Θάνος Ανδρουλάκης
Υποψήφιος διδάκτορας, Εργαστήριο Περιβαλλοντικής Κατάλυσης

Βιογραφικό σημείωμα (pdf)

Επικοινωνία

Εκπαίδευση

  • 2021: Υποψήφιος Διδάκτορας, Τμήμα Χημικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος, Πολυτεχνείο Κρήτης
  • 2019: Δίπλωμα Χημικού Μηχανικού, Τμήμα Χημικών Μηχανικών, Πολυτεχνική Σχολή Πανεπιστημίου Πατρών.

Ερευνητικά ενδιαφέροντα

Η διεξαγωγή έρευνας στον τομέα της περιβαλλοντικής κατάλυσης και ιδιαίτερα στην ανάπτυξη μιας οικονομικά βιώσιμης και περιβαλλοντικά φιλικής μεθόδου παραγωγής καθαρού H2.

Συμμετοχή σε Ερευνητικά Προγράμματα και Έργα

  • ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ - ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ: «Ανάπτυξη και επίδειξη σε πιλοτική κλίμακα καινοτόμου, αποδοτικής και περιβαλλοντικά φιλικής διεργασίας παραγωγής καθαρού Η2 και ηλεκτρικής ισχύος από βιοαέριο» (Τ2ΕΔΚ-00955) Προϋπολογισμός: €208.000/ €1.000.000. Χρηματοδότηση: Ευρωπαϊκή Ένωση και εθνικοί πόροι μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) (2021-2024).