Slide background

Αντοχή Υλικών

1. ΓΕΝΙΚΑ

Σχολή Χημικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος
Επίπεδο Σπουδών Προπτυχιακό
Κωδικός μαθήματος ΜΗΧ 201 Εξάμηνο Σπουδών 3ο
Είδος μαθήματος Υποχρεωτικό
Αυτοτελείς Διδακτικές Δραστηριότητες Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίας Πιστωτικές Μονάδες
Διαλέξεις, Ασκήσεις Πράξης και Εργαστήρια 5
Θ=3, Α=1, Ε=1
6
Τύπος Μαθήματος Ειδικού Υποβάθρου
Προαπαιτούμενα Μαθήματα  
Γλώσσα Διδασκαλίας και εξετάσεων Ελληνική
Το Μάθημα προσφέρεται σε φοιτητές ERASMUS Ναι
Ηλεκτρονική Σελίδα Μαθήματος (URL) https//www.eclass.tuc.gr/courses/SCI139/

 

2. MΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Το μάθημα αυτό έχει σαν στόχο να εφοδιάσει του φοιτητές με ένα ισχυρό υπόβαθρο στις αρχές της τεχνολογίας  των κατασκευών και της μηχανικής συμπεριφοράς των δομικών υλικών με εμβάθυνση στον σχεδιασμό του φέροντα οργανισμού των με βέλτιστη χρήση των δομικών υλικών όταν καταπονούνται με φορτίσεις κάθε τύπου. Οι φοιτητές έρχονται σε επαφή με θεωρίες και έννοιες των φυσικών μηχανισμών που αναπτύσσονται στις οριακές καταστάσεις αντοχής των και κατανοούν την επίδρεαση των στην συνμπεριφορά των κατασκευών κυρίως σε έννοιες όπως δυσκαμψία, αντοχή, συνεκτικότητα και ανθεκτικότητα. Επίσης επιδιώκεται η κατανόηση των βασικών μηχανικών ιδιοτήτων των δομικών υλικών, η ποσοτικοποίηση των μέσω πειραματικών τεχνικών  και η γνώση του πως αυτές οι ιδιότητες χαρακτηρίζουν την απόκριση του υλικού.

Γενικές Ικανότητες
 • Αυτόνομη Εργασία
 • Λήψη αποφάσεων
 • Ομαδική Εργασία
 • Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Οι διαλέξεις έχουν σαν περιεχόμενο:

 • Βασικές έννοιες αντοχής υλικών. 
 • Μηχανικές ιδιότητες, τάσεις και παραμορφωσιμότητα των υλικών.  
 • Εργαστηριακές δοκιμές αντοχής υλικών.
 • Προηγμένες μέθοδοι ελέγχου αντοχής υλικών.
 • Διαστασιολόγηση διατομών και συντελεστές ασφάλειας.
 • Επίδραση της διαστασιολόγησης και επιλογής υλικού κατασκευής των διατομών φέροντα οργανισμού στον σχεδιασμό και στην οικονομία της κατασκευής.
 • Εισαγωγή στην επίδραση των αξονικών δυνάμεων στην διαστασιολόγηση δομικών στοιχείων.
 • Εισαγωγή στην επίδραση των καμπτικών ροπών στην διαστασιολόγηση δομικών στοιχείων.
 • Εισαγωγή στην επίδραση των διατμητικών δυνάμεων καμπτικών ροπών στην διαστασιολόγηση δομικών στοιχείων.

Το εργαστήριο έχει σαν περιεχόμενο:

 • Ελεγχος μετάλλων σε εφελκυσμό.
 • Ελεγχος σκυροδέματος σε θλίψη.
 • Ελεγχος ξύλου σε κάμψη.
 • Επίδραση φέροντα οργανισμού κτιρίου σε δοσμένη αρχιτεκτονική κάτοψη με χρήση Η/Υ

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Τρόπος Παράδοσης Στην αίθουσα διδασκαλίας
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών Εξειδικευμένο Λογισμικό σχεδιασμού και μελέτης κτιρίου σε Η/Υ. Υποστήριξη Μαθησιακής διαδικασίας μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-class
Οργάνωση Διδασκαλίας Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου (ώρες)
- Διαλέξεις 52
- Εργαστήριο 26
- Αυτοτελής Μελέτη 72
Σύνολο Μαθήματος 150
Αξιολόγηση Φοιτητών

Η βαθμολογία μοιράζεται σε δύο βασικές ενότητες – Γραπτή τελική εξέταση 60% και Αναφορές εργαστηρίου 40%. Πιο αναλυτικά:

 • Γραπτή εξέταση (0.7 του συνολικού βαθμού)
 • Εβδομαδιαία Projects και αναφορές Εργαστηριακών Ασκήσεων (0.3 του συνολικού βαθμού)
  • Περιγραφή εργαστηριακής άσκησης, 35%
  • Οργάνωση των μετρήσεων, 35%
  • Συνολική παροσουσίαση αποτελεσμάτων, 30%

5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΙΟΓΡΑΦΙΑ

Προτεινόμενη Βιβλιογραφία :

 • Beer Ferdinand P., Johnston Russell E. Μηχανική των Υλικών, 6η Έκδοση
 • Παπαμίχος Ευριπίδης, Χαραλαμπάκης Νικόλαος, Αντοχή των υλικών,
 • Π. Α. Βουθούνη, Τεχνική Μηχανική-Αντχή των Υλικών, Αθήνα, 2002
 • Π. Σ. Θεοχάρη, Στοιχεία Πειραματικής Αντοχής των Υλικών
 • Π. Θεοχάρη, Κεφάλαια εκ της πειραματικής αντοχής των υλικών
 • Αλέξιου Κ. Αναστασιάδη, Μηχανική ΙΙ (Αντοχή των Υλικών),Θεσ/νίκη,1984
 • Γεωργίου Ρ. Γκρός, Αντοχή Υλικών, Αθήνα, 1980
 • Gere & Timoshenko, Mechanics of Materials, Stanford University, Monterey, California
 • William A. Nash, Theory and Problems of Strength of Materials, Amherst, Massachusetts, 1972
 • Harmer E. Davis – George Earl Troxel – Clement T. Wiskocil, The testing and inspection of Engineering Materials, London, 1964
 • V. Feodosiev, Resistance des Materiaux, Moscow, 1976
 • Γ. Μ. Νιτσιώτα, Εισαγωγή εις την Στατικήν, Θεσσαλονίκη, 1965
 • Γ.Ι. Τσαμασφύρος Μηχανική παραμορφώσιμων σωμάτων Τόμος Ι και ΙΙ,1990 Εκδόσεις Συμμετρία
 • Ι. Πρασσιανάκης, Σ. Κουρκουλής, Πειραματική Αντοχή των Υλικών,θεωρία και εργαστήριο, Εκδόσεις Συμμετρία

Συναφή επιστημονικά περιοδικά:

 • Journal of Structural Engineering, ASCE, USA
 • Journal of Engineering Mechanics, Elsevier
 • Mechanics of Materials, Elsevier
 • Journal of Materials and Structures, Mathematical Science Publisher

6. ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ

Υπεύθυνος/η μαθήματος: Καθηγητής Κωνσταντίνος Προβιδάκης (Μέλος ΔΕΠ - ΑΡΧΜΗΧ)
Διδασκαλία μαθήματος: Καθηγητής Κωνσταντίνος Προβιδάκης (Μέλος ΔΕΠ - ΑΡΧΜΗΧ)
Φροντιστηριακές ασκήσεις: Καθηγητής Κωνσταντίνος Προβιδάκης (Μέλος ΔΕΠ - ΑΡΧΜΗΧ)
Εργαστηριακές ασκήσεις: Ειρήνη Κουτσογιαννάκη (Μέλος ΕΔΙΠ - ΧΗΜΗΠΕΡ)