Δημήτριος Γουρνής
Καθηγητής, Νανοϋλικά και Νανοτεχνολογία  

Εργαστήριο Φυσικοχημείας και Χημικών Διεργασιών
Τομέας
Επιστήμης Υλικών, Νανοτεχνολογίας και Βιοτεχνολογικών Εφαρμογών (ΙΙΙ)

Βιογραφικό σημείωμα (pdf)

Επικοινωνία

 • Γραφείο: 141.Β.93 Κτίριο Επιστημών (Κτίριο Λ)
 • Τηλέφωνο +30 28210 37235 
 • Email: dgournis<στο>tuc.gr
 • Ιστοσελίδα εργαστηρίου: www.pccplab.tuc.gr
 • Ώρες υποδοχής φοιτητών: Τρίτη-Τετάρτη-Πέμπτη 10:00-17:00

Εκπαίδευση

 • 1998: Διδακτορική Διατριβή (Ph.D) Σχολή Χημικών Μηχανικών, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο.
 • 1992: Πτυχίο Χημείας, Τμήμα Χημείας, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων.

Ερευνητικά ενδιαφέροντα

 • Χημεία Νανοϋλικών (σύνθεση, χαρακτηρισμός και μελέτη ιδιοτήτων)
 • Φυλλόμορφα (2D) υλικά [ανόργανες φυλλόμορρφες δομές, υλικά με βάση τις αργίλους (άργιλοι, υποστυλωμένοι άργιλοι, οργανοάργιλοι, LDHs), φυλλόμορφες δομές άνθρακα, TMDs, γερμανάνιο, ΜΧένια κ.ά.]
 • Νανοδομικά υλικά με βάση τον άνθρακα (νανοσωλήνες άνθρακα, φουλερένια, γραφένιο, νανοτελείες, νανοδίσκοι, μοριακά διαμάντια)
 • Οργανικά-ανόργανα υβριδικά νανοσύνθετα υλικά
 • Μεσοπορώδη υλικά
 • Μεταλλικά (μαγνητικά, ημιαγώγιμα, ή καταλυτικά) νανοσωματίδια
 • Βιομιμητικά υλικά και βιοκαταλύτες
 • Ερευνητική προσέγγιση εστιασμένη στους τομείς των καταλυτικών, ενεργειακών, περιβαλλοντικών, μαγνητικών, ηλεκτρονικών, οπτικών, δημιουργία σύνθετων, βιο-σχετιζόμενων και ιατρικών εφαρμογών.
 • Δομικός χαρακτηρισμός υλικών με περίθλαση ακτίνων-Χ σκόνης, φασματοσκοπίες FTIR, Raman, UV-Vis, EPR, Μössbauer, θερμική ανάλυση (DTA/DSC/TGA), μικροσκοπία AFM και SEM, μελέτη μηχανικών και θερμικών ιδιοτήτων των υλικών.

Συμμετοχή σε Ερευνητικά Προγράμματα και Έργα

 • 2023-2025: Flagship Actions “Advanced Nanostructured Materials for Sustainable Growth: Green Energy Production/Storage, Energy Saving and Environmental Remediation (GREENMAT)”, institutional budget 600,000 € (Total 2.456.404€, GSRT-Greece)
 • 2023-2026: HFRI-Basic Research Financing Action “Innovative design of stable, efficient and in situ regenerable nanocatalysts for CO2 recycling by CO2 methanation and CO2 reforming by methane processes (StableCO2Nanocat)”, team budget 180,000 € (Total 400,000 €, HFRI)
 • 2023-2026: HFRI-Basic Research Financing Action “Green and Sustainable Photochemical Upcycling of Plastic Waste and Biobased Polymers to High-Added Value Chemicals (PhotoUpPlas)”, budget TUC 115,000 € (Total 400,000 €, HFRI)
 • 2020-2023: Research-Create-Innovate II “Design and develpopment of a sweat-based glucose monitoring graphene nanodevice (closed-loop) with controlled transdermal nanoemulsion release for hypoglycemic drug delivery” group budget 150,080 € (Total 901,930 €, GSRT-Greece)
 • 2020-2023: Research-Create-Innovate II “Development and pilot scale demonstration of an innovative, effective and eco-friendly process for the production of clean hydrogen and electrical power generation from biogas” group budget 102,000 € (Total 1,000,000 €, GSRT-Greece)

Διακρίσεις

 • Αναπληρωτής Εκδότης (Associate Editor) στο περιοδικό Frontiers in Materials (specialty section: Carbon-based Materials; IF: 3.2)
 • Μέλος συντακτικών επιτροπών των περιοδικών: (i) Molecules (Section Editor in ‘Materials Chemistry’, IF: 4.6) (ii) Nanomaterials (Section Editor in ‘2D and Carbon Nanomaterials’, IF. 5.3) και (iii) Materials Futures (IOP publishing).
 • Μέλος της Γενικής Συνέλευσης (2016-2018) του Ελληνικού Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛΙΔΕΚ, εκλεγμένος εκπρόσωπος του Παν/μίου Ιωαννίνων).
 • Διευθυντής του (i) ΔΠΜΣ «Χημεία και Τεχνολογία Υλικών» (2018-2022) και (ii) ΠΜΣ «Προηγμένα Υλικά» (2022-2023) του Παν/μίου Ιωαννίνων
 • Εκδότης ειδικών θεμάτων (Special Topic Editor) ‘Carbon Superstructures: From Synthesis to Applications’ in Frontiers in Materials (co-eds. V. Georgakilas, G. Froudakis, January 2018)
 • Προσκεκλημένος εκδότης ειδικών τευχών (Guest editor of special issues): (i) ‘Nanomaterials in Catalysis Applications’ in Catalysts (IF 3.6, co-eds. I.V. Yentekakis, M.A. Karakassides, www.mdpi.com/si/27897), (ii) ‘Chemistry and Physics of Low-Dimensional Materials’ in Molecules (co-eds. P. Rudolf, R. Macovez, www.mdpi.com/si/43709).
 • Μέλος επιστημονικής επιτροπής σε 6 συνέδρια (όπως, 34th ECIS, Athens, Sept. 2020)
 • Δύο (2) υποτροφίες διδασκαλίας ως έμπειρος ερευνητής στο UPC, Barcelona (2012) και Univ. Calabria, Italy (CNISM, 2016).
 • Υποτροφία στο Ινστιτούτο Φυσικοχημείας, ΕΚΕΦΕ «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ» για την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής (1993-1998, μετά από εισαγωγικές εξετάσεις).

Επιλεγμένες Δημοσιεύσεις

 • A. Rontogianni, Ν. Chalmpes, E. Nikolaraki, G. Botzolaki, A. Androulakis, A. Stratakis, P. Zygouri, D. Moschovas, A. Avgeropoulos, M.Α. Karakassides, D. P. Gournis, S. Tsatsos, G. Kyriakou, N. K. Boukos, P. Panagiotopoulou and I. V. Yentekakis. Εfficient CO2 hydrogenation over mono- and bi-metallic RuNi/MCM-41 catalysts: Controlling CH4 and CO products distribution through the preparation method and/or partial replacement of Ni by Ru. Chemical Engineering Journal (2023) Vol. 474, article 145644
 • N. Chalmpes, M. Patila, A. Kouloumpis, C. Alatzoglou, K. Spyrou, M. Subrati, A. C. Polydera, A. B. Bourlinos, H. Stamatis and D. Gournis. Graphene Oxide–Cytochrome c Multilayered Structures for Biocatalytic Applications: Decrypting the Role of Surfactant in Langmuir–Schaefer Layer Deposition. ACS Applied Materials and Interfaces (2022) Vol. 14, No. 22, p. 26204
 • F. Yan, S. Kumar, K. Spyrou, A. Syari'ati, O. De Luca1, E. Thomou, E. M. Alfonsín, D. Gournis and P. Rudolf. Highly efficient remediation of chloridazon and its metabolites: the case of graphene oxide nanoplatelets. ACS ES&T Water (2021) Vol. 1, No. 1, p. 157
 • T. Giousis, G. Potsi, A. Kouloumpis, K. Spyrou, Y. Georgantas, N. Chalmpes, K. Dimos, M.-K. Antoniou, G. Papavassiliou, A. B. Bourlinos, H. J. Kim, V. K. S. Wadi, S. Alhassan, M. Ahmadi, B. J. Kooi, G. Blake, D. M. Balazs, M. A. Loi, D. Gournis and P. Rudolf. Synthesis of 2D germanane (GeH): a new, fast and facile approach. Angewandte Chemie- International Edition (2021) Vol. 60, No. 1, p. 360
 • P. Zygouri, K. Spyrou, E. Mitsari, M. Barrio, R. Macovez, M. Patila, H. Stamatis, I. I. Verginadis, A. P. Velalopoulou, A. M. Evangelou, Z. Sideratou, D. Gournis and Petra Rudolf*. A facile approach to hydrophilic oxidized fullerenes and their derivatives as cytotoxic agents and supports for nanobiocatalytic systems. Scientific Reports (2020) Vol. 10, article 8244.
 • Q. Chen, L. Liang, G. Potsi, P. Wan, J. Lu, T. Giousis, E. Thomou, D. Gournis, P. Rudolf, and J. Ye. Highly conductive metallic state and strong spin-orbit interaction in annealed germanane. Nano Letters (2019) Vol. 19, No. 3, p. 1520-1526
 • A. Kouloumpis, N. Vourdas, P. Zygouri, N. Chalmpes, G. Potsi, V. Kostas, K. Spyrou, V. N. Stathopoulos, D. Gournis and P. Rudolf. Controlled deposition of fullerene derivatives within a graphene template by means of a modified Langmuir-Schaefer method. Journal of Colloid and Interface Science (2018) Vol. 524, p. 388-398
 • K. Dimos, F. Arcudi, A. Kouloumpis, I. B. Koutselas, P. Rudolf, D. Gournis and M. Prato. Top-Down and Bottom-Up Approaches to Transparent, Flexible and Luminescent Nitrogen-Doped Carbon NanoDots-Clay Hybrid Film. Nanoscale (2017) Vol. 9, No.29, p. 10256-10262
 • K. Spyrou, M. Calvaresi, E. K. Diamanti, T. Tsoufis, D. Gournis, P. Rudolf and F. Zerbetto. Graphite oxide and aromatic amines: Size matters. Advanced Functional Materials (2015) Vol. 25, No. 2, p. 263-269
 • K. Spyrou, G. Potsi, E. K. Diamanti, X. Ke, E. Serestatidou, I. I. Verginadis, A. P. Velalopoulou, A. M. Evangelou, Y. Deligiannakis, G. Van Tendeloo, D. Gournis and P. Rudolf. Towards novel multi-functional pillared nanostructures: effective intercalation of adamantylamine in graphene oxide and smectite clays. Advanced Functional Materials (2014) Vol. 24, No. 37, p. 5841-5850.
 • R. Y. N. Gengler, D. S. Badali, D. Zhang, K. Dimos, K. Spyrou, D. Gournis and D. R. J. Miller. Revealing the ultrafast process behind the photoreduction of graphene oxide. Nature Communications (2013) Vol. 4, Article Number: 2560
 • A. Enotiadis, K. Angjeli, N. Baldino, N. Isabella, and D. Gournis. Graphene-based Nafion nanocomposite membranes: Enhanced proton transport and water retention by novel organo-functionalized graphene oxide nanosheets. Small (2012) Vol. 8, No. 21, p. 3338-3349
 • R.Y.N. Gengler, A. Veligura, A. Enotiadis, E. K. Diamanti, D. Gournis, C. J?zsa, B. J. van Wees, and P. Rudolf. Large yield preparation of high electronic quality graphene by a Langmuir-Schaefer approach. Small (2010) Vol. 6, p. 35.

 

Υποψήφιοι διδάκτορες

 • Σακαβίτση Βικτώρια
 • Καλούδη Αγγελική