Ελευθερία Χαλβατζάκη
Μεταδιδακτορική Ερευνήτρια, Εργαστήριο Ατμοσφαιρικών Αιωρούμενων Σωματιδίων

 

Επικοινωνία

Εκπαίδευση

 • 2016: Ph.D., Σχολή Μηχανικών Περιβάλλοντος, Πολυτεχνείο Κρήτης
 • 2011: MSc: Περιβαλλοντική και Υγειονομική Μηχανική, Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος, Πολυτεχνείο Κρήτης
 • 2009: Δίπλωμα Μηχανικού Περιβάλλοντος, Σχολή Μηχανικών Περιβάλλοντος, Πολυτεχνείο Κρήτης.

Ερευνητικά ενδιαφέροντα

 • Ανάπτυξη και εφαρμογή μοντέλων δοσιμετρίας για την εκτίμηση της εναποτιθέμενης και εσωτερικής δόσης στο ανθρώπινο σώμα, η εφαρμογή μοντέλου διασποράς για την εκτίμηση των συγκεντρώσεων των ατμοσφαιρικών ρύπων και η εφαρμογή μοντέλου για την εκτίμηση αέριων εκπομπών από χώρους υγειονομικής ταφής.

Συμμετοχή σε Ερευνητικά Προγράμματα και Έργα

 • CLIMPACT - Εθνικό Δίκτυο για την Κλιματική Αλλαγή και τις επιπτώσεις της, Υποέργο 3 του έργου “Υποδομές Εθνικών Ερευνητικών Δικτύων στους τομείς της Ιατρικής Ακριβείας, των Κβαντικών Τεχνολογιών και της Κλιματικής Αλλαγής” με κωδ. αριθ. 2018ΣΕ01300001 τουΕθνικούΣκέλουςτου ΠΔΕ της ΓΓΕΤ.
 • «ΠΑΝελλαδική υποδομή για τη μΕλέτη της ατμοσφαιρικής σύστασης και κλΙματικής Αλλαγής (ΠΑΝΑΚΕΙΑ)» το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από εθνικούς πόρους και ειδικότερα από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος          ΕΣΠΑ 2014-2020, ΕΠ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ.
 • INDEX-AIR Ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου εργαλείου διαχείρισης της Έκθεσης και της Δόσης για τη μείωση της σωματιδιακής ύλης στον αέρα.LIFE15 ENV / PT / 000674.

Επιλεγμένες Δημοσιεύσεις

 • Chalvatzaki E., Chatoutsidou S.E., Kopanakis I. et al. (2021) Personal deposited dose and its influencing factors at several Greek sites: an analysis in respect to seasonal and diurnal variations. Environ SciPollut Res. 28: 29276-29286 https://doi.org/10.1007/s11356-021-12815-y.
 • Chalvatzaki E., Chatoutsidou S.E., Martins V., Faria T., Diapouli E., Manousakas M., Almeida S.M., Eleftheriadis K. and Lazaridis M. (2020) Assessment of the Personal Dose Received by School Children due to PM10 Air Pollution in Lisbon. Aerosol Air Qual Res 20:1384-1397.
 • Chalvatzaki E., Chatoutsidou S.E. and Lazaridis M. (2020) Simulationsof the Deposition of Pharmaceutical Aerosols in the Human Respiratory Tract by Dry Powder Inhalers (DPIs).Journal of Drug Delivery Science and Technology. 59:101915.
 • Chalvatzaki E., Chatoutsidou S., Lehtomäki H., et al. (2019) Characterization of Human Health Risks from Particulate Air Pollution in Selected European Cities. Atmosphere 10:96. doi: 10.3390/atmos10020096.
 • Chalvatzaki E., Chatoutsidou S.E., Mammi-Galani E., Almeida S.M., Gini M.I, Eleftheriadis K., Diapouli E. and Lazaridis M. (2018). Estimation of the Personal Deposited Dose of Particulate Matter and Particle-Bound Metals Using Data from Selected European Cities. Atmosphere 9 (7), 248.  https://doi.org/10.3390/atmos9070248.
 • Chalvatzaki E. and Lazaridis M. (2018). A dosimetry model of hygroscopic particle growth in the human respiratory tract. Air Quality, Atmosphere and Health 11 (4), 471-482.
 • Chalvatzaki E., Kopanakis I. and Lazaridis M. (2018). Size distribution and metal composition of airborne particles in a waste management facility. Journal of Material cycles and waste management 20, 323-335.doi:10.1007/s10163-017-0584-6.
 • Chalvatzaki E. and Lazaridis M. (2015). Development and application of a dosimetry model (ExDoM2) for calculating internal dose of specific particle-bound metals in the human body. Inhalation Toxicology 27 (6), 308-320.
 • Chalvatzaki E., Glytsos T. and Lazaridis M. (2015). A methodology for the determination of fugitive dust emissions from landfill sites. International Journal of Environmental Health Research 25 (5), 551-569.
 • Chalvatzaki E., Aleksandropoulou V., Glytsos T. and Lazaridis M. (2012). The effect of dust emissions from open storage piles to particle ambient concentration and human exposure. Waste Management 32, 2456-2468.