09
Ιουλ

Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας κας Μπαχλιτζανάκη Δάφνης - Σχολή ΧΗΜΗΠΕΡ
Κατηγορία: Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας  
Τοποθεσία
Ώρα09/07/2024 10:00 - 11:00

Περιγραφή:

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Όνοματεπώνυμο Φοιτητή: Μπαχλιτζανάκη Δάφνη

Α.Μ.: 2017050066

Ημερομηνία Παρουσίασης: 9/07/2024

Ώρα: 10:00
Zoom link :https://tuc-gr.zoom.us/j/98782173338?pwd=QUl5RFlQdUtmdjFKbnpiWXlhVVBPZz09
Meeting ID: 987 8217 3338
Password: 039660
 

Θέμα ΔE «Μελέτη παραγωγής εδαφοβελτιωτικού από απόβλητα θερμοκηπίου»

Title «Production of compost from greenhouse waste residues »

Επιβλέπων: Γιαννής Απόστολος

Τριμελής Εξεταστική Επιτροπή:

1 Γιαννής Απόστολος

2 Λαζαρίδης Μιχαήλ

3 Στεφανάκης Αλέξανδρος

Περίληψη:

Στην παρούσα διπλωματική εργασία μελετάται η διεργασία της κομποστοποίησης ανοικτού συστήματος με αναδευόμενους σωρούς. Η μελέτη εστιάζει στην παραγωγή εδαφοβελτιωτικού από απόβλητα θερμοκηπίου και την ανίχνευση των βέλτιστων συνθήκων κομποστοποίησης, για δύο ρεύματα φυτικών αποβλήτων (τομάτας και πράσινης μίξης). Τα φυτικά υπολείμματα υποβλήθηκαν σε θρυμματισμό και στοιβάχτηκαν σε σωρούς σχήματος κόλουρου κώνου. Στους σωρούς επιτυγχάνεται φυσικός αερισμός μέσω ανάδευσης του υλικού με φορτωτή, πετυχαίνοντας ζύμωση για 95 ημέρες και ωρίμανση για ένα μήνα. Μελετήθηκαν διαφορετικοί παράγοντες κομποστοποίησης ώστε να εντοπιστούν οι συνθήκες βέλτιστης αποδόμησης. Οι παράγοντες που εξετάστηκαν ήταν η σύνθεση του αρχικού υλικού, η συχνότητα ανάδευσης, το μέγεθος σωματιδίων και το ύψος των σωρών. Η απόδοση της κομποστοποίησης ελέγχθηκε μέσω της παρακολούθησης μεταβλητών όπως θερμοκρασία, υγρασία και άλλων φυσικοχημικών παραμέτρων. Οι μετρήσεις εξετάζονται και για όμοιους σωρούς, όπου δηλαδή διαφέρουν κατά ένα παράγοντα κομποστοποίησης. Στην συνέχεια δύναται να αναγνωριστεί η ποιότητα του εδαφοβελτιωτικού (τελικό προϊόν), με δοκιμές δεικτών βλαστικότητας και σε καλλιέργεια μαρουλιών. Ο υψηλότερος δείκτης βλαστικότητας εντοπίστηκε σε σωρό από ρεύμα τομάτας μεγάλου ύψους ήπιας ανάδευσης και μικρού μεγέθους σωματιδίων. Στην καλλιέργεια μαρουλιού την μεγαλύτερη απόδοση παρουσίασε σωρός από ρεύμα πράσινης μίξης, με μεγάλο ύψος και ήπιας ανάδευσης. Ειδικότερα, η προσθήκη εδαφοβελτιωτικού στο χώμα επέφερε 65% αύξηση της μάζας των φυτών και 40% αύξηση μήκους του ριζικού συστήματος, σε σχέση με την τυφλή καλλιέργεια. Στα συμπεράσματα της μελέτης δίνονται οι κρίσιμες συνθήκες λειτουργίας για αερόβια κομποστοποιηση με αναδευόμενους σωρούς για την βελτίωση της ποιότητας του παραγόμενου προϊόντος.

Abstract:

In this study, it waw investigated the process of composting in open systems made of piles. The study focused on the production of soil amendments (compost) from greenhouse waste and the in-vestigation of optimal composting conditions of two waste streams (tomato and green mix). Initially the plant residues were shredded and stacked into piles in a conical shape. Natural aeration was achieved through periodic turning of the material with a loader, inducing fermentation for 95 days followed by maturation for one month. Various composting factors were studied to reveal the opti-mal decomposition conditions. Factors examined included the composition of the initial material, turning frequency, particle size, and pile height. The decomposition efficiency was as assessed by monitoring parameters like temperature, moisture, and other physicochemical analyses. Comparison was also conducted for similar windrows, differing by one composting factor. Subsequently, the quality of the soil amendments was evaluated through germination tests and plant cultivation (let-tuce). The highest germination index was identified in the pile composed of tomato waste having 3m pile height and moderate turning frequency. In the plant cultivation, the highest performance was observed in the pile with green mix waste, having 3 m pile height and moderate turning fre-quency. Specifically, it resulted in a 65% increase in plant mass and a 40% increase in root system length compared to control cultivation. This study provides critical operational conditions for aero-bic composting to enhance the quality of the produced compost