Γραμματική Γούλα
Μεταδιδακτορική ερευνήτρια,

Εργαστήριο Φυσικοχημείας και Χημικών Διεργασιών

Βιογραφικό σημείωμα (pdf)

Επικοινωνία

Εκπαίδευση

 • 2009: Ph.D.: Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος, Πολυτεχνείο Κρήτης.
 • 2006: M.Sc: Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης.
 • 2003: M.Sc: Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος, Πολυτεχνείο Κρήτης.
 • 2002: Δίπλωμα Χημικού Μηχανικού, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο.

Ερευνητικά ενδιαφέροντα

Η διεξαγωγή έρευνας στην περιοχή της Ετερογενούς Κατάλυσης, της Ηλεκτροχημείας και των Βιοκαυσίμων/Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (Κυψελίδων καυσίμου) και, ειδικότερα, στη σύνθεση και χαρακτηρισμό υλικών, την ανάπτυξη και μελέτη νέων καταλυτών και την διερεύνηση του μηχανισμού καταλυτικών αντιδράσεων.

Συμμετοχή σε Ερευνητικά Προγράμματα και Έργα

 • Υποτροφία Αριστείας για Μεταδιδακτορική Έρευνα, Πολυτεχνείο Κρήτης - Περιβαλλοντική διαχείριση του CO2 μέσω της μετατροπής του σε αναβαθμισμένα χημικά προϊόντα (2016-2017)
 • Επιχειρησιακά προγράμματα «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» και περιφερειών σε μετάβαση – Ενεργειακή αξιοποίηση και επεξεργασία οινικών αποβλήτων (2013-2015)
 • ΘΑΛΗΣ - Ανάπτυξη καινοτόμων καταλυτικών συστημάτων  μέσω της συνέργειας δομικών και επιφανειακών προωθητών για τον ταυτόχρονο περιορισμό  των εκπομπών των οξειδίων του αζώτου (ΝΟx) και υποξειδίων του αζώτου (Ν2Ο) (2012-2015)
 • Πολυτεχνείο Κρήτης – Καινοτόμες κυψελίδες καυσίμου για απευθείας παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από βιοαέριο, βιοαλκοόλες και ανώτερους υδρογονάνθρακες (2008-2009)
 • ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ - Κινητική, ηλεκτροκινητική συμπεριφορά και ηλεκτροδιακά φαινόμενα καινοτόμων ηλεκτροκαταλυτών σε κυψελίδες καυσίμου για αντιδράσεις που σχετίζονται με τον έλεγχο ρυπογόνων εκπομπών (2004-2005)

Επιλεγμένες Δημοσιεύσεις

 • I.V. Yentekakis, G. Goula, S. Kampouri, I. Betsi-Argyropoulou, P. Panagiotopoulou, M.J. Taylor, G. Kyriakou, R.M. Lambert, Ir-catalysed Nitrous oxide (N2O) decomposition: Effect of Ir particle size and metal-support interactions, Catalysis Letters, 148, pp. 341-347, 2018.
 • Ι.V. Yentekakis, G. Goula, Review Article, Biogas Management: Advanced Utilization for Production of Renewable Energy and Added-value Chemicals, Frontiers in Environmental Science, in press, 2017.
 • I.V. Yentekakis, G. Goula, P. Panagiotopoulou, S. Kampouri, M.J. Taylor, G. Kyriakou, R.M. Lambert, Unprecedented stabilization of catalyst particles against sintering on oxide supports with high oxygen ion lability exemplified by Ir-catalyzed decomposition of Ν2O, Applied Catalysis B: Environmental, 192, pp. 357-364, 2016.
 • I.V. Yentekakis, G. Goula, P. Panagiotopoulou, A. Katsoni, E. Diamadopoulos, D. Matzavinos, A. Delimitis, Dry reforming of methane: Catalytic performance and stability of Ir catalysts supported on γ-Al2O3, Zr0.92Y0.08O2-δ (YSZ) or Ce0.9Gd0.1O2-δ (GDC) supports, Special issue of Topics in Catalysis, 58, pp. 1228-1241, 2015.
 • G. Goula, P. Katzourakis, N. Vakakis, T. Papadam, M. Konsolakis, M. Tikhov, I.V. Yentekakis, The effect of potassium on the Ir/C3H6+NO+O2 catalytic system, Catalysis Today, 127, pp.199-206, 2007.
 • G. Goula, V. Kiousis, L. Nalbantian and I.V. Yentekakis, Catalytic and electrocatalytic behaviour of Ni-based cermet anodes under internal dry reforming of CH4+CO2 mixtures in SOFCs, Solid State Ionics, 177, pp. 2119-2123, 2006.