Ελένη Μανουσάκη
Μεταδιδακτορική ερευνήτρια

Βιογραφικό σημείωμα (pdf)

Επικοινωνία

Εκπαίδευση

 • 2008: Ph.D.: Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος, Πολυτεχνείο Κρήτης.
 • 2003: M.Sc.: Έλεγχος Ποιότητας και Διαχείριση Περιβάλλοντος, Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος, Πολυτεχνείο Κρήτης.
 • 2002: Πτυχίο Χημείας, Σχολή Θετικών Επιστημών, Τμήμα Χημείας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.

Ερευνητικά ενδιαφέροντα

Η διεξαγωγή έρευνας σε τομείς της περιβαλλοντικής βιοτεχνολογίας και κυρίως στην τεχνική της Φυτοαποκατάστασης για αποκατάσταση εδαφών, λυμάτων και επιφανειακών και υπογείων υδάτων από βαρέα μέταλλα και οργανικούς ρύπους όπως επίσης και για αποκατάσταση αλατούχων εδαφών.

Συμμετοχή σε Ερευνητικά Προγράμματα και Έργα

 • EEA GRANTS EL0075 - Κέντρο Καινοτομίας Κρήτης με έμφαση στη διαχείριση φυσικών πόρων» (2010-2012)
 • MINOTAURUS - Microorganism and enzyme immobilization: Novel techniques and approaches for upgraded remediation of underground-wastewater and soil (2010-2013)
 • LIFE07 – INF/IT/000438 – Oleico+ – European awareness raising campaign for an environmentally sustainable olive mill waste management (2009-2011)
 • ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ - Χαρακτηρισμός της ικανότητας μεσογειακών φυτών για απομάκρυνση μολύβδου και καδμίου από ρυπασμένα εδάφη (2004-2007)

Επιλεγμένες Δημοσιεύσεις

 • E. Manousaki and N. Kalogerakis, Halophytes – a new trend in phytoremediation, International Journal of Phytoremediation, 13, pp. 959–969, 2011
 • E. Manousaki and N. Kalogerakis, Halophytes present new opportunities in phytoremediation, Industrial & Engineering Chemistry Research, 50, pp. 656-660, 2011
 • E. Manousaki and N. Kalogerakis, Phytoextraction of Pb and Cd by the Mediterranean saltbush (Atriplex halimus L.): metal uptake in relation to salinity, Environmental Science and Pollution Research, 16, pp. 844-854, 2009
 • E. Manousaki, F. Kokkali and N. Kalogerakis, Influence of salinity on lead and cadmium accumulation by the salt cedar (Tamarix smyrnensis Bunge), Journal of Chemical Technology & Biotechnology, 84, pp. 877-883, 2009
 • E. Manousaki, J. Kadukova, N. Papadantonakis and N. Kalogerakis, Phytoextraction and phytoexcretion of Cd by the leaves of Tamarix smyrnensis growing on contaminated non saline and saline soils, Environmental Research, 106, pp. 326-332, 2008
 • J. Kadukova, E. Manousaki and N. Kalogerakis, Pb and Cd accumulation and phyto-excretion by salt cedar (Tamarix smyrnensis Bunge), International Journal of Phytoremediation, 10, pp. 31-46, 2008