Slide background

Ποιότητα της Ατμόσφαιρας σε Εσωτερικούς Χώρους

1. ΓΕΝΙΚΑ

ΣχολήΧημικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος
Επίπεδο ΣπουδώνΠροπτυχιακό
Κωδικός μαθήματοςΜΠ 537Εξάμηνο Σπουδών9ο
Είδος μαθήματοςΕπιλογής
Αυτοτελείς Διδακτικές ΔραστηριότητεςΕβδομαδιαίες Ώρες ΔιδασκαλίαςΠιστωτικές Μονάδες

Διαλέξεις, φροντιστηριακές ασκήσεις και εργαστηριακές ασκήσεις

3
Θ=2, Α=1, Ε=0
5
Τύπος ΜαθήματοςΕπιστημονικής Περιοχής
Προαπαιτούμενα Μαθήματα 
Γλώσσα Διδασκαλίας και εξετάσεωνΕλληνική
Το Μάθημα προσφέρεται σε φοιτητές ERASMUSΝαι
Ηλεκτρονική Σελίδα Μαθήματος (URL) 

2. MΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Το μάθημα Ποιότητας Αέρα σε Εσωτερικούς χώρους αποτελεί μάθημα επιστημονικής περιοχής στην περιοχή της Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης. Το βιβλίο διαπραγματεύεται εισαγωγικά τις έννοιες της ανθρώπινης έκθεσης και δόσης από αέριους ρύπους. Επίσης εξετάζονται οι αέριοι ρύποι που προέρχονται από πηγές εσωτερικών χώρων καθώς και οι διεργασίες μεταφοράς ρύπων από τον εξωτερικό χώρο στο εσωτερικό περιβάλλον. Πιο συγκεκριμένα το μάθημα επικεντρώνεται σε συγκεκριμένες αέριες χημικές ενώσεις που συναντώνται στους εσωτερικούς χώρους όπως ο καπνός του τσιγάρου, το όζον, το ραδόνιο, το μονοξείδιο του άνθρακα, ο αμίαντος, τα βαρέα μέταλλα, η φορμαλδεύδη, τα φυτοφάρμακα και οι πολυκυκλικοί αρωματικοί υδρογονάνθρακες. Στη συνέχεια μελετάται η δυναμική των αιωρούμενων σωματιδίων δίνοντας έμφαση σε φυσικοχημικές διεργασίες που μεταβάλουν το μέγεθος και τη χημική τους σύσταση και τα βιοαεροζόλ. Εξετάζονται επίσης τα χαρακτηριστικά της κατασκευής των κτιρίων που σχετίζονται με την αέρια ρύπανση μέσα σε αυτά όπως ο εξαερισμός, τα κατασκευαστικά υλικά και οι κλιματικές παράμετροι. Γενικά θέματα έκθεσης και δόσης στο ανθρώπινο σώμα εξετάζονται σε συνδυασμό με τα μοντέλα ποιότητας εσωτερικών χώρων μαζί με εφαρμογές. Τεχνικές μετρήσεων αιωρούμενων σωματιδίων σε εσωτερικούς χώρους και οι επιδράσεις των αερίων ρύπων στην ανθρώπινη υγεία μέσω της έκθεσης από αναπνοή και δερματική επαφή παρουσιάζονται με τη βοήθεια μοντέλων στους φοιτητές. Ειδικότερα θέματα ποιότητας εσωτερικών χώρων σε παιδικούς σταθμούς, χώρους αναψυχής και σε νοσοκομεία αναπτύσσονται επίσης. Κατά τη διάρκεια των εργαστηριακών ασκήσεων οι φοιτητές λαμβάνουν όλα τα απαραίτητα εφόδια για την επιτυχή παρακολούθηση των εξειδικευμένων εργαστηριακών ασκήσεων που καλούνται να ολοκληρώσουν στη διάρκεια του μαθήματος.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα είναι σε θέση να:

 • Έχει κατανοήσει τις βασικές έννοιες των ρύπων εσωτερικών χώρων και φυσικοχημικών διεργασιών.
 • Μπορεί, με βάση τη θεωρία, να δημιουργεί σύνολο εξισώσεων για την επίλυση ενός σύνθετου προβλήματος σε εσωτερικούς χώρους και μοναδιαίους όγκους.
 • Μπορεί να επιλέξει και να χρησιμοποιήσει επιτυχώς τα κατάλληλα μαθηματικά εργαλεία για την ολοκληρωμένη λύση ενός σύνθετου προβλήματος διεργασιών.
 • Έχει τις απαραίτητες δεξιότητες για την εφαρμογή στο πεδίο μίας απλής πειραματικής διάταξης μέτρησης αερίων ρύπων.
 • Μπορεί να συλλέξει και να αξιολογήσει ως προς την ποιότητα τους πειραματικά δεδομένα από μία απλή πειραματική διάταξη.
 • Μπορεί να συνεργαστεί με τους συμφοιτητές του για τη δημιουργία μίας εμπεριστατωμένης εργαστηριακής αναφοράς στη μορφή μικρής ερευνητικής εργασίας.
 • Μπορεί να εφαρμόσει ένα μοντέλο φυσικοχημικών διεργασιών σε εσωτερικούς χώρους
 
Γενικές Ικανότητες
 
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Λήψη αποφάσεων
 • Ομαδική εργασία
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
 

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 
 1. Εισαγωγή στη ρύπανση εσωτερικών χώρων.
 2. Αέριοι και σωματιδιακοί ρύποι εσωτερικών χώρων.
 3. Ραδόνιο, καπνός τσιγάρου, μονοξείδιο του άνθρακα, πολυκυκλικοί αρωματικοί υδρογονάνθρακες.
 4. Αμίαντος, μόλυβδος, φορμαλδεΰδη, φυτοφάρμακα.
 5. Βιοαεροζόλ.
 6. Πηγές ρύπων σε εσωτερικούς χώρους.
 7. Κατασκευαστικά υλικά, οσμές.
 8. Έκθεση των ανθρώπων σε αερίους ρύπους εσωτερικών χώρων.
 9.  Φωτισμός, κλιματικές παράμετροι, εξαερισμός.
 10. Μοντέλα ποιότητας της ατμόσφαιρας σε εσωτερικούς χώρους.
 11.  Μεθοδολογία μετρήσεων αέριας ρύπανσης σε εσωτερικούς χώρους.
 12.  Ποιότητα εσωτερικών χώρων σε μουσεία και προστασία των έργων τέχνης.
 13.  Ποιότητα εσωτερικών χώρων στη βιομηχανία.
 14. Προστασία των εργαζομένων, επιπτώσεις στην υγεία.
 

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Τρόπος Παράδοσης

Στην αίθουσα διδασκαλίας και στο εργαστήριο

Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών

Υποστήριξη Μαθησιακής διαδικασίας μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-class και πιο συγκεκριμένα με την ανάρτηση πρόσθετου εκπαιδευτικού υλικού (Σημειώσεις για εμβάθυνση της θεωρίας, πρόσθετες ασκήσεις, προτεινόμενη βιβλιογραφία) πέραν αυτού που περιλαμβάνεται στις διαλέξεις της θεωρίας και στις σημειώσεις του εργαστηρίου.

Οργάνωση ΔιδασκαλίαςΔραστηριότηταΦόρτος Εργασίας Εξαμήνου (ώρες)
- Διαλέξεις (Θεωρία)21
- Φροντιστηριακές ασκήσεις6
- Διαλέξεις (Εργαστήριο)3
- Ομαδικές Εργαστηριακές Ασκήσεις6
- Σύνταξη εργαστηριακών αναφορών19
- Εργασία μοντελοποίησης διεργασιών σε εσωτερικούς χώρους25
- Αυτοτελής Μελέτη45
Σύνολο Μαθήματος125

Αξιολόγηση Φοιτητών

Ι. 3 ομαδικές (ανά 3 άτομα) εργαστηριακές αναφορές (10%) που παραδίδονται εντός του εξαμήνου διδασκαλίας του μαθήματος

ΙΙ. Γραπτή τελική εξέταση της θεωρίας (65%) που περιλαμβάνει 3 ή 4 ασκήσεις που καλύπτουν το σύνολο της διδακτέας ύλης

III Μια εργασία μοντελοποίησης των φυσικοχημικών διεργασιών αιωρούμενων σωματιδίων σε εσωτερικούς χώρους (25%)

Σημειώνεται ότι ο κάθε φοιτητής πρέπει να έχει προβιβάσιμο βαθμό (≥5) σε καθεμία από τις παραπάνω διαδικασίες αξιολόγησης

5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΙΟΓΡΑΦΙΑ

 
 • Βιβλίο Εύδοξος [18549006]: Ποιότητα αέρα σε εσωτερικούς χώρους, Εκδόσεις Τζιόλα. Λαζαρίδης Μιχάλης 
 

6. ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ

Υπεύθυνος/η μαθήματος: 
Διδασκαλία μαθήματος: 
Φροντιστηριακές ασκήσεις: 
Εργαστηριακές ασκήσεις: