Slide background

Slide background

Εργαστήριο Βιοοικονομίας και Οικονομικής Ανάλυσης Βιοσυστημάτων

Η ανάπτυξη της βιοοικονομίας μέσα από την αξιοποίηση νέας και υφιστάμενης γνώσης αναμένεται να οδηγήσει στην μετάβαση προς αειφόρο και βιώσιμη οικονομία με την αντιμετώπιση μείζονων προκλήσεων, όπως η ασφάλεια τροφίμων, η κλιματική αλλαγή και η εξάντληση των φυσικών πόρων. Η συνεχώς αυξανόμενη ζήτηση τροφίμων, υλικών βιολογικής προέλευσης και ανανεώσιμης ενέργειας απαιτεί καινοτομική ανάπτυξη των σχετικών οικονομικών κλάδων. Οι καινοτομίες πρέπει να παράξουν τεχνολογίες εξοικονόμησης εισροών και μεθόδους αύξησης της παραγωγικότητας στην πρωτογενή και δευτερογενή παραγωγή χωρίς να θέτουν σε κίνδυνο τη φέρουσα ικανότητα και τη βιοποικιλότητα του πλανήτη.

Σε αυτό το πλαίσιο το εργαστήριο δραστηριοποιείται στα πεδία της οικονομικής και διοικητικής επιστήμης και στο διεπιστημονικό πεδίο της βιωσιμότητας με εφαρμογές στη γεωργία, την ενέργεια και την ανάλυση βιο-συστημάτων, στα ακόλουθα αντικείμενα:

Ερευνητικές Περιοχές

 • Εννοιολογικά θέματα: ορισμός, κατανόηση και επισκόπηση της βιοοικονομίας, και των επιδράσεων της ανάπτυξης της στα οικονομικά και την ανάλυση πολιτικής.
 • Οικονομική ανάλυση: αποτίμηση κόστους/οφέλους και εξωτερικών επιδράσεων από την παραγωγή βιομάζας, την μεταποίηση, την παραγωγή και κατανάλωση των τελικών προϊόντων. Εκτίμηση των επιπτώσεων στην οικονομική ευημερία και κατανομή αξίας από εναλλακτικές δραστηριότητες.
 • Ζητήματα κοινωνικής & περιβαλλοντικής αειφορίας: πολυκριτηριακή ανάλυση ως εργαλείο ολιστικής, διεπιστημονικής και συμμετοχικής προσέγγισης διαχείρισης των βιοσυστημάτων, εξοικονόμηση εισροών, διαχείριση ανεπιθύμητων εκροών, αλλαγή χρήσης γης, ανάλυση κύκλου ζωής, ανάλυση βιωσιμότητας προϊόντων, διεργασιών και συστημάτων.
 • Διοίκηση και Οικονομική Επιχειρήσεων: Αξιολόγηση επενδύσεων, επιχειρηματικά υποδείγματα για νέα προϊόντα/διαδικασίες/υπηρεσίες βιολογικής προέλευσης, αξιοποίηση και μεταφορά τεχνολογίας.
 • Ανάλυση πολιτικής: Μελέτη σχεδιασμού και επιπτώσεων πολιτικής με έμφαση στην αγροτική πολιτική, τα δημόσια αγαθά που προσιδιάζουν στη βιοοικονομία, την καινοτομική συνιστώσα και την αναγκαιότητα δημιουργίας και ρύθμισης νέων αγορών.
 • Ανάλυση της μετάβασης προς τη Βιοοικονομία: Μελέτη παραδειγμάτων μεταβάσεων μέσω θεωρητικών προσεγγίσεων πολυεπίπεδης προοπτικής και αναστοχαστικής διακυβέρνησης/διοίκησης της δυναμικής της μετάβασης.

Διευθυντής του εργαστηρίου

Στέλιος Ροζάκης

srozakis@isc.tuc.gr

Καθηγητής

Σχολή Χημικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος

 

Συνεργάτες

Κατερίνα Τρουλλάκη
atroullaki@isc.tuc.gr
Υποψήφια διδάκτωρ, ΜΗΠΕΡ, Πολυτεχνείο Κρήτης
MSc, ΜΗΠΕΡ, Πολυτεχνείο Κρήτης
MEng, ΗΜΜΥ, ΕΜΠ

 

Διπλωματικές / Διατριβές

Διπλωματικές εργασίες

 • Βασίλης Κεφαλάς, (σε εξέλιξη), Υπολογιστική διερεύνηση υποδείγματος μαθηματικού προγραμματισμού με χρήση κατάλληλου λογισμικού βελτιστοποίησης
 • Δημήτριος Κούσπαρης, (2019), Μαθηματική προτυποποίηση συστήματος βιοαερίου από γεωργικά παραπροϊόντα για συμπαραγωγή ηλεκτρισμού και θερμότητας: H περίπτωση του Lubelskie της Πολωνίας
 • Αλβέρτος Κωνσταντίνης, (2018), Βιοοικονομία και Κοινή Αγροτική Πολιτική: Βιβλιομετρική προσέγγιση με ανάλυση δικτύων
 • Ιωάννης Θερμός, (2017), Αξιολόγηση επένδυσης Φ/Β σε γη υψηλής παραγωγικότητας στη Σύρο

Μεταπτυχιακές διατριβές

 • Αικατερίνη Τρουλλάκη, (2018), Locally Manufactured Small Wind Turbines: Sustainability Assessment integrating Life Cycle Assessment and Multi-Criteria Decision Analysis

 

Ερευνητικά Προγράμματα και Έργα

 • Ανάλυση Βιωσιμότητας Κύκλου Ζωής της Κατανεμημένης Παραγωγής, Υποτροφία για Υποψηφίους/ιες Διδάκτορες, Ελληνικό Ίδρυμα Καινοτομίας και Έρευνας (ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ), 2019 - 2022
 • ‘OPTimised Pest Integrated MAnagement to precisely detect and control plant diseases in perennial crops and open-field vegetables’ —‘OPTIMA’ H2020 - Συντονιστής: ΓΠΑ, 2018-2021
 • New Strategies on Bioeconomy in Poland, Widening ERA Chair H2020 –2017-2018

 

Επιλεγμένες δημοσιεύσεις

Εννοιολογικά θέματα

 • Konstantinis A., E-A Maria, S Rozakis, K Shu (forthcoming) A definition of bioeconomy through the bibliometric networks of the scientific literature, AgBioForum
 • Loizou, E., Jurga, P., Rozakis, S., Faber, A. Assessing the potentials of bioeconomy sectors in Poland employing input-output modeling (2019) Sustainability (Switzerland), 11 (3), art. no. 594

Οικονομική Ανάλυση

 • Shu, K., Kozak, M., Fradj, N.B., Zylowski, T., Rozakis, S., 2020. Simulation of sorghum introduction and its impacts on land use change—A case study on Lubelski region of Eastern Poland. GCB Bioenergy 12, 252–274. https://doi.org/10.1111/gcbb.12669

 • Kampas, A., Rozakis, S. On the Scarcity Value of Irrigation Water: Juxtaposing Two Market Estimating Approaches (2017) Water Resources Management, 31 (4), pp. 1257-1269.

 • Escobar, N., Manrique-de-Lara-Peñate, C., Sanjuán, N., Clemente, G., Rozakis, S. An agroindustrial model for the optimization of biodiesel production in Spain to meet the European GHG reduction targets (2017) Energy, 120, pp. 619-631.

Ζητήματα κοινωνικής & περιβαλλοντικής αειφορίας

 • Pishgar-Komleh, S.H., Zylowski, T., Rozakis, S., Kozyra, J., 2020. Efficiency under different methods for incorporating undesirable outputs in an LCA+DEA framework: A case study of winter wheat production in Poland. Journal of Environmental Management 260, 110138. https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2020.110138

 • Troullaki, A., Latoufis, K., Marques, P., Freire, F., Hatziargyriou, N., 2019. Life Cycle Assessment of Locally Manufactured Small Wind Turbines and Pico-Hydro Plants, in: 2019 International Conference on Smart Energy Systems and Technologies (SEST). Presented at the 2019 International Conference on Smart Energy Systems and Technologies (SEST), IEEE, Porto, Portugal, pp. 1–6. https://doi.org/10.1109/SEST.2019.8849074

 • Bartoli, A., Hamelin, L., Rozakis, S., Borzęcka, M., Brandão, M. Coupling economic and GHG emission accounting models to evaluate the sustainability of biogas policies (2019) Renewable and Sustainable Energy Reviews, 106, pp. 133-148.

 • Król, A., Ksiȩzak, J., Kubińska, E., Rozakis, S. Evaluation of sustainability of maize cultivation in Poland. A prospect theory-PROMETHEE approach (2018) Sustainability (Swiss), 10 (11), 4263.

Διοίκηση και Οικονομική Επιχειρήσεων

 • Rozakis S., and R Borek (forthcoming) Stochastic Budgeting of SRC Willow Plantation On Abandoned Lands, Of Medium-Quality Soil In Poland, AgBioForum
 • Drivas, K., Panagopoulos, A., Rozakis, S. Instigating entrepreneurship to a university in an adverse entrepreneurial landscape (2018) Journal of Technology Transfer, 43 (4), pp. 966-985.
 • Cartalos, O., Rozakis, S., Tsiouki, D. A method to assess and support exploitation projects of university researchers (2018) Journal of Technology Transfer, 43 (4), pp. 986-1006.

Ανάλυση πολιτικής

 • Ben Fradj, N., Jayet, P.A., Rozakis, S., Georganta, E., Jędrejek, A., 2020. Contribution of agricultural systems to the bioeconomy in Poland: Integration of willow in the context of a stylised CAP diversification. Land Use Policy 99, 104797. https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2020.104797

 • Drivas, K., Rozakis, S., Xesfingi, S. The effect of house energy efficiency programs on the extensive and intensive margin of lower-income households’ investment behavior (2019) Energy Policy, pp. 607-615.

 • Kremmydas, D., Athanasiadis, I.N., Rozakis, S. A review of Agent Based Modeling for agricultural policy evaluation (2018) Agricultural Systems, 164, pp. 95-106.

 • Mantziaris, S., Rozakis, S., Karanikolas, P. CAP implementation under memo of understanding bail-out conditionality: Impacts on business-oriented arable farms in Greece (2017) New Medit, 16 (4), pp. 12-23.

Ανάλυση της μετάβασης προς τη Βιοοικονομία

 • Ben Fradj, N., Rozakis, S., Borzęcka, M., Matyka, M., 2020. Miscanthus in the European bio-economy: A network analysis. Industrial Crops and Products 148, 112281. https://doi.org/10.1016/j.indcrop.2020.112281

 • Kalaitzandonakes Ν., S. Rozakis, D. Viaggi (forthcoming). Editorial: European agriculture and transition to bioeconomy, AgBioForum, the J of Agrobiotechnology Management and Economics

 • Carayannis, E.G., Rozakis, S., Grigoroudis, E. Editorial: Agri-science to agri-business: the technology transfer dimension (2018) Journal of Technology Transfer, 43 (4), pp. 837-843.

 • Panagopoulos A., S. Rozakis, K. Sideri, A.Anagnosti (forthcoming) University Technology Transfer and Agricultural Science Entrepreneurial Education: a View from Inside, J of the Knowledge Economy

 

Εξοπλισμός και υποδομές

Λογισμικό

 • GAMS (Εμπορικά λογισμικά)
 • GREFAM, webSDSS (επιχειρησιακά ολοκληρωμένα, υπό ανάπτυξη από το εργαστήριο)

 

 • Kremmydas D., S. Rozakis, K. Tsiboukas (2018) G.RE.FA.M. Greek Representative Farm Model, Reference Manual, ed. 0.3, Agricultural University of Athens

 

Διδασκαλία μαθημάτων

Προπτυχιακά μαθήματα

 • [ΜΠ 435] Διαχείριση και Χρονικός Προγραμματισμός Έργων (7ο εξάμηνο - Υποχρεωτικό)
 • [ΜΠ 441] Στρατηγικός Σχεδιασμός – Αξιοποίηση Καινοτομίας (8ο εξάμηνο – Επιλογής)
 • [ΚΕΠ 201] Μίκρο/Μάκρο Οικονομική Ανάλυση [Σε Σχολές του ΠΚ πλην ΜΗΠΕΡ: ΗΜΜΥ, ΜΗΧΟΠ, ΜΠΔ, ΑΡΧΜΗΧ]

Μεταπτυχιακά μαθήματα

 • [B 207] Οικονομικά Περιβάλλοντος και Πολιτική (Υποχρεωτικό)

 

Επικοινωνία

 • Διεύθυνση: Κτήριο Κ3, Πολυτεχνειούπολη
 • Τηλέφωνο: 28210 06160
 • FAX: -
 • E-mail: srozakis@isc.tuc.gr