Slide background

Διαχείριση και Χρονικός Προγραμματισμός έργων

1. ΓΕΝΙΚΑ

ΣχολήΧημικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος
Επίπεδο ΣπουδώνΠροπτυχιακό
ΚατεύθυνσηΧημικών Μηχανικών
Κωδικός μαθήματος    ΜΠ 435Εξάμηνο Σπουδών5ο
Είδος μαθήματοςΥποχρεωτικό
Αυτοτελείς Διδακτικές ΔραστηριότητεςΕβδομαδιαίες Ώρες ΔιδασκαλίαςΠιστωτικές Μονάδες
Διαλέξεις και Ασκήσεις πράξης4
Θ=3, Α=0, Ε=1
4
Τύπος ΜαθήματοςΓενικών γνώσεων
Προαπαιτούμενα Μαθήματα 
Γλώσσα Διδασκαλίας και εξετάσεωνΕλληνική
Το Μάθημα προσφέρεται σε φοιτητές ERASMUSΝαι
Ηλεκτρονική Σελίδα Μαθήματος (URL)https//www.eclass.tuc.gr/courses/MHPER268/

2. MΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Το μάθημα αποτελεί το βασικό εισαγωγικό μάθημα στις έννοιες του έργου και των διαδικασιών διοίκησης και διαχείρισης έργων. Οι στόχοι του μαθήματος είναι η εξοικείωση με τη διαχείριση έργων και τον χρονικό προγραμματισμό τους και την εφαρμογή σύγχρονων μεθόδων και τεχνικών.

Με τη συμπλήρωση του μαθήματος αναμένεται ότι οι φοιτητές θα έχουν γνώση της θεωρίας και θα είναι εξοικειωμένοι με αλγόριθμους και μαθηματικά υποδείγματα και διαθέσιμα λογισμικά ώστε να μπορούν να παίρνουν γρήγορες και εμπεριστατωμένες αποφάσεις και να διαχειρίζονται αποτελεσματικά ένα μεγάλο φάσμα προβλημάτων διαχείρισης και χρονοπρογραμματισμού έργων. Επίσης θα είναι ικανοί να διερευνούν, να εκφράζουν ποσοτικά και να αξιολογούν επιλογές για την ανάλυση αποφάσεων, και να κατανοούν τη σχέση της περιγραφής της οικονομικής πραγματικότητας με το δέον γενέσθαι στην επιχείρηση.  Στο πλαίσιο του μαθήματος παρέχονται οι γνώσεις και η πληροφόρηση για τη δυνατότητα της μετεξέλιξης της διοίκησης και διαχείρισης έργων σε ένα διακριτό επιστημονικό πεδίο / επάγγελμα.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα είναι σε θέση να:

 • Έχει κατανόηση τα βασικά και κρίσιμα χαρακτηριστικά των έργων, την σύνδεση τους με γενικότερους οικονομικούς και επιχειρησιακούς στόχους και τις αρχές του κύκλου ζωής των έργων.
 • Έχει γνώση και ευχέρεια χρήσης των βασικών εννοιών των μαθηματικών συναλλαγών και αξιολόγησης επενδύσεων
 • Είναι σε θέση να λάβει υπόψη συνθήκες αβεβαιότητας και να υποστηρίξει τη λήψη αποφάσεων
 • Χρησιμοποιεί τις μεθοδολογίες διαχείρισης έργων  για να προσδιορίσει βασικά στοιχεία όπως κρίσιμη διαδρομή, εξαρτήσεις και ένα ρεαλιστικό χρονοδιάγραμμα.
 • Αναλύει και υπολογίζει τα βασικά στοιχεία κόστους του έργου και τη σύνδεση τους με το χρονοδιάγραμμα του έργου.
 
Γενικές Ικανότητες
 
 • Αυτόνομη Εργασία
 • Λήψη αποφάσεων
 • Σχεδιασμός και Διαχείριση Έργων
 

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 
 1. Εισαγωγή : Φύση και χαρακτηριστικά έργων, λειτουργία και χαρακτηριστικά διαχειριστή έργου, εργασίες και κύκλος ζωής και παράγοντες επιτυχίας
 2. Προσέγγιση μέσω διεργασιών : Διαχείριση, ενοποίηση, αντικείμενο, χρόνος, κόστος, ποιότητα, ανθρώπινοι πόροι, κίνδυνος, προμήθειες, μάθηση. Οργανωσιακό υπόδειγμα, δομή ανάλυσης εργασιών.
 3. Οικονομο-τεχνική ανάλυση : Αξιολόγηση επενδυτικών αποφάσεων, ανάλυση ευαισθησίας, νεκρό σημείο, προσδοκώμενη αξία, θεωρία της χρησιμότητας
 4. Μεθοδολογία μαθηματικού προγραμματισμού για χρονοπρογραμματισμό έργων: Προβλήματα δικτύων και μεταφοράς.
 5. Τεχνικές χρονικού προγραμματισμού έργων
 6. Κοστολόγηση και Προϋπολογισμός του Έργου. Αξιολόγηση και επιλογή έργου : Ανάλυση οφέλους-κόστους και κόστους-αποτελεσματικότητας,
 7. Λήψη αποφάσεων σε συνθήκες αβεβαιότητας - Δέντρα αποφάσεων
 8. Εφαρμογές σε Η/Υ: Σχεδιασμός προϊόντος, έργα κατασκευών, έργα R&D
 

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Τρόπος ΠαράδοσηςΣτην αίθουσα διδασκαλίας και εργαστήριο Η/Υ

Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών

 
 • Γενικής χρήσης και Εξειδικευμένο Λογισμικό διαχείρισης έργων
 • Υποστήριξη Μαθησιακής διαδικασίας μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-class
 
Οργάνωση ΔιδασκαλίαςΔραστηριότηταΦόρτος Εργασίας Εξαμήνου (ώρες)
- Διαλέξεις39
- Ασκήσεις Πράξης που εστιάζουν στην εφαρμογή μεθοδολογιών και ανάλυση μελετών περίπτωσης σε μικρότερες ομάδες φοιτητών11
-Αυτοτελής Μελέτη50
Σύνολο Μαθήματος100

Αξιολόγηση Φοιτητών

Ι. Γραπτή τελική εξέταση (70%) που περιλαμβάνει:

 • Ερωτήσεις σύντομης απάντησης
 • Επίλυση προβλημάτων σχετικών με ποσοτικά δεδομένα ενός έργου χρόνου, κόστους
 • Συγκριτική αξιολόγηση στοιχείων θεωρίας

ΙΙ. Ατομική εργασία/Ερωτήσεις ανάπτυξης δοκιμίων (30%)

5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΙΟΓΡΑΦΙΑ

 
 • Shtub, J.F. Bard, S. Globerson, Διαχείριση έργων, Διεργασίες, Μεθοδολογία και Τεχνικο-οικονομική, Επίκεντρο, 2009
 • R. Burke, Διαχείριση έργου - Αρχές και Τεχνικές, ΚΡΙΤΙΚΗ, 2014
 

6. ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ

Υπεύθυνος/η μαθήματος:Αναπληρωτής Καθηγητής  Σ. Ροζάκης (Μέλος ΔΕΠ - ΧΗΜΗΠΕΡ)
Διδασκαλία μαθήματος:Αναπληρωτής Καθηγητής  Σ. Ροζάκης (Μέλος ΔΕΠ - ΧΗΜΗΠΕΡ)
Φροντιστηριακές ασκήσεις: 
Εργαστηριακές ασκήσεις:Αναπληρωτής Καθηγητής  Σ. Ροζάκης (Μέλος ΔΕΠ - ΧΗΜΗΠΕΡ)