Slide background

Υγιεινή και Ασφάλεια σε Χώρους Εργασίας

1. ΓΕΝΙΚΑ

ΣχολήΧημικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος
Επίπεδο ΣπουδώνΠροπτυχιακό
ΚατεύθυνσηΧημικών Μηχανικών
Κωδικός μαθήματος   ΜΠ 417     Εξάμηνο Σπουδών7ο
Είδος μαθήματοςΕπιλογής
Αυτοτελείς Διδακτικές ΔραστηριότητεςΕβδομαδιαίες Ώρες ΔιδασκαλίαςΠιστωτικές Μονάδες

Διαλέξεις

3
Θ=3, Α=0,  Ε=0
4
Τύπος ΜαθήματοςΕπιστημονικής περιοχής
Προαπαιτούμενα Μαθήματα 
Γλώσσα Διδασκαλίας και εξετάσεωνΕλληνική
Το Μάθημα προσφέρεται σε φοιτητές ERASMUS 
Ηλεκτρονική Σελίδα Μαθήματος (URL)https//www.eclass.tuc.gr/courses/MHPER315/

2. MΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Το μάθημα στοχεύει στην ανάλυση των βασικών αρχών και κανόνων που διέπουν την Υγιεινή και Ασφάλεια στον εργασιακό χώρο. Έχοντας ως βασική γραμμή τις απαιτήσεις του Νομοθετικού και Κανονιστικού πλαισίου για  την προστασία της ασφάλειας και της υγείας των εργαζομένων, δίδεται έμφαση στην ανάλυση όλων των πιθανών κινδύνων για την υγεία και την ασφάλεια καθώς και των μέτρων πρόληψης και μετριασμού των κινδύνων αυτών. Ιδιαίτερη έμφαση δίδεται στην ανάλυση κινδύνων από χημικές ουσίες, όπως επίσης και στις απαιτήσεις των Κανονισμών CLP και REACH, καθώς οφείλουν να είναι ένα αναπόσπαστο κομμάτι των γνώσεων ενός Μηχανικού Περιβάλλοντος. Μέσα από πραγματικά παραδείγματα και στατιστικά στοιχεία εργατικών ατυχημάτων και επαγγελματικών ασθενειών, το μάθημα αποσκοπεί στην ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των φοιτητών γύρω από τη σπουδαιότητα της Υγιεινής και Ασφάλειας στην εργασία και τα οφέλη αυτής για τους εργαζόμενους, τις επιχειρήσεις αλλά και την κοινωνία στο σύνολό της.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής/τρια θα είναι σε θέση να:

 • γνωρίζει τις βασικές υποχρεώσεις τόσο του εργοδότη και όσο και του εργαζόμενου (αναφορικά στη διασφάλιση και προαγωγή της ασφάλειας και υγείας κατά την εργασία),
 • αναγνωρίζει τις πιθανές πηγές κινδύνου σε έναν εργασιακό χώρο (κίνδυνοι για την ασφάλεια, κίνδυνοι για την υγεία, εγκάρσιοι/εργονομικοί κίνδυνοι),
 • εκτιμά την επικινδυνότητα σε έναν εργασιακό χώρο, τόσο ποιοτικά όσο και ποσοτικά,
 • προσδιορίζει τα μέτρα έλεγχου για τη μείωση της επικινδυνότητας,
 • αναγνωρίζει τους κινδύνους που ενέχουν τα χημικά προϊόντα και οι οποίοι κοινοποιούνται μέσα από την Ταξινόμηση, Επισήμανση και Συσκευασία των επικίνδυνων ουσιών και μειγμάτων κατά CLP.
 
Γενικές Ικανότητες
 
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
 

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 
 • Εισαγωγή σε Θέματα ΥΑΕ
 • Νομοθετικό και Κανονιστικό Πλαίσιο για την προστασία της ασφάλειας και της υγείας των εργαζομένων και την πρόληψη του επαγγελματικού κινδύνου
 • Προδιαγραφές χώρων εργασίας
 • Μέσα Ατομικής Προστασίας
 • Σήμανση ασφάλειας ή/και υγείας
 • Εκτίμηση επαγγελματικού κινδύνου – αναγνώριση ταυτότητας κινδύνων, αξιολόγηση διακινδύνευσης και προσδιορισμός μέτρων ελέγχου
 • Εργασιακοί κίνδυνοι από χημικούς παράγοντες
 • Ταξινόμηση, συσκευασία και επισήμανση επικίνδυνων ουσιών (Κανονισμός CLP)
 • Καταχώριση, αξιολόγηση, αδειοδότηση και περιορισμοί χημικών προϊόντων (Κανονισμός REACH)
 • Συστήματα διαχείρισης της υγείας και της ασφάλειας στην εργασία. 
 

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Τρόπος ΠαράδοσηςΣτην αίθουσα διδασκαλίας

Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών

Παράδοση μαθήματος μέσω slides (power point)

Υποστήριξη Μαθησιακής διαδικασίας μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-class
Οργάνωση ΔιδασκαλίαςΔραστηριότηταΦόρτος Εργασίας Εξαμήνου (ώρες)
- Διαλέξεις27
- Εκπόνηση μελέτης (project)30
-Αυτοτελής Μελέτη30
Σύνολο Μαθήματος100

Αξιολόγηση Φοιτητών

 
 • Εργασία (40%)
 • Γραπτή εξέταση (60%)
 

5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΙΟΓΡΑΦΙΑ

 
 • Σαραφόπουλος Νίκος, 2002. Οδηγός Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας. 1η Έκδοση. Μεταίχμιο.
 • Κοντογιάννης Θωμάς, 2017. Εργονομικές προσεγγίσεις στη διοίκηση και διαχείριση της ασφάλειας. Εκδόσεις Τζιόλα.
 • Παπακωσταντίνου Κωνσταντία, Μπελιάς Χρήστος, 2007. Υγιεινή και Ασφάλεια Εργασίας Προστασία Περιβάλλοντος. Υπόδειγμα μελέτης επαγγελματικών και περιβαλλοντικών κινδύνων. 1η Έκδοση. Rosili.
 • Gilbert Ray, 2008. A quick guide to health and safety. Woodhead Publishing Limited.
 

6. ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ

Υπεύθυνος/η μαθήματος: 
Διδασκαλία μαθήματος: 
Φροντιστηριακές ασκήσεις: 
Εργαστηριακές ασκήσεις: