Σοφία - Ειρήνη Χατουτσίδου
Μεταδιδακτορική Ερευνήτρια, Εργαστήριο Ατμοσφαιρικών Αιωρούμενων Σωματιδίων

Επικοινωνία

 • Γραφείο: Κ1.134
 • Τηλέφωνο +30 28210 37816
 • Email: sochatoutsidou@isc.tuc.gr

Εκπαίδευση

 • 2016: Ph.D.: Σχολή Μηχανικών Περιβάλλοντος, Πολυτεχνείο Κρήτης
 • 2011: MSc: Περιβαλλοντική και Yγειονομική Mηχανική, Σχολή Μηχανικών Περιβάλλοντος, Πολυτεχνείο Κρήτης
 • 2008: Δίπλωμα Χημικού Μηχανικού, Tμήμα Χημικών Μηχανικών, Πολυτεχνική Σχολή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Ερευνητικά ενδιαφέροντα

 • Η διεξαγωγή έρευνας στον τομέα της ατμοσφαιρικής ρύπανσης και συγκεκριμένα στην ρύπανση του αέρα σε εσωτερικούς χώρους, μοντελοποίηση φυσικών διεργασιών και δυναμική των αιωρούμενων σωματιδίων, αναγνώριση και ανάλυση του τρόπου επίδρασης των ανθρωπογενών αλλά και των φυσικών πηγών στην ρύπανση του αέρα και την επίδραση της στην έκθεση του ανθρώπου.

Συμμετοχή σε Ερευνητικά Προγράμματα και Έργα

 • Hexacomm: Human Exposure to Aerosol Contaminants in Modern Microenvironments, European Union, 7th framework program FP7/2007-2013, Marie Curie Initial Training Network (ITN).
 • LIFE Index-Air project (LIFE15 ENV/PT/000674).
 • «ΠΑΝελλΑδιΚή υποδομή για τη μΕλέτη της ατμοσφαιρικής σύστασης και κλΙματικής Αλλαγής (ΠΑΝΑΚΕΙΑ)» (MIS 5021516) που εντάσσεται στη Δράση «Ενίσχυση Υποδομών Έρευνας και Καινοτομίας» και χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020, με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.
 • Εθνικό Δίκτυο Έρευνας για την Κλιματική Αλλαγή και τις επιπτώσεις της (Εμβληματική δράση).

Επιλεγμένες Δημοσιεύσεις

 • Chatoutsidou S.E., Ondráček J., Tesar O., Tørseth K., Zdimal V., Lazaridis M. Indoor/Outdoor particulate matter number and mass concentration in modern offices. Building and Environment 2015, 92, 462-474.
 • Chatoutsidou S.E., Mašková L., Ondráčková L., Ondráček J., Lazaridis M., Smolík J. Modeling of the aerosol infiltration characteristics in a cultural heritage building: Τhe Baroque Library Hall in Prague. Building and Environment 2015, 89, 253-263.
 • Chatoutsidou S.E., Drossinos Y., Tørseth K., Lazaridis M. Modelling of particle resuspension by a turbulent airflow and the role of particle size, surface roughness and electric charge. Journal of Adhesion Science and Technology 2016.
 • Kopanakis I., Chatoutsidou S.E., Glytsos T., Lazaridis M. Impact from local sources and variability of fine particle number concentration in a coastal sub-urban site. Atmospheric Research 2018, 136-148. 
 • Chatoutsidou S.E., Lazaridis M. Evaluation of particle resuspension and single-layer rates with exposure time and friction velocity for multilayer deposits in a turbulent boundary layer. Aerosol Air Quality and Research, DOI: 10.4209/aaqr.2018.01.0022.
 • Chatoutsidou S.E., Lazaridis M. Assessment of the impact of particulate dry deposition on soiling of indoor cultural heritage objects found in churches and museums/libraries. Journal of Cultural Heritage 2019, 39, 221-228.
 • Chalvatzaki E., Chatoutsidou S.E., Lehtomäki H., Almeida S.M., Eleftheriadis K., Hänninen O., Lazaridis M. Characterization of human health risks from particulate air pollution in selected European cities. Atmosphere 2019, 10, 96.
 • Chatoutsidou S.E., Kopanakis I., Lagouvardos K., Mihalopoulos N., Tørseth K., Lazaridis M. PM10 levels at urban, suburban and background locations in the eastern Mediterranean: Local versus regional sources with emphasis on African dust. Aerosol Air Quality and Health, DOI:10.1007/s11869-019-00750-4. 
 • Chalvatzaki E., Chatoutsidou S.E., Martins V., Faria T., Diapouli E., Manousakas M., Almeida S.M., Eleftheriadis K., Lazaridis M. Assessment of the personal dose received by school children due to PM10 air pollution in Lisbon. Aerosol Air Quality and Research 2020, 20, 1384-1397.
 • Chatoutsidou S.E., Saridaki A., Raisi L., Katsivela E., M., Tsiamis G., Zografakis M., Lazaridis M. Airborne particles and microorganisms in a dental clinic: Variability of indoor concentrations, impact of dental procedures, and personal exposure during everyday practice. Indoor Air 2021, 1-14.