Ιωάννης Μουκαζής
Επιστημονικός Συνεργάτης
Εργαστήριο Διαχείρισης Τοξικών και Επικίνδυνων Αποβλήτων

Βιογραφικό σημείωμα (pdf)

Επικοινωνία

Εκπαίδευση

  • 2014: Αναγνώριση του τίτλου σπουδών από το ΔΟΑΤΑΠ
  • 2010: Δίπλωμα Μηχανικού Περιβάλλοντος και Εδάφους, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών, Περιβάλλοντος και Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Πανεπιστήμιο της Πάντοβα, Ιταλία

Ερευνητικά ενδιαφέροντα

Διεξαγωγή έρευνας σε τομείς διαχείρισης αποβλήτων και τεχνολογιών εξυγίανσης εδαφών και υπογείων υδάτων:

  • Αερόβια και αναερόβια αποδόμηση αστικών στερεών αποβλήτων
  • Διαχείριση αστικών και ειδικών αποβλήτων
  • Εφαρμογή καινοτόμων τεχνολογιών εξυγίανσης ρυπασμένων εδαφών/υπογείων υδάτων

Συμμετοχή σε Ερευνητικά Προγράμματα και Έργα

  • EnergiaNova “Bioenergia nei rifugi alpini. Produzione e impiego di metano nella gestione integrata di liquami e rifiuti organici nei rifugi alpini” (Βιοενέργειαστααλπικάκαταφύγια. Παραγωγή και χρήση του μεθανίου στην ολοκληρωμένη διαχείριση των λυμάτων και των οργανικών απορριμμάτων στα αλπικά καταφύγια)