Βιογραφικό σημείωμα (pdf)

Επικοινωνία

 

Εκπαίδευση

  • 2015: Υπ. Διδάκτωρ, Σχολή Χημικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος, Πολυτεχνείο Κρήτης
  • 2008: MSc: Ενεργειακές και Περιβαλλοντικές Χημικές Τεχνολογίες, Γενικό Τμήμα, Τομέας Χημείας, Πολυτεχνείο Κρήτης
  • 2005: Πτυχίο Μηχανικών Περιβάλλοντος, Σχολή Μηχανικών Περιβάλλοντος, Πολυτεχνείο Κρήτης

 

Ερευνητικά ενδιαφέροντα

Η διεξαγωγή έρευνας στον τομέα της τεχνολογίας του περιβάλλοντος και συγκεκριμένα στη μεταφορά ρύπων καθώς και κολλοειδών και νανοσωματιδίων σε πορώδη μέσα, σε υπόγειους σχηματισμούς και γενικότερα σε περιβαλλοντικά συστήματα. 

Επίσης, η διεξαγωγή έρευνας στον τομέα της περιβαλλοντικής κατάλυσης, των υλικών και της ατμοσφαιρικής ρύπανσης, με στόχο τη σύνθεση και ανάπτυξη νέων βελτιωμένων καταλυτικών υλικών και διατάξεων για την αποτελεσματική μείωση των εκπομπών των αέριων ρύπων.

 

Συμμετοχή σε Ερευνητικά Προγράμματα και Έργα

  • «Ανάπτυξη καινοτόμων καταλυτών για την αποτελεσματική απομάκρυνση NOx από τις εκπομπές αυτοκινήτων, με ακρωνύμιο “CatEfDeNOX” και κωδικό έργου: Τ7ΔΚΙ-00356, Πολυτεχνείο Κρήτης, Σχολή Χημικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος, (2020-2021).
  • Ευρωπαϊκό έργο «RECARE-Πρόληψη και αποκατάσταση της υποβάθμισης των εδαφών στην Ευρώπη», με ειδικότερη απασχόληση την «Mελέτη της πρόληψης και αποκατάστασης της υποβάθμισης των εδαφών λόγω επίδρασης της υφαλμύρινσης». Πολυτεχνείο Κρήτης, Σχολή Χημικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος, (2014-2016).

 

Επιλεγμένες Δημοσιεύσεις

  1. C.V.Chrysikopoulos and T.V. Fountouli, Cotransport of TiO2 nanoparticles and formaldehyde in saturated and unsaturated columns packed with quartz sand, Vadose Zone Journal, 2021, doi: 10.1002/vzj2.20175.
  2.  T.V. Fountouli and C.V.Chrysikopoulos, Effect of clay colloid particles on formaldehyde transport in unsaturated porous media, Water 2020, 12, 3541, doi:10.3390/w12123541.
  3.  T.V. Fountouli, C.V. Chrysikopoulos and I. K. Tsanis, Effect of salinity on formaldehyde interaction with quartz sand and kaolinite colloid particles: batch and column experiments, Environmental Earth Sciences, 78, 152, doi:10.1007/s12665-019-8147-x, 2019.
  4. T.V. Fountouli and C.V.Chrysikopoulos, Adsorption and Thermodynamics of Pharmaceuticals, Acyclovir and Fluconazole, onto Quartz Sand Under Static and Dynamic Conditions, Environmental Engineering Science, 35(9), 909-917, doi: 10.1089/ees.2017.0499, 2018.