Φωτεινή Σημαντηράκη
Επιστημονική Συνεργάτιδα, Εργαστήριο Διαχείρισης Τοξικών και Επικίνδυνων Αποβλήτων

Βιογραφικό σημείωμα (pdf)

Επικοινωνία

Εκπαίδευση

  • 2014: Διδακτορικό Δίπλωμα, Σχολή Μηχανικών Περιβάλλοντος, Πολυτεχνείο Κρήτης.
  • 2008: Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης "Περιβαλλοντική και Υγειονομική Μηχανική", Πολυτεχνείο Κρήτης, Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος.
  • 2006: Δίπλωμα Μηχανικού Περιβάλλοντος, Πολυτεχνείο Κρήτης (Βαθμός διπλώματος 8,27).

Ερευνητικά ενδιαφέροντα

  • Διεξαγωγή έρευνας σε τομείς αποκατάστασης ρυπασμένων εδαφών/υδροφορέων 

Συμμετοχή σε Ερευνητικά Προγράμματα και Έργα

  • «Παρακολούθηση υδροφόρου ορίζοντα/υπέδαφους ΒΕΑ Ασπροπύργου»
  • «Πρόγραμμα Πρόληψης διαρροών, άντλησης και αποκατάστασης υπεδάφους»

Επιλεγμένες Δημοσιεύσεις

  • Simantiraki F., Gidarakos E. "Comparative assessment of compost and zeolite utilisation for the simultaneous removal of BTEX, Cd and Zn from the aqueous phase: Batch and continuous flow study" Journal of Environmental Management, In Press (2015).
  • Simantiraki F., Kollias C.G., Maratos D., Hahladakis J., Gidarakos E. "Qualitative determination and application of sewage sludge and municipal solid waste compost for BTEX removal from groundwater" Journal of Environmental Chemical Engineering, 1(1-2), 9-17 (2014).
  • Simantiraki F., Aivalioti M., Gidarakos E. "Implementation of an image analysis technique to determine LNAPL infiltration and distribution in unsaturated porous media" Desalination, 248(1-3), 705-715 (2009).
  • Giannis A., Makripodis G., Simantiraki F., Somara M., Gidarakos E. "Monitoring operational and leachate characteristics of an aerobic simulated landfill bioreactor" Waste Management, 28(8), 1346-1356 (2008).