Ευάγγελος Διαμαντόπουλος
Ομότιμος Καθηγητής, Διαχείριση Περιβάλλοντος  

Εργαστήριο Τεχνολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος
Τομέας Ανάπτυξης, Ανάλυσης & Σχεδιασμού Διεργασιών (ΙΙ)

 

Βιογραφικό σημείωμα (pdf)

Επικοινωνία

Εκπαίδευση

 • 1985:  Ph.D.: Department of Chemical Engineering, McMaster University, Canada
 • 1982:  M. Eng., Department of Chemical Engineering, McMaster University, Canada
 • 1978:  Δίπλωμα Χημικού Μηχανικού, Πολυτεχνική Σχολή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Ερευνητικά ενδιαφέροντα

 • Ποιότητα νερών
 • Επεξεργασία νερού και υγρών αποβλήτων
 • Αξιοποίηση στερεών αποβλήτων και παρα-προϊόντων

Συμμετοχή σε Ερευνητικά Προγράμματα και Έργα

 • INVALOR - Ερευνητική Υποδομή Για Την Αξιοποίηση Αποβλήτων Και Αειφόρου Διαχείρισης Φυσικών Πόρων. Χρηματοδότηση: Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, ΕΠΑνΕΚ (2014-2020), ΕΣΠΑ 2014-2020, 2017-2021.
 • TRITON EC - Ανάπτυξη νέου συστήματος ηλεκτροχημικής επεξεργασίας μαύρων και φαιόχρωμων υδάτων σε πλοία σύμφωνα με τη απόφαση MEPC 227(64), Τεχνική Προστασίας Περιβάλλοντος, 2014
 • Water quality control in the Amari reservoir with emphasis on manganese, iron and taste compound levels, ΟΑΔΥΚ και ΧΗΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗ, 2012
 • Development of advanced oxidation processes using nanomaterials and solar light for the removal of toxic organic compounds, endocrine disrupting compounds and cystotoxins from natural water and treated wastewater. Υπουργείο Παιδείας – Πρόγραμμα ΘΑΛΗΣ, 2012
 • MEDIWAT: Sustainable management of environmental issues related to water stress in Mediterranean islands, Ευρωπαϊκή Ένωση: Programme MED, 2010

Επιλεγμένες Δημοσιεύσεις

 • P Velli, I Manolikaki, E Diamadopoulos. Effect of biochar produced from sewage sludge on tomato (Solanum lycopersicum L.) growth, soil chemical properties and heavy metal concentrations. Journal of Environmental Management 297, 113325 (2021)
 • S Nikolaou, J Vakros, E Diamadopoulos, D Mantzavinos. Sonochemical degradation of propylparaben in the presence of agro-industrial biochar. Journal of Environmental Chemical Engineering 8 (4), 104010 (2020)
 • RN Mourgela, P Regkouzas, FM Pellera, E Diamadopoulos. Ni (II) adsorption on biochars produced from different types of biomass. Water, Air, & Soil Pollution 231 (5), 1-16 (2020)
 • P Regkouzas, E Diamadopoulos. Adsorption of selected organic micro-pollutants on sewage sludge biochar. Chemosphere 224, 840-851 (2019)
 • R Karkain, M El Sergany, E Diamadopoulos. An investigation into the urban water cycle in the city of Dubai, United Arab Emirates. Water and Energy International 61 (6), 47-54 (2018)
 • M Kwiatkowski, D Kalderis, E Diamadopoulos. Numerical analysis of the influence of the impregnation ratio on the microporous structure formation of activated carbons, prepared by chemical activation of waste biomass with phosphoric(V) acid. Journal of Physics and Chemistry of Solids 105, 81-85 (2017)
 • N Vakondios, AA Mazioti, EE Koukouraki, E Diamadopoulos. An analytical method for measuring specific endocrine disruptors in activated sludge (biosolids) using solid phase microextraction-gas chromatography. Journal of Environmental Chemical Engineering 4 (2), 1910-1917 (2016)
 • Katsoni A., Mantzavinos D. and Diamadopoulos E. Sequential treatment of diluted olive pomace leachate by digestion in a pilot scale UASB reactor and BDD electrochemical oxidation. Water Research 57, 76-86 (2014)
 • Vakondios Ν., Koukouraki Ε. and Diamadopoulos E. Effluent organic matter (EfOM) characterization by simultaneous measurement of proteins and humic matter. Water Research 63, 62-70 (2014).
 • ALacasa E., Tsolaki E., Sbokou Z., Rodrigo M. A., Mantzavinos D., and Diamadopoulos E. Electrochemical disinfection of simulated ballast water on conductive diamond electrodes. Chemical Engineering Journal 223, 516-523 (2013)

Υποψήφιοι διδάκτορες

 • Νικόλαος-Ιωάννης Βακόνδιος  
 • Στυλιανός Γυπαράκης
 • Παναγιώτης Ρεγκούζας