Νικόλαος Καλογεράκης
Ομότιμος Καθηγητής, Εφαρμογές Βιοχημικών διεργασιών στην προστασία του περιβάλλοντος 

Eργαστήριο Βιοχημικής Μηχανικής & Περιβαλλοντικής Βιοτεχνολογίας,
Τομέας Σχεδιασμού & Ανάπτυξης Περιβαλλοντικών Διεργασιών (ΙΙ)

Βιογραφικό σημείωμα (pdf)

Επικοινωνία

Εκπαίδευση

 • 1983:  Ph.D.: Department of Chemical Engineering & Applied Chemistry, University of Toronto, Toronto, Ontario, Canada.
 • 1979:  M.Eng.: Department of Chemical Engineering, McGill University, Montreal, Quebec, Canada
 • 1977:  Δίπλωμα Χημικού Μηχανικού, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ).

Ερευνητικά ενδιαφέροντα

Τα τρέχοντα ερευνητικά ενδιαφέροντα εστιάζονται στα παρακάτω θέματα:

 • Περιβαλλοντικές εφαρμογές τεχνολογίας νανοφυσαλίδων
 • Θαλάσσια ρύπανση - τύχη και βιοαποικοδόμηση πλαστικών και μικροπλαστικών  
 • Αντιμετώπιση θαλάσσιων πετρελαιοκηλίδων με βιολογικούς τρόπους.
 • Βιοεξυγίανση εδάφους και υπογείων υδάτων ρυπασμένους με υδρογονάνθρακες και ξενοβιοτικές ενώσεις.
 • Φυτοεξυγίανση περιοχών ρυπασμένων με βαρέα μέταλλα (Cd, Pb, Cr) και οργανικές ενώσεις.
 • Επεξεργασία υγρών αποβλήτων και αξιοποίηση τους.

Συμμετοχή σε Ερευνητικά Προγράμματα και Έργα

 • H2020 – R&I Action, “ELECTRA: Electricity driven Low Energy and Chemical input Technology foR Accelerated bioremediation”, Lab budget 275.625 € / Total budget 6.000.000 € (2018-2022) 
 • H2020 – R&I Action, “MADFORWATER: DevelopMent AnD application of integrated technological and management solutions FOR wasteWATER treatment and efficient reuse in agriculture tailored to the needs of Mediterranean African Countries”, Lab budget 215.000 € / Total budget 2.910.868 € (2016-2020) 
 • Η2020 - Innovation Action, “INMARE: Industrial Applications of Marine Enzymes: Innovative screening and expression platforms to discover and use the functional protein diversity from the sea.”, Lab budget 250.000 € / Total budget 6.000.000 € (2015-2019) 
 • FP7-Collaborative Research program, “KILL•SPILL: Integrated Biotechnological Solutions for Combating Marine Oil Spills”, Co-ordinator, Lab budget 445.000 € / Total budget 8.990.000 € (2012-2016) 
 • FP7-Collaborative Research program, “WATER4CROPS: Integrating bio-treated wastewater reuse and valorization with enhanced water use efficiency to support the Green Economy in Europe and India”, Lab budget 200.000 € / Total budget 6.000.000 € (2012-2016) 

Διακρίσεις

 • Appointed by the European Commission as Sherpa in the High Level Group (HLG) on Key Enabling Technologies (KETs) for the period 2013-2015.
 • Coordinator of the FP-7 collaborative project KILL•SPILL (33 partners, 9 million euro, 2013-2016)
 • 50 Most Cited Articles for the journal J. Chrom. A (2000-2005); Top-10 most cited articles for the journal Talanta (2010-2011).
 • EC’s Environment Committee (2007-2011) – National representative for Greece (expert) - GSRT.
 • COST FA0901 “Halophytes” – Representative of Greece at the Management Committee

Επιλεγμένες Δημοσιεύσεις

 • Karkanorachaki, K., E. Syranidou, N. Kalogerakis, “Sinking characteristics of microplastics in the marine environment”, Science of The Total Environment, 793, (2021).
 • Makaroglou, G., H. Marakas, S. Fodelianakis, A. Axaopoulou, I. Koumi, N. Kalogerakis, P. Gikas, “Optimization of biomass production from Stichococcous sp. biofilms coupled to wastewater treatment”, Biochemical Engineering Journal, 169: 107964 (2021).
 • Wang, T., L. Wang, Q. Chen, N. Kalogerakis, Rong Ji, Yini Ma, “Interactions between microplastics and organic pollutants: Effects on toxicity, bioaccumulation, degradation, and transport”, Science of The Total Environment, 748: 142427 (2020).
 • Syranidou E, Karkanorachaki, K, Amorotti F, Avgeropoulos A, Kolvenbach B, Zhou N-Y, Fava F, Corvini P and Kalogerakis N, “Biodegradation of mixture of plastic films by tailored marine consortia”, J. Hazard. Mater., 375: 33–42 (2019).
 • Karkanorachaki K, Kiparissis S, Kalogerakis GC, Yiantzi E, Psillakis E, Kalogerakis N, “Plastic pellets, meso- and microplastics on the coastline of Northern Crete: Distribution and organic pollution”, Marine Pollution Bulletin, 133, 578–589 (2018).
 • Syranidou E, Karkanorachaki K, Amorotti F, Franchini M, Repouskou E, Kaliva M, Vamvakaki M, Kolvenbach B, Fava F, Corvini PF-X, Kalogerakis N. “Biodegradation of weathered polystyrene films in seawater microcosms”, Scientific Reports, 7:17991 (2017).
 • Syranidou E, Karkanorachaki K, Amorotti F, Repouskou E, Kroll K, Kolvenbach B, Corvini PF-X, Fava F, Kalogerakis N. “Development of tailored indigenous marine consortia for the degradation of naturally weathered polyethylene films”, PLoS ONE, 12(8): e0183984 (2017).
 • Mapelli, F., Scoma, A., Michoud, G., Aulenta, F., Boon, N., Borin, S., Kalogerakis, N., Daffonchio, D., “Biotechnologies for Marine Oil Spill Cleanup: Indissoluble Ties with Microorganisms”, Trends in Biotechnology, 9: 860-870 (2017).
 • Kalogerakis N, Karkanorachaki K, Kalogerakis GC, Triantafyllidi E, Gotsis AD, Partsinevelos P and Fava F., Microplastics generation: Onset of fragmentation of polyethylene films in marine environment mesocosms. Front. Mar. Sci. 4:84 (2017). doi: 10.3389/fmars.2017.00084   
 • Syranidou, E., S. Christofilopoulos, M. Politi, N. Weyens, D. Venieri, J. Vangronsveld and N. Kalogerakis “Bisphenol-A removal by the halophyte Juncus acutus in a phytoremediation pilot: Characterization and potential role of the endophytic community”, J. Hazard. Mater., 323: 350–358 (2017). 

Υποψήφιοι διδάκτορες

 • Μαργαρίτα Πετούση
 • Κατερίνα Καρκανοραχάκη
 • Πετρούλα Σερίδου
 • Δημήτριος Ντεντάκης
 • Γεωργία Χαραλάμπους (ΕΛΙΔΕΚ, Ε. Γοντικάκη)
 • Ευσεβία Φράγκου (ΕΛΙΔΕΚ, Ε. Αντωνίου)
 • Δέσποινα Βαραμογιάννη (ΕΛΙΔΕΚ, Μ. Μανδαλάκης)