Ιωάννης Γεντεκάκης
Καθηγητής, Φυσικοχημεία
Εργαστήριο  Φυσικοχημείας και Χημικών Διεργασιών
Τομέας Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Περιβαλλοντικών Διεργασιών (ΙΙ)

Βιογραφικό σημείωμα (pdf)

Επικοινωνία

 • Γραφείο: 141Β92 Κτίριο Επιστημών 
 • Τηλέφωνο +30 28210 37752, Κινητό +30 6977 437 999, FAX +30 28210 37843
 • Email:yyentek<στο>isc.tuc.gr
 • Προσωπική ιστοσελίδα:  www.pccplab.tuc.gr
 • Ώρες υποδοχής φοιτητών: Καθημερινά 9:00-13:00

Εκπαίδευση

 • 1987: Διδακτορικό Δίπλωμα (PhD), Tμήμα Χημικών Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Πάτρας
 • 1983: Δίπλωμα Χημικού Μηχανικού, Tμήμα Χημικών Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Πάτρας

Ερευνητικά ενδιαφέροντα

 • Ετερογενής Κατάλυση, Περιβαλλοντική Κατάλυση, Χημική Κινητική, Θερμοδυναμική: Ανάπτυξη και χαρακτηρισμός νέων καταλυτών για ενεργειακές και περιβαλλοντικές εφαρμογές. Η δράση των προωθητών στην ετερογενή κατάλυση. Χαρακτηρισμός φυσικοχημικών ιδιοτήτων επιφανειών και υλικών με χρήση σύγχρονων τεχνικών ανάλυσης (πχ XPS, XRD, SEM/ΤΕΜ, FTIR, ICP, TPD/TPR, BET).  
 • Νανοϋλικά-Νανοτεχνολογία: Στοχευμένες έξυπνες ιδιότητες για περιβαλλοντικές και ενεργειακές εφαρμογές
 • Προστασία-Διαχείριση Περιβάλλοντος: Ανάπτυξη καινοτόμων καταλυτικών συστημάτων και διεργασιών για την διαχείριση αέριων ρύπων (πχ NOx, CO, H/Cs, SO2, H2S) που εκπέμπονται από στάσιμες ή κινητές πηγές ρύπανσης.  
 • Ηλεκτροχημεία και Ηλεκτροκατάλυση: Φυσικοχημική συμπεριφορά. Σχεδιασμός καινοτόμων Κυψελίδων Καυσίμου.  
 • Φυσικοχημική Ανάλυση και Σχεδιασμός πολυφασικών καταλυτικών αντιδραστήρων, ηλεκτροχημικών αντιδραστήρων και διεργασιών.  
 • Φαινόμενο Ηλεκτροχημικής Προώθησης ή NEMCA: Τροποποίηση των εγγενών ιδιοτήτων (ενεργότητας, εκλεκτικότητας) των καταλυτών με ηλεκτροχημικές μεθόδους.  
 • Βιοαέριο, Βιομάζα και Φυσικό Αέριο: Προηγμένη Διαχείριση/αξιοποίηση, παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας.  
 • Παραγωγή Η2: από CH4 και C2+ υδρογονάνθρακες, βιοαέριο και νερό.  
 • Ανακύκλωση CO2: Περιβαλλοντική διαχείριση και αξιοποίηση του CO2 (δέσμευση, παραγωγή χρήσιμων χημικών και καυσίμων)

Συμμετοχή σε Ερευνητικά Προγράμματα και Έργα

 • 2020-2023: «Ανάπτυξη και επίδειξη σε πιλοτική κλίμακα καινοτόμου , αποδοτικής και περιβαλλοντικά φιλικής διεργασίας παραγωγής καθαρού Η2 και ηλεκτρικής ισχύος από βιοαέριο». (Τ2ΕΔΚ-00955: Eco-Bio-H2-FCs). Πρόγραμμα: «ΕΡΕΥΝΩ- ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ», ΠΕΡΕΜΒΑΣΗ ΙΙ, 2ος ΚΥΚΛΟΣ. Προϋπολογισμός: €1.000.000,00 (total), Πολυτεχνείο Κρήτης:  €208.000,00 Χρηματοδότηση: ΕΥΔΕ-ΕΤΑΚ. Επιστημονικός Υπεύθυνος: Ιωάννης Γεντεκάκης.
 • 2019-2022: «Development of new Catalysts for Efficient De-NOX Abatement of Automobile Exhaust Purification». (Τ7ΔΚΙ-00356: CatEfDeNOX). Πρόγραμμα: GRΕEK-CHINESE BILATERAL RESEARCH AND INNOVATION COOPERATION. Προϋπολογισμός: € 424.520,00 (total), Πολυτεχνείο Κρήτης:  €160.000,00. Χρηματοδότηση: ΓΓΕΤ. Επιστημονικός Υπεύθυνος και Συντονιστής: Ιωάννης Γεντεκάκης.
 • 2018-2021: «Καινοτόμος διεργασία προηγμένης αξιοποίησης βιοαερίου και εκπομπών CO2: πλήρης μετατροπή τους σε αιθυλένιο». (Τ1ΕΔΚ-00782: ECO-ETHYLENE). URL: https://www.eco-ethylene.tuc.gr/el/archi/ Πρόγραμμα: «ΕΡΕΥΝΩ- ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ», ΠΕΡΕΜΒΑΣΗ ΙΙ, 1ος ΚΥΚΛΟΣ. Προϋπολογισμός: €1.000.000,00 (total), Πολυτεχνείο Κρήτης:  €275.000,00 Χρηματοδότηση: ΕΥΔΕ-ΕΤΑΚ. Επιστημονικός Υπεύθυνος και Συντονιστής: Ιωάννης Γεντεκάκης.
 • 2016-2018: «Περιβαλλοντική διαχείριση CO2 μέσω της μετατροπής του σε αναβαθμισμένα χημικά προϊόντα».  Πρόγραμμα: Υποτροφία Αριστείας για μεταδιδακτορική Έρευνα-Σχολή ΜΗ.ΠΕΡ.  Προϋπολογισμός: €12000. Χρηματοδότηση: ΕΛΚΕ, Πολυτεχνείο Κρήτης. Επιστημονικός Υπεύθυνος: Ιωάννης Γεντεκάκης/Γραμματική Γούλα.

Διακρίσεις

Επιλεγμένες Δημοσιεύσεις

 • I.V. Yentekakis, P. Panagiotopoulou, G. Artemakis. A Review of Recent Efforts to Promote Dry Reforming of Methane (DRM) to Syngas Production via Bimetallic Catalyst Formulations. Appl. Catal. B: Environ. 296 (2021) 120210. (IF=16.683)
 • I.V. Yentekakis, G. Goula, …., R.M. Lambert. Effect of support oxygen storage capacity on the catalytic performance of Rh nanoparticles for CO2 reforming of methane. Appl. Catal. B: Environ. 243 (2019) 490-501. (IF=16.683; Citations: 78)
 • I.V. Yentekakis, F. Dong. Grand challenges for Catalytic Remediation in environmental and energy applications towards a cleaner and sustainable future. Front.  Environ.  Chem. 1 (2020) 5
 • G. Botzolaki, G. Goula, …, I.V. Yentekakis. CO2 methanation on supported Rh nanoparticles: The combined effect of support oxygen storage capacity and Rh particle size. Catalysts 10 (2020) 944 (IF=3.520; Citations: 4)
 • M.A Goula, N.D. Charisiou, …, P. Panagiotopoulou, G. Goula, I.V. Yentekakis. Syngas production via the biogas dry reforming reaction over Ni supported on zirconia modified with CeO2 or La2O3 catalysts. Int. J. Hydrog. Energy, 42 (2017) 13724-13740 (IF=4.229; Citations: 82)
 • G. Goula, …, R.M. Lambert, I.V. Yentekakis. Oxidative thermal sintering and redispersion of Rh nanoparticles on supports with high oxygen ion lability. Catalysts 9 (2019) 541 (IF=3.529; Citations: 18).
 • I.V. Yentekakis, G. Goula. Biogas Management: Advanced Utilization for Production of renewable energy and Added-Value Chemicals (Review). Front. Environ. Sci. 5 (2017) 7  (IF=2.749; Citations: 42)
 • I.V. Yentekakis, P. Vernoux (Eds.), Book: Emissions control catalysis, Catalysts (2021).
 • I.V. Yentekakis, W. Chu (Eds.), Book: Advances in Heterocatalysis by Nanomaterials, Nanomaterials (2021).
 • Ι. Γεντεκάκης, Βιβλίο: «ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΡΥΠΑΝΣΗ: Επιπτώσεις, Έλεγχος & Εναλλακτικές Τεχνολογίες», 2η Βελτιωμένη Έκδοση (782 σελίδες)., Εκδόσεις Κλειδάριθμος, Αθήνα, 2010.
 • I. Γεντεκάκης, Βιβλίο: «ΦYΣIKEΣ ΔIEPΓAΣIEΣ: Ανάλυση και Σχεδιασμός», (464 σελίδες), Εκδόσεις Κλειδάριθμος, Αθήνα, 2010.

Διδασκαλία Μεταπτυχιακών Μαθημάτων

Υποψήφιοι διδάκτορες

 • Γεώργιος Αρτεμάκης
 • Γεωργία Μποτζολάκη
 • Έρση Νικολαράκη
 • Ανατολή Ροντογιάννη