27
Μαϊ

Παρουσίαση Διδακτορικής Διατριβής κ. Αργυρίου Ιωάννη
Κατηγορία: Παρουσίαση Διδακτορικής Διατριβής  
Τοποθεσία
Ώρα27/05/2024 10:00 - 12:00

Περιγραφή:

Όνοματεπώνυμο Υποψήφιου Διδάκτορα: ΑΡΓΥΡΙΟΥ Ιωάννης

Α.Μ.: 2016057448

Ημερομηνία Παρουσίασης: 27-05-2024

Ώρα: 10:00-12:00

Θέμα Δ.Δ «Κριτική αξιολόγηση των βιώσιμων επιδόσεων των λιμένων της Μεσογείου»

Title PhD «Critical assessment of the sustainable performance of the Mediterranean ports»

Επιβλέπων: Καθηγητής Θεοχάρης Τσούτσος

Επταμελής Εξεταστική Επιτροπή:

1. Καθηγητής κ. Θεοχάρης Τσούτσος, Πολυτεχνείο Κρήτης, Σχολή Χημικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος

2. Αναπληρωτής Καθηγητής κ. Τρύφων Δάρας, Πολυτεχνείο Κρήτης, Σχολή Χημικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος

3. Καθηγήτρια κα. Μαρία Λεκάκου, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Σχολή Επιστημών Διοίκησης

4. Καθηγητής κ. Σπύρος Παπαευθυμίου, Πολυτεχνείο Κρήτης, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοικησης

5. Καθηγήτρια κα. Μαρία Μποϊλέ, Πανεπιστήμιο Πειραιά, Τμήμα Ναυτιλιακών Σπουδών

6. Καθηγητής κ. Χαράλαμπος Πλατιάς, Πάντειο Πανεπιστήμιο, Τμήμα Διεθνών, Ευρωπαϊκών και Περιφερειακών Σπουδών

7. Καθηγητής κ. Νικόλαος Μελανίτης, Σχολή Ναυτικών Δοκίμων

 Περίληψη:

Καθώς το τοπίο του παγκόσμιου εμπορίου συνεχίζει να εξελίσσεται, τα λιμάνια όλων των μεγεθών αντιμετωπίζουν όλο και πιο περίπλοκες προκλήσεις στην επιδίωξή τους για βιώσιμη ανάπτυξη. Τα μικρά και μεσαία λιμάνια, αν και συχνά επισκιάζονται από τους μεγαλύτερους ομολόγους τους στη συζήτηση για το διεθνές εμπόριο και τα logistics, διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στις παγκόσμιες αλυσίδες εφοδιασμού και στην περιφερειακή ανάπτυξη. Αυτή η διδακτορική διατριβή παρουσιάζει μια σχολαστική διερεύνηση του βιώσιμου σχεδιασμού των μικρών και μεσαίων λιμένων, αντιμετωπίζοντας την επιτακτική ανάγκη κατανόησης, ενίσχυσης και υποστήριξης για τη βιωσιμότητα και την ανθεκτικότητα αυτών των λιμένων στο παγκόσμιο θαλάσσιο πλαίσιο.

Χρησιμοποιώντας μια προσέγγιση που περιλαμβάνει ποιοτικές και ποσοτικές αναλύσεις, μελέτες περιπτώσεων, συγκρίσεις μεταξύ λιμένων και ενεργό εμπλοκή με τους ενδιαφερόμενους λιμένες, αυτή η διατριβή παρέχει μια ολιστική κατανόηση των πολύπλευρων διαστάσεων που διαμορφώνουν τον βιώσιμο σχεδιασμό σε λιμένες μικρού και μεσαίου μεγέθους. Τα ευρήματα της έρευνας παρέχουν ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο για βιώσιμο σχεδιασμό, δίνοντας έμφαση στην ενσωμάτωση οικονομικών, περιβαλλοντικών και κοινωνικών παραμέτρων και διευκολύνοντας την ευθυγράμμιση αυτών των λιμένων με τους παγκόσμιους στόχους βιωσιμότητας.

Μέσω της σύνθεσης διαφορετικών ερευνητικών μεθοδολογιών και της παρουσίασης πραγματικών περιπτωσιολογικών μελετών, αυτή η έρευνα όχι μόνο συμβάλλει στη συζήτηση για τη βιωσιμότητα των μικρών και μεσαίων λιμένων, αλλά προσφέρει επίσης πρακτική καθοδήγηση για τις λιμενικές αρχές, τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής και τους ενδιαφερόμενους του κλάδου.

Συμπερασματικά, η παρούσα διδακτορική διατριβή χρησιμεύει ως θεμελιώδης πηγή για όλους όσους ενδιαφέρονται για τον αειφόρο σχεδιασμό λιμανιών μικρού και μεσαίου μεγέθους. Όχι μόνο υπογραμμίζει τη σημασία αυτών των λιμένων στο παγκόσμιο εμπορικό δίκτυο, αλλά παρέχει επίσης εργαλεία για τη βιώσιμη ανάπτυξή τους, τονίζοντας τον ρόλο τους ως βασικοί μοχλοί περιφερειακής οικονομικής ανάπτυξης και περιβαλλοντικής διαχείρισης. Επιπλέον, καθώς ο θαλάσσιος κόσμος οδεύει προς ένα πιο βιώσιμο μέλλον, αυτή η έρευνα προσφέρει μια πυξίδα για να καθοδηγήσει τα μικρά και μεσαία λιμάνια στο ταξίδι τους προς την ανθεκτικότητα, την περιβαλλοντική ευθύνη και την οικονομική ευημερία

Abstract:

As the global trade landscape evolves, ports of all sizes face increasingly complex challenges in pursuing sustainable development. Small and medium-sized ports (SMSPs), although often overshadowed by their larger counterparts in international trade and logistics discourse, hold a significant role in global supply chains and regional development. This doctoral Thesis presents a meticulous exploration of small and medium port sustainable planning, addressing the compelling need to understand, enhance, and advocate for the sustainability and resilience of these ports within the global maritime context.

Employing a multi-methodological approach that encompasses qualitative and quantitative analyses, case studies, cross-port comparisons, and active engagement with port stakeholders, this Thesis provides a holistic understanding of the multifaceted dimensions that shape sustainable planning within SMSPS. The research findings inform a comprehensive framework for sustainable planning, emphasizing the integration of economic, environmental, and social considerations and facilitating the alignment of these ports with global sustainability objectives.

By synthesizing diverse research methodologies and presenting real-world case studies, this research not only contributes to the discourse on small and medium port sustainability but also offers practical guidance for port authorities, policymakers, and industry stakeholders. Their unique characteristics highlight that smaller ports can lead the way in sustainable planning, showcasing that local actions can profoundly impact the global sustainability agenda.

In conclusion, this doctoral Thesis is a foundational resource for all interested in the sustainable planning of SMSPs. It underscores the significance of these ports in the global trade network and provides tools for sustainable development, emphasizing their role as key drivers of regional economic growth and environmental stewardship. Furthermore, as the maritime world navigates towards a more sustainable future, this research offers a compass to guide SMSPs on their journey towards resilience, environmental responsibility, and economic prosperity.

Meeting ID: 944 9450 5256

Password: 425933