Ευάγγελος Γιδαράκος
Ομότιμος Καθηγητής, Επεξεργασία και Διάθεση Τοξικών και Επικίνδυνων Αποβλήτων 

Εργαστήριο Διαχείρισης Τοξικών και Επικίνδυνων Αποβλήτων
Τομέας Περιβαλλοντικής Διαχείρισης (Ι)

Βιογραφικό σημείωμα (pdf)

Επικοινωνία

 • Γραφείο: Κ1.133
 • Τηλέφωνο +30 28210 37789   FAX +30 28210 37850
 • Email: egidarako@tuc.gr
 • Ώρες υποδοχής φοιτητών: Καθημερινά 9:00-14:00

Εκπαίδευση

 • 1980: Διδακτορικό Δίπλωμα στην Τεχνολογία Υλικών και Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Αμβούργου (Γερμανία).
 • 1977: Δίπλωμα Φυσικού από το Πανεπιστήμιο Αμβούργου (Γερμανία).

Ερευνητικά ενδιαφέροντα

 • Διαχείριση και επεξεργασία επικίνδυνων, τοξικών και ειδικών αποβλήτων (ραδιενεργά, αμιαντούχα, τοξικά, διοξίνες, φουράνια, πολυχλωριωμένα διφαινύλια, μολυσματικά, ηλεκτρονικά/ηλεκτρικά, κα.). 
 • Διαχείριση αστικών απορριμμάτων.  
 • Εξυγίανση ρυπασμένων εδαφών και υπογείων υδάτων από πετρελαιοειδή με εφαρμογή καινοτόμων τεχνολογιών.  

Συμμετοχή σε Ερευνητικά Προγράμματα και Έργα

 • Περιορισμός της Υφιστάμενης Ρύπανσης (Ελεύθερης Ελαιώδους Φάσης) Περιμετρικά της Περιοχής της ΠΥΡΚΑΛ, Επιστημονικός Υπεύθυνος: Γιδαράκος Ευάγγελος, Χρηματοδότηση: Ελληνικά Πετρέλαια Α.Ε., (2010-2022)
 • Παρακολούθηση Υδροφόρου Ορίζοντα / Υπεδάφους ΒΕΑ, Επιστημονικός Υπεύθυνος: Γιδαράκος Ευάγγελος, Χρηματοδότηση: Ελληνικά Πετρέλαια Α.Ε., (2003-2022)
 • Διερεύνηση χωροθέτησης νέου ΧΥΤΥ Π.Ε. Ρεθύμνου, Επιστημονικός Υπεύθυνος: Γιδαράκος Ευάγγελος, Χρηματοδότηση: Δήμος Αμαρίου, (2017-2020)
 • Αξιολόγηση υφιστάμενης κατάστασης ΧΥΤΑ Αμαρίου (βιοαέριο) και πρόταση αναγκαίων μέτρων, Επιστημονικός Υπεύθυνος: Γιδαράκος Ευάγγελος, Χρηματοδότηση: Περιφέρεια Κρήτης, (2016-2020)
 • Ποιοτικός και ποσοτικός Χαρακτηρισμός Επικίνδυνων και Τοξικών Ουσιών από το Ναυάγιο του SEA DIAMOND - Περιβαλλοντικές επιπτώσεις (παρούσες και μελλοντικές), Επιστημονικός Υπεύθυνος:Γιδαράκος Ευάγγελος, Χρηματοδότηση: Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Κυκλάδων, (2009-2011 & 2013-2016)

Διακρίσεις

 • 2021: Συμμετοχή στη Σύνοδο 2021 P4G Seoul ως προσκεκλημένος ομιλητής για την πράσινη ανάπτυξη και τους παγκόσμιους στόχους 2030, υπό την αιγίδα του Υπουργείου Περιβάλλοντος της Κορέας (Θεματική Ενότητα: Μέτρα κυκλικής οικονομίας προς μια κοινωνία μηδενικών αποβλήτων).
 • 2018: Εκλογή στην θέση του Προέδρου του Διεθνούς Επιστημονικού Οργανισμού IWWG – International WasteWorkingGroup για την περίοδο 2021-2022 & Αντιπροέδρου για την περίοδο 2019-2020.
 • 2018: Εκλογή στην θέση του Πρόεδρου της Εταιρείας Αξιοποίησης και Διαχείρισης της Περιουσίας και του Τεχνολογικού Πάρκου του Πολυτεχνείου Κρήτης
 • 2018: Βραβείο Αριστείας Μέλους ΔΕΠ 2018 Πολυτεχνείου Κρήτης σε αναγνώριση ερευνητικού έργου και επιτευγμάτων στον τομέα της Επεξεργασίας και Διάθεσης Τοξικών και Επικίνδυνων Αποβλήτων. 
 • 2017: Εκλογή στην θέση του Προέδρου των Ομάδων Εργασίας  (TaskGroups)  του Διεθνούς Επιστημονικού Οργανισμού IWWG – International WasteWorkingGroup.

Επιλεγμένες Δημοσιεύσεις

 • Chazirakis P., Giannis A., Gidarakos E. "Modeling the Life Cycle Inventory of a Centralized Composting Facility in Greece" Applied Sciences, 12(4), 2047, (2022).
 • Leontari C., Kastanaki E., Moukazis I., Gidarakos E. "Valorisation of soil contaminated by petroleum hydrocarbons and toxic metals in geopolymer mortar formation" Journal of Environmental Management, 278 (2021).
 • Alassali A., Calmano W., Gidarakos E., Kuchta K. "The degree and source of plastic recyclates contamination with polycyclic aromatic hydrocarbons" RSC Advances, 10(73) (2020).
 • Zhu W., Zhang M., Yu G., Petukhov V., Mymrin V., Gidarakos E. "Flow Resistance in Dredged Soil under a Vacuum Preloading System with Vertical Drainage Boards" Journal of Coastal Research, 36(2) (2020). 
 • Gidarakos Ε., Akcil A. "WEEE under the prism of urban mining" Waste Management, 102, 950-951 (2020)
 • Mymrin V., Presotto P.,  Alekseev K., Avanci M. A., Rolim P. H.B., Petukhov V., Taskin A.,  Gidarakos E., Valouma A., Yu G. "Application of hazardous serpentine rocks’ extraction wastes in composites with glass waste and clay-sand mix to produce environmentally clean construction materials" Construction and Building Materials, 234 (2020).
 • Savvilotidou V., Gidarakos E. "Pre-concentration and recovery of silver and indium from crystalline silicon and copper indium selenide photovoltaic panels" Journal of Cleaner Production, 250 (2020).
 • Kousaiti K., Hahladakis N. J., Savvilotidou V., Pivnenko K., Tyrovola K., Xekoukoulotakis N., Astrup F.T., Gidarakos E. "Assessment of tetrabromobisphenol-A (TBBPA) content in plastic waste recovered from WEEE", Journal of Hazardous Materials, 390 (2020).
 • Makri C., Hahaladakis N.J., Gidarakos E. "Use and assessment of “e-plastics" as recycled aggregates in cement motars" Journal of Hazardous Materials, 379(2019).
 • Zeneli A., Kastanaki E., Simantiraki F., Gidarakos E. "Monitoring the biodegradation of TPH and PAHs in refinery solid waste by biostimulation and bioaugumentation" Journal of Environmental Chemical Engineering, 7(3) (2019).

Διδασκαλία Μεταπτυχιακών και Διδακτορικών Μαθημάτων

Υποψήφιοι διδάκτορες

 • Ιωάννης Μουκαζής
 • Παναγιώτης Χαζιράκης