Πανδώρα Γκέκα Σερπετσιδάκη
Υπ. Διδάκτωρ, Εργαστήριο Ανανεώσιμων και Βιώσιμων Ενεργειακών Συστημάτων 

Επικοινωνία

Εκπαίδευση

 • 2019 - Σήμερα: Υπ. Διδάκτωρ: Σχολή Χημικών & Μηχανικών Περιβάλλοντος
 • 2016-2018: MSc: Γεωτεχνολογία και Περιβάλλον, Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων, Πολυτεχνείο Κρήτης
 • 2010-2016: Ενιαίος και αδιάσπαστος τίτλος σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης.

Ερευνητικά ενδιαφέροντα

 • Αειφόρος ανάπτυξη
 • Βιώσιμη Χωροθέτηση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ)
 • Βιώσιμη Χωροθέτηση χερσαίων αιολικών, φωτοβολταικών (Φ/Β) και κυρίως Υπεράκτιων/θαλάσσιων αιολικών πάρκων
 • Οπτική όχληση χερσαίων αιολικών και Υπεράκτιων/θαλάσσιων αιολικών πάρκων
 • Θαλάσσιος χωροταξικός σχεδιασμός
 • Πολυκριτηριακή ανάλυση και μέθοδοι

Επιλεγμένες Δημοσιεύσεις

Book Chapter

Journal

 • A methodological framework for optimal siting of Offshore Wind Farms A case study on the island of Crete, Gkeka-Serpetsidaki P, Tsoutsos T. Energy Journal. [Under review].

International Conferences

 • A GIS/AHP-based approach for sustainable siting of Offshore Wind Farms, concerning an insular environment: A case in Crete Island (Greece), Gkeka-Serpetsidaki P, Tsoutsos T. International Conference titled: “Development of Renewable Energy Sources in the European Union and assessment of their effectiveness”, Thursday, October 29, 2020, Nizhny Novgorod Technical University (Virtual Conference).
 • Sustainable siting of Offshore Wind Farms for an isolated island system, Gkeka-Serpetsidaki P, Tsoutsos T. EUROSUN, 13th International Conference on Solar Energy for Buildings and Industry, September 1 - 3, 2020, Virtual Conference.
 • Assessment of the visual impact of offshore wind farms, Gkeka-Serpetsidaki P, Tsoutsos T. Alternative Energy Sources, Materials & Technologies (AESMT’21) 14 - 15 June, 2021, Ruse, Bulgaria Virtual Conference.