Ευάγγελος Διαμαντόπουλος
Καθηγητής, Διαχείριση Περιβάλλοντος  

Εργαστήριο Τεχνολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος
Τομέας Σχεδιασμού  και Ανάπτυξης Περιβαλλοντικών Διεργασιών (ΙΙ)

Πρύτανης του Πολυτεχνείου Κρήτης

Βιογραφικό σημείωμα (pdf)

Επικοινωνία

 • Ώρες υποδοχής φοιτητών: Καθημερινά 9:00-15:00

Εκπαίδευση

 • 1985:  Ph.D.: Department of Chemical Engineering, McMaster University, Canada
 • 1982:  M. Eng., Department of Chemical Engineering, McMaster University, Canada
 • 1978:  Δίπλωμα Χημικού Μηχανικού, Πολυτεχνική Σχολή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Ερευνητικά ενδιαφέροντα

 • Ποιότητα νερών
 • Επεξεργασία νερού και υγρών αποβλήτων
 • Αξιοποίηση στερεών αποβλήτων και παρα-προϊόντων

Συμμετοχή σε Ερευνητικά Προγράμματα και Έργα

 • MEDIWAT: Sustainable management of environmental issues related to water stress in Mediterranean islands, Ευρωπαϊκή Ένωση: Programme MED, 2010  
 • Removal of Endocrine Disrupting Substances from wastewater and sludge, Υπουργείο Παιδείας - Πρόγραμμα ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ II, 2011
 • Water quality control in the Amari reservoir with emphasis on manganese, iron and taste compound levels, ΟΑΔΥΚ και ΧΗΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗ, 2012
 • Development of advanced oxidation processes using nanomaterials and solar light for the removal of toxic organic compounds, endocrine disrupting compounds and cystotoxins from natural water and treated wastewater. Υπουργείο Παιδείας – Πρόγραμμα ΘΑΛΗΣ, 2012
 • TRITON EC - Ανάπτυξη νέου συστήματος ηλεκτροχημικής επεξεργασίας μαύρων και φαιόχρωμων υδάτων σε πλοία σύμφωνα με τη απόφαση MEPC 227(64), Τεχνική Προστασίας Περιβάλλοντος, 2014

Επιλεγμένες Δημοσιεύσεις

 • Urtiaga A., Ortiz I., Anglada A., Mantzavinos D. and Diamadopoulos E. “Kinetic modelling of the electrochemical removal of ammonium and COD from landfill leachates” J. Appl. Electrochem. 42, 779-786 (2012).
 • Venieri D., Markogiannaki E., Chatzisymeon E., Diamadopoulos E. and Mantzvinos D. “Inactivation of Bacillus anthracis by photocatalytic, photolytic and sonochemical treatment” Photochemical & Photobiological Sciences 12, 645-652 (2013).
 • Loupasaki E. and Diamadopoulos E. “Attached growth systems for wastewater treatment in small and rural communities: A review” J. Chem. Technol. Biotechnol. 88, 190-204 (2013).
 • Loupasaki E. and Diamadopoulos E. “A Comparative evaluation of three attached growth systems and constructed wetland for in situ treatment of raw municipal wastewater” Environ. Technol. 34, 1503-1512  (2013).
 • Bouki C., Venieri D. and Diamadopoulos E. “Detection and fate of antibiotic resistant bacteria in wastewater treatment plants: A review” Ecotoxicology and Environmental Safety 91, 1-9 (2013).
 • Agrafioti A., Bouras G., Kalderis D. and Diamadopoulos E. “Biochar production by sewage sludge pyrolysis” J. Anal. Appl. Pyrolysis 101, 72-78 (2013).
 • Lacasa E., Tsolaki E., Sbokou Z., Rodrigo M. A., Mantzavinos D., and Diamadopoulos E. “Electrochemical disinfection of simulated ballast water on conductive diamond electrodes” Chem. Eng. Journal 223, 516-523 (2013)
 • Katsoni A., Mantzavinos D. and Diamadopoulos E. “Sequential treatment of diluted olive pomace leachate by digestion in a pilot scale UASB reactor and BDD electrochemical oxidation” Water Research 57, 76-86 (2014)  
 • Agrafioti A., Kalderis D. and Diamadopoulos E. “Arsenic and chromium removal from water using biochars derived from rice husk, organic solid wastes and sewage sludge” J. Environ. Manag. 133, 309-314 (2014).
 • Vakondios Ν., Koukouraki Ε. and Diamadopoulos E. “Effluent organic matter (EfOM) characterization by simultaneous measurement of proteins and humic matter” Water Research 63, 62-70 (2014).