, V.T. Zaspalis, I.V. Yentekakis*, Methane combustion at lean conditions over pristine and Ir-loaded La1-xSrxMnO3 perovskite catalysts: Activity, hysteresis, and time-on-stream and thermal aging stabilities.Nanomaterials 13(15) (2023) 2271.(IF=5.719; Citations: -).
 • A. Rontogianni, Ν. Chalmpes, E. Nikolaraki, G. Botzolaki, A. Androulakis, A. Stratakis, P. Zygouri, D. Moschovas, A. Avgeropoulos, M.Α. Karakassides, D.P. Gournis, S. Tsatsos, G. Kyriakou, N.K. Boukos, P. Panagiotopoulou, I.V. Yentekakis*, Efficient CO2 hydrogenation over mono- and bimetallic RuNi/MCM-41 catalysts: Controlling CH4 and CO products distribution through the preparation method and/or partial replacement of Ni by Ru, Chemical Engineering Journal, 474 (2023) 145644. (IF=16.774; Citations:-).
 • I.V. Yentekakis. The Effective-Double-Layer as an Efficient Tool for the Design of Sinter-Resistant Catalysts. In: Vernoux, P., Vayenas, C.G. (eds), Recent Advances in Electrochemical Promotion of Catalysis, Modern Aspects of Electrochemistry, vol 61. (2023) Springer-Nature. https://doi.org/10.1007/978-3-031-13893-5_4.
 • G. Botzolaki, G. Goula, A. Rontogianni, E. Nikolaraki, N. Chalmpes, P. Zygouri, M. Karakassides, D. Gournis, N. Charisiou, M.A. Goula, I.V. Yentekakis*, CO2 methanation on supported Rh nanoparticles: The combined effect of support oxygen storage capacity and Rh particle size. Catalysts 10(8) (2020) 944. (IF=4.501; Citations: 30).
 • I.V. Yentekakis*, G. Goula, M. Hatzisymeon, I. Betsi-Argyropoulou, G. Botzolaki, K. Kousi, D.I. Kondarides, M.J. Taylor, C.M.A. Parlett, A. Osatiashtiani, G. Kyriakou, J.P. Holgado, R.M. Lambert. Effect of support oxygen storage capacity on the catalytic performance of Rh nanoparticles for CO2 reforming of methane. Applied Catalysis B: Environmental, 243 (2019) 490-501. (IF=24.319; Citations: 158).
 • G. Goula, G. Botzolaki, A. Osatiashtiani, M.A. Parlett, G. Kyriakou, R.M. Lambert, I.V. Yentekakis*, Oxidative thermal sintering and redispersion of Rh nanoparticles on supports with high oxygen ion lability, Catalysts 9(6) (2019) 541. (IF=4.501; Citations: 23).
 • I.V. Yentekakis*, G. Goula, Biogas Management: Advanced Utilization for Production of renewable energy and Added-Value Chemicals (Review), Frontiers in Environmental Science 5 (2017) 7. (IF=5.411; Citations: 91).
 • I.V. Yentekakis*, G. Goula, P. Panagiotopoulou, S. Kampouri, M.J. Taylor, G. Kyriakou, R. M. Lambert, Stabilization of Catalyst particles against sintering on oxide supports with high oxygen ion lability exemplified by Ir-catalysed decomposition of N2O,  Applied Catalysis B: Environmental, 192 (2016) 357-364.  (IF=24.319; Citations: 58).
 • Y. Jiang, I.V. Yentekakis, C.G. Vayenas, Methane to Ethylene with 85% Yield in a Gas-Recycle Electrocatalytic Reactor Separator, Science 264 (1994)1563-1566 (IF= 63.714; Citations: 143).

Διδασκαλία Μεταπτυχιακών Μαθημάτων

Υποψήφιοι διδάκτορες

 • Γεωργία Μποτζολάκη
 • Έρση Νικολαράκη
 • Ανατολή Ροντογιάννη