Ευάγγελος Γιδαράκος
Ομότιμος Καθηγητής, Επεξεργασία και Διάθεση Τοξικών και Επικίνδυνων Αποβλήτων 

Εργαστήριο Διαχείρισης Τοξικών και Επικίνδυνων Αποβλήτων
Τομέας Περιβαλλοντικής Διαχείρισης (Ι)

Βιογραφικό σημείωμα (pdf)

Επικοινωνία

 • Γραφείο: Κ1.133
 • Τηλέφωνο +30 28210 37789   FAX +30 28210 37850
 • Email:gidarako<στο>mred.tuc.gr
 • Ώρες υποδοχής φοιτητών: Καθημερινά 9:00-14:00

Εκπαίδευση

 • 1980: Διδακτορικό Δίπλωμα στην Τεχνολογία Υλικών και Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Αμβούργου (Γερμανία).
 • 1977: Δίπλωμα Φυσικού από το Πανεπιστήμιο Αμβούργου (Γερμανία).

Ερευνητικά ενδιαφέροντα

 • Διαχείριση και επεξεργασία επικίνδυνων, τοξικών και ειδικών αποβλήτων (ραδιενεργά, αμιαντούχα, τοξικά, διοξίνες, φουράνια, πολυχλωριωμένα διφαινύλια, μολυσματικά, ηλεκτρονικά/ηλεκτρικά, κα.). 
 • Διαχείριση αστικών απορριμμάτων.  
 • Εξυγίανση ρυπασμένων εδαφών και υπογείων υδάτων από πετρελαιοειδή με εφαρμογή καινοτόμων τεχνολογιών.  

Συμμετοχή σε Ερευνητικά Προγράμματα και Έργα

 • Διερεύνηση χωροθέτησης νέου ΧΥΤΥ Π.Ε. Ρεθύμνου, Επιστημονικός Υπεύθυνος: Γιδαράκος Ευάγγελος, Χρηματοδότηση: Δήμος Αμαρίου, (2017-2020)
 • Αξιολόγηση υφιστάμενης κατάστασης ΧΥΤΑ Αμαρίου (βιοαέριο) και πρόταση αναγκαίων μέτρων, Επιστημονικός Υπεύθυνος: Γιδαράκος Ευάγγελος, Χρηματοδότηση: Περιφέρεια Κρήτης, (2016-2020)
 • Έρευνα για πιθανή ρύπανση στην περιοχή του ΧΥΤΑ Αμαρίου, εκτίμηση επικινδυνότητας και πρόταση για μέτρα αποκατάστασης, Επιστημονικός Υπεύθυνος: Γιδαράκος Ευάγγελος, Χρηματοδότηση: Περιφέρεια Κρήτης, (2015-2016)
 • Περιορισμός της Υφιστάμενης Ρύπανσης (Ελεύθερης Ελαιώδους Φάσης) Περιμετρικά της Περιοχής της ΠΥΡΚΑΛ, Επιστημονικός Υπεύθυνος: Γιδαράκος Ευάγγελος, Χρηματοδότηση: Ελληνικά Πετρέλαια Α.Ε., (2010-2020)
 • Ποιοτικός και ποσοτικός Χαρακτηρισμός Επικίνδυνων και Τοξικών Ουσιών από το Ναυάγιο του SEA DIAMOND - Περιβαλλοντικές επιπτώσεις (παρούσες και μελλοντικές), Επιστημονικός Υπεύθυνος:Γιδαράκος Ευάγγελος, Χρηματοδότηση: Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Κυκλάδων, (2009-2011 & 2013-2016)

Διακρίσεις

 • 2018: Εκλογή στην θέση του Προέδρου του Διεθνούς Επιστημονικού Οργανισμού IWWG – International Waste Working Group για την περίοδο 2021-2022 & Αντιπροέδρου για την περίοδο 2019-2020.
 • 2018: Εκλογή στην θέση του Πρόεδρου της Εταιρείας Αξιοποίησης και Διαχείρισης της Περιουσίας και του Τεχνολογικού Πάρκου του Πολυτεχνείου Κρήτης
 • 2018: Βραβείο Αριστείας Μέλους ΔΕΠ 2018 Πολυτεχνείου Κρήτης σε αναγνώριση ερευνητικού έργου και επιτευγμάτων στον τομέα της Επεξεργασίας και Διάθεσης Τοξικών και Επικίνδυνων Αποβλήτων. 
 • 2017: Εκλογή στην θέση του Προέδρου των Ομάδων Εργασίας  (Task Groups)  του Διεθνούς Επιστημονικού Οργανισμού IWWG – International Waste Working Group.
 • 2015: Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του διεθνούς επιστημονικού οργανισμού IWWG – International Waste Working Group.

Επιλεγμένες Δημοσιεύσεις

 • Gidarakos Ε., Akcil A., “WEEE under the prism of urban mining,Waste Management, 102, 950-951 (2020)
 • Mymrin V., Presotto P.,  Alekseev K., Avanci M. A., Rolim P. H.B., Petukhov V., Taskin A.,  Gidarakos E., Valouma A., Yu G. "Application of hazardous serpentine rocks’ extraction wastes in composites with glass waste and clay-sand mix to produce environmentally clean construction materials" Construction and Building Materials, 234 (2020).
 • Savvilotidou V., Gidarakos E. "Pre-concentration and recovery of silver and indium from crystalline silicon and copper indium selenide photovoltaic panels" Journal of Cleaner Production, 250 (2020)
 • Kousaiti K., Hahladakis N. J., Savvilotidou V., Pivnenko K., Tyrovola K., Xekoukoulotakis N., Astrup F.T., Gidarakos E. "Assessment of tetrabromobisphenol-A (TBBPA) content in plastic waste recovered from WEEE", (2019)
 • Makri C., Hahaladakis N.J., Gidarakos E. "Use and assessment of “e-plastics" as recycled aggregates in cement motars" Journal o fHazardous Materials, 379, 120776 (2019).
 • Zeneli A., Kastanaki E., Simantiraki F., Gidarakos E. "Monitoring the biodegradation of TPH and PAHs in refinery solid waste by biostimulation and bioaugumentation" Journal of Environmental Chemical Engineering, 7(3) (2019).
 • Savvilotidou V., KritikakiA., Stratakis A., Komnitsas K., Gidarakos E. "Energy efficient production of glass-ceramics using photovoltaic (P/V) glass and lignite fly ash" Waste Management, 90, 46-58 (2019).
 • Savvilotidou V., Kousaiti Α., Βatinic Β., Vaccaric Μ., Kastanaki Ε., Karagianni Κ., Gidarakos Ε. "Evaluation and comparison of pre-treatment techniques for recovering indium from  discarded liquid crystal displays" Waste Management, 87, 51-61 (2019).
 • Moukazis I., Pellera F.-M., Gidarakos E. "Slaughterhouse by-products treatment using anaerobic digestion" Waste Μanagement, 71, 652-662 (2018).
 • Pellera F.-M., Gidarakos E. "Chemical pretreatment of lignocellulosic agroindustrial waste for methane production" Waste Management, 71, 689-703 (2018).

Διδασκαλία Μεταπτυχιακών και Διδακτορικών Μαθημάτων

Υποψήφιοι διδάκτορες

 • Ιωάννης Μουκαζής
 • Παναγιώτης Χαζιράκης