Περιβαλλοντική Τοξικολογία

Στοιχεία Μαθήματος:

Κωδικός μαθήματος: ΠΜΠ 871
Είδος μαθήματος: Επιλογής
Εξάμηνο: Εαρινό

Διδάσκων: Ομότιμος Καθηγητής  Ε. Γιδαράκος

Βιβλιογραφία:

  • Γιδαράκος Ε. και Αϊβαλιώτη Μ. (2021): ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ: Διαχείριση | Επεξεργασία | Διάθεση, Εκδόσεις Πολυτεχνείου Κρήτης.
  • Βαλαβανίδης Α. (2007): Οικοτοξικολογία και Περιβαλλοντική Tοξικολογία: Ερευνητική μεθοδολογία και εκτίμηση οικολογικού κινδύνου από επικίνδυνες ουσίες, Πανεπιστημιακές Σημειώσεις, Τμήμα Χημείας, Πανεπιστήμιο Αθηνών.
  • Hughes W. W. (1996): Essentials of Environmental Toxicology – The effects of Environmentally Hazardous Substances on Human Health, Taylor & Francis
  • Rand G.M. (1995): Fundamentals of aquatic toxicology: effects, environmental fate, and risk assessment, Sec. Edn, Taylor & Francis.
  • Vallero D. (2003): Engineering the Risks of Hazardous Wastes, Butterworth – Heineman.

Eclass:

  • Ναι - Απαιτείται εγγραφή

Στόχοι του μαθήματος:

Η περιβαλλοντική Τοξικολογία μελετά την έκθεση, τις τοξικοκινητικές και τοξικοδυναμικές μεταβολές, και τις αρνητικές επιπτώσεις των συνθετικών και επικίνδυνων χημικών και μη παραγόντων σε ζωντανούς οργανισμούς στα περιβαλλοντικά διαμερίσματα. Στόχος του μαθήματος είναι η εξοικείωση των φοιτητών με την έννοια και το αντικείμενο της περιβαλλοντικής τοξικολογίας, καθώς αυτή αποτελεί σημαντικότατο εργαλείο της περιβαλλοντικής μηχανικής. Μέσω της παρουσίασης και επεξήγησης βασικών ορισμών και δεικτών τοξικότητας, την ανάλυση σημαντικών παραδειγμάτων και την υλοποίηση φροντιστηριακών ασκήσεων, οι φοιτητές θα μπορέσουν να αποκτήσουν τις βασικές γνώσεις του αντικειμένου και να κατανοήσουν την αναγκαιότητά του σε όποια προσπάθεια περιβαλλοντικής εκτίμησης και προστασίας.

Περιεχόμενα Μαθήματος:

1η Εβδομάδα: Ορισμός και είδη τοξικολογίας - ορισμός περιβαλλοντικής τοξικολογίας - παραδείγματα προβλημάτων περιβαλλοντικής τοξικολογίας
2η Εβδομάδα: Περιβαλλοντικοί ρύποι και τύχη αυτών σε διάφορα περιβαλλοντικά μέσα
3η Εβδομάδα: Έννοιες τοξικολογίας - κατηγοριοποίηση τοξικότητας / μηχανισμοί και δείκτες τοξικότητας
4η Εβδομάδα: Έννοιες τοξικολογίας - κατηγοριοποίηση τοξικότητας / μηχανισμοί και δείκτες τοξικότητας
5η Εβδομάδα:

Ανάλυση επικινδυνότητας - αναγνώριση κινδύνου - εκτίμηση επικινδυνότητας

6η Εβδομάδα: Ανάλυση επικινδυνότητας - αναγνώριση κινδύνου - εκτίμηση επικινδυνότητας
7η Εβδομάδα: Ανάλυση επικινδυνότητας - αναγνώριση κινδύνου - εκτίμηση επικινδυνότητας
8η Εβδομάδα: Δοκιμασίες περιβαλλοντικής τοξικολογίας – επεξεργασία και αξιολόγηση αποτελεσμάτων
9η Εβδομάδα: Ραδιενεργά υλικά και πυρηνικά ατυχήματα
10η Εβδομάδα: Φροντιστηριακές ασκήσεις
11η Εβδομάδα: Φροντιστηριακές ασκήσεις
12η Εβδομάδα: Παρουσίαση εργασιών (Project) & συζήτηση
13η Εβδομάδα: Παρουσίαση εργασιών (Project) & συζήτηση

 

Εργασίες:

Σύνταξη συνοπτικής εργασίας επί συγκεκριμένου περιβαλλοντικού ρύπου: προέλευση και παρουσία σε συγκεκριμένα περιβαλλοντικά μέσα-οδοί έκθεσης ανθρώπου-τοξικότητα & επιπτώσεις-όρια και νομοθεσία.

Αξιολόγηση:

  • Σύνταξη και παρουσίαση εργασίας, 50% του βαθμού
  • Τελική γραπτή εξέταση, 50% του βαθμού

Τελευταία Ενημέρωση: 28-02-2022