Slide background

Ειδικά θέματα Δικαίου Περιβάλλοντος, Περιβαλλοντικής Πολιτικής και Περιβαλλοντικως Διακυβέρνησης

Στοιχεία Μαθήματος:

Κωδικός μαθήματος: ΠΜΠ 867
Είδος μαθήματος: Επιλογής
Εξάμηνο: Εαρινό

Διδάσκων: Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Ευπραξία (Αίθρα) Μαριά

Βιβλιογραφία:

 • Γ. Κρεμλής, Γλ. Σιούτη, (επιμ.), Η εφαρμογή του Κοινοτικού Δικαίου Περιβάλλοντος στην Ελλάδα 1981-2006,  ISBN: 978-960-15-1741-4 (2007), Αντ. Ν. Σάκκουλας
 • Ε-Α Μαριά, Η νομική προστασία του τοπίου στο διεθνές, κοινοτικό και εθνικό δίκαιο, ISBN: 9789601522982 (2010), Αντ. Ν. Σάκκουλας
 • Ι. Καράκωστας, Περιβάλλον και δίκαιο : Δίκαιο διαχείρισης και προστασίας των περιβαλλοντικών αγαθών, ISBN 978-960-272-886-4  (2011), Νομική Βιβλιοθήκη
 • Ε-Α Μαριά, «Καινοτόμα εργαλεία για την προστασία της βιοποικιλότητας : η Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για το τοπίο και ο κυρωτικός νόμος 3827/2010», (συμβολή σε Τιμητικό Τόμο), σελ. 539-562 στο : Μνήμη Καθηγητή Γιώργου Παπαδημητρίου ΙΙ «Σύνταγμα, Δημοκρατία και Πολιτειακοί Θεσμοί», εκδόσεις Σάκκουλα, Αθήνα-Θεσσαλονίκη, ISBN 978-960- 445-971-1, 2013.
 • Ε-Α Μαριά, «Ο ν. 3937/2011 για τη διατήρηση της βιοποικιλότητας : κριτική ανάγνωση υπό το φως των εξελίξεων στο διεθνές και ενωσιακό δίκαιο για τους γενετικούς πόρους», (συμβολή σε Τιμητικό Τόμο), σελ. 1035-1062, σε : Τιμητικός Τόμος για τα 50 χρόνια των Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων, εκδόσεις Σάκκουλα, Αθήνα-Θεσ/νίκη 2015, ISBN 978-960-568-320- 7.
 • Ε-Α Μαριά,  «Δασικοί γενετικοί πόροι: Νέες προκλήσεις ενόψει του Πρωτοκόλλου της Ναγκόγια», Διοικητική Δίκη 5/2018, σελ. 767-778.
 • International Energy Agency, Energy Efficiency Governance, 2010, www.iea.org/efficiency.
 • J.H. Jans and H.H.B. Vedder,  European Environmental Law. After Lisbon (4th edition), ISBN 9789089521057 (2011),  Europa Law Publishing
 • Norman J Vig, Michael E Kraft, Environmental Policy: New Directions for the Twenty-First Century 8th Edition, ISBN-13: 978-1452203300 (2012), Sage Publications
 • J.P. Evans, Environmental Governance, ISBN 978-0415589819 (2012), Routledge
 • Stuart Bell, Donald McGillivray, and Ole Pedersen, Environmental Law, Eighth Edition, ISBN 978-0-19-958380-5 (2013), Oxford University Press
 • Elizabeth Fisher, Bettina Lange, and Eloise Scotford, Environmental Law: Text, Cases & Materials, ISBN 978-0-19-927088-0 (2013), Oxford University Press
 • Sebastian Oberthür and G. Kristin Rosendal (eds.) Global Governance of Genetic Resources: Access and Benefit Sharing after the Nagoya Protocol, ISBN 978-0-415-65625-2 (2014), Routledge
 • Ε-Α Μaria, Ch. Fournaraki, Κ. Thanos, Ex situ conservation of plant diversity. Thoughts and recommendations for an effective system of administrative organization of Seed Banks in Greece, Environment an Law, 4/2012, pp. 628 – 650
 • E-A Maria, G-P Limniou and S. Kokkaliaris, The energy efficiency directive and the challenges for the Hellenic legislative process in times of crisis, Advances in Building Energy Research, volume 7, issue 1, (2013) pp. 128-154
 • I-A Kapetanakis, D Kolokotsa, E-A Maria, Parametric analysis and assessment of the photovoltaics' landscape integration: Technical and legal aspects, Renewable Energy 67, 207-214 (2014)
 • V. Tsilini, S. Papantoniou, D. Kolokotsa, E-A Maria, Urban gardens as a solution to energy poverty and urban heat island, Sustainable Cities and Society 14, 323-333 (2015)
 • S. Kokkaliaris & E-A Maria, The legislative initiatives for smart metering as a precondition to zero energy: the case of Greece, Advances in Building Energy Research, volume 9, issue 1, (2015) pp. 55-72
 • E-A Maria & G-P Limniou, Legal framework in Greece regarding the ABS regime, implementation gaps and issues requiring national and international attention, pp. 137-161 in : B. Coolsaet, F. Batur, A. Broggiato, J. Pitseys, T. Dedeurwaerdere (eds.), Implementing the Nagoya Protocol. Comparing Access and Benefit-Sharing regimes in Europe, ISBN 978-90-04-293205 (2015), Brill Nijhoff

Eclass:

Στόχοι του μαθήματος:

Σκοπός του μαθήματος είναι αφενός μεν η διερεύνηση της σχέσης μεταξύ του δικαίου του περιβάλλοντος, της περιβαλλοντικής πολιτικής και της περιβαλλοντικής διακυβέρνησης με έμφαση στο σκοπό, το περιεχόμενο και τα επίπεδα λειτουργίας τους και αφετέρου η εστιασμένη μελέτη σε επιλεγμένους σύγχρονους τομείς που παρουσιάζουν διεπιστημονικότητα και πολυπλοκότητα. Πρόκειται για εμβάθυνση στις θεσμικές εκφάνσεις της βιοποικιλότητας, του τοπίου και της εξοικονόμησης ενέργειας στον κτιριακό τομέα, στις διεθνείς πολιτικές και στο σχετικό κανονιστικό πλαίσιο της ΕΕ υπό το πρίσμα της πολυεπίπεδης διακυβέρνησης. Η προσέγγιση αφορά σε πολλαπλές κλίμακες (τοπικό, περιφερειακό, εθνικό και διεθνές) καθώς και σε ευρύ φάσμα εμπλεκόμενων φορέων (κυβερνητικοί θεσμοί, κοινωνία των πολιτών, ιδιωτικοί φορείς, επιχειρήσεις, άτομα κ.α)

Περιεχόμενα Μαθήματος:

Α. Σχέση δικαίου προστασίας του περιβάλλοντος, περιβαλλοντικής πολιτικής και περιβαλλοντικής διακυβέρνησης

 • 1η-3η Εβδομάδα: Σκοπός, περιεχόμενο και επίπεδα λειτουργίας του δικαίου του περιβάλλοντος, της περιβαλλοντικής πολιτικής και της περιβαλλοντικής διακυβέρνησης
 • 4η Εβδομάδα: Συνύπαρξη, συμπληρωματικότητα και αλληλεπίδραση των ανωτέρω με έμφαση στις κλίμακες-επίπεδα λειτουργίας  και στους εμπλεκόμενους φορείς τομέων που παρουσιάζουν διεπιστημονικότητα και πολυπλοκότητα.

Β.Εμβάθυνση σε επιλεγμένους σύγχρονους τομείς διεπιστημονικής εμβέλειας, που παρουσιάζουν πολυπλοκότητα

 • 5η-7η Εβδομάδα: Προστασία της βιοποικιλότητας
 • 8η-10η Εβδομάδα: Προστασία, διαχείριση και σχεδιασμός του τοπίου
 • 11η-13η Εβδομάδα: Εξοικονόμηση ενέργειας με έμφαση στον κτιριακό τομέα

Αξιολόγηση:

 • 4 παρουσιάσεις (άρθρα & νομολογία), 30% του βαθμού
 • Συνθετική Εργασία, 50% του βαθμού
 • Τελική γραπτή εξέταση, 20%  του βαθμού

Τελευταία Ενημέρωση: 28-01-2019