Αλίκη Κόκκα
Μεταδιδακτορική Ερευνήτρια, Εργαστήριο Περιβαλλοντικής Κατάλυσης

https://www.chenveng.tuc.gr/el/prosopiko/epistimonikoi-synergates/aliki-kokka

 

Βιογραφικό σημείωμα (pdf)

Επικοινωνία

Εκπαίδευση

  • 2023: Διδάκτορας, Τμήμα Χημικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος, Πολυτεχνείο Κρήτης
  • 2017: Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στην Περιβαλλοντική Μηχανική, Σχολή Μηχανικών Περιβάλλοντος, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά
  • 2015:  Δίπλωμα Μηχανικού Περιβάλλοντος, Σχολή Μηχανικών Περιβάλλοντος, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά.

Ερευνητικά ενδιαφέροντα

Η διεξαγωγή έρευνας στον τομέα της περιβαλλοντικής κατάλυσης και πιο συγκεκριμένα στη σύνθεση και τον χαρακτηρισμό καταλυτικών υλικών καθώς και τη κινητική και μηχανιστική μελέτη της αντίδρασης αναμόρφωσης του υγροποιημένου αερίου του πετρελαίου με ατμό για τη παραγωγή υδρογόνου.

Συμμετοχή σε Ερευνητικά Προγράμματα και Έργα

  • ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ - ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ: «Ανάπτυξη και επίδειξη ολοκληρωμένης διεργασίας για τη παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από κυψέλες καυσίμου με ενδιάμεση παραγωγή Η2 μέσω αναμόρφωσης του LPG με ατμό» (Τ1ΕΔΚ-02442). Χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εθνικούς πόρους μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) (2018-2021).

Επιλεγμένες Δημοσιεύσεις

  • A. Kokka, A. Petala and P. Panagiotopoulou, Support Effects on the Activity of Ni Catalysts for the Propane Steam Reforming Reaction, Nanomaterials, 11(8), pp. 1948, (2021).
  • A. Kokka, T. Ramantani and P. Panagiotopoulou, Effect of Operating Conditions on the Performance of Rh/TiO2 Catalyst for the Reaction of LPG Steam Reforming, Catalysts, 11(3), pp. 374, (2021).
  • A. Kokka, A. Katsoni, I. V. Yentekakis and P. Panagiotopoulou, Hydrogen production via steam reforming of propane over supported metal catalysts, International Journal of Hydrogen Energy, 45(29), pp. 14849-14866, (2020).
  • A. Kokka, T. Ramantani, A. Petala and P. Panagiotopoulou, Effect of the nature of the support, operating and pretreatment conditions on the catalytic performance of supported Ni catalysts for the selective methanation of CO. Catalysis Today, 355, pp. 832-843, (2020).