22
Σεπ

Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας-Μαλούχου Ιωάννα-Σχολή ΧΗΜΗΠΕΡ
Κατηγορία: Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας  
Τοποθεσία
Ώρα22/09/2023 09:00 - 10:00

Περιγραφή:

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Όνοματεπώνυμο Φοιτητή: Ιωάννα Μαλούχου

Α.Μ.: 2018050069

Ημερομηνία Παρουσίασης: 22 Σεπτεμβρίου 2023

Ώρα: 09:00

Αίθουσα: https://tuc-gr.zoom.us/j/92326853451?pwd=OWpOMmRlSi9kdHBVTkV1WlF4VGo0Zz09

Θέμα ΔE «Σχεδιασμός συστήματος επιστροφής εγγύησης για την ανακύκλωση συσκευασιών ποτών μιας χρήσης»

Title «Design of deposit refund system for recycling of single use beverage packaging»

Επιβλέπων: Γιαννής Απόστολος

Τριμελής Εξεταστική Επιτροπή:

1 Γιαννής Απόστολος

2 Κολοκοτσά Διονυσία

3 Ροζάκης Στυλιανός

Περίληψη:

Η Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) έχει θέσει φιλόδοξους στόχους για την επαναχρησιμοποίηση και την ανακύκλωση των συσκευασιών ποτών μιας χρήσης. Σύμφωνα με την παγκόσμια κινητοποίηση για την αντιμετώπιση του προβλήματος των πλαστικών αποβλήτων και της θαλάσσιας ρύπανσης, και με γνώμονα τους στόχους που θέτει η ευρωπαϊκή νομοθεσία για τη συλλογή και την ανακύκλωση των συσκευασιών ποτών μίας χρήσης, τα κράτη μέλη της ΕΕ θα πρέπει να εφαρμόσουν μέτρα πολιτικής για την επίτευξη των στόχων αυτών. Αποτελεσματικό μέτρο προς την κατεύθυνση της κυκλικής οικονομίας και της βιώσιμης διαχείρισης συσκευασιών ποτών μιας χρήσης αποτελεί η εφαρμογή του Συστήματος Επιστροφής Εγγύησης (DRS) σε εθνικό επίπεδο, το οποίο λειτουργεί αποτελεσματικά εδώ και πολλά χρόνια σε αρκετές ευρωπαϊκές αγορές. Προκειμένου να ενθαρρυνθούν οι καταναλωτές να επιστρέψουν τα άδεια δοχεία ποτών τους μιας χρήσης για ανακύκλωση, το σύστημα επιστροφής εγγύησης τοποθετεί ένα άξιο αναφοράς χρηματικό ποσό, το λεγόμενο εγγυοδοτικό αντίτιμο στην τιμή πώλησης κάθε ποτού ως κίνητρο. Η τιμή του εγγυοδοτικού αντίτιμου επιστρέφεται ολόκληρη όταν ο καταναλωτής επιστρέψει την συσκευασία στα σημεία συλλογής του συστήματος επιστροφής εγγύησης.

Ο σκοπός της παρούσας μελέτης είναι η αξιολόγηση της εφαρμογής και ο σχεδιασμός ενός αποτελεσματικού συστήματος DRS στην Ελλάδα για την ανακύκλωση των συσκευασιών ποτών μιας χρήσης από πλαστικό, αλουμίνιο και γυαλί ακολουθώντας την Ευρωπαϊκή και Εθνική Νομοθεσία, καθώς και τις σχετικές δεσμεύσεις. Πιο συγκεκριμένα, η οδηγία για τα πλαστικά μιας χρήσης θέτει στόχο συλλογής για τα πλαστικά μπουκάλια σε 77% και 90% έως το 2025 και το 2029, αντίστοιχα. Πραγματοποιείται τεχνοοικονομική αξιολόγηση για να διερευνηθούν τα αυξημένα ποσοστά ανάκτησης και ανακύκλωσης των συσκευασιών με αποτέλεσμα την υψηλότερη καθαρότητα του υλικού που συλλέγεται, λαμβάνοντας υπόψη το σύστημα επιστροφής εγγύησης ως ακέραιο κεντρικό σύστημα με μη κερδοσκοπική διαχείριση.

Αρχικά, διενεργείται έρευνα σε εν λειτουργία και υπό ανάπτυξη αγορές στην Ευρώπη για τον προσδιορισμό των στοιχείων σχεδιασμού και των θεμελιωδών αρχών για ένα επιτυχημένο σύστημα. Η ανάπτυξη του οικονομικού μοντέλου του συστήματος επιστροφής εγγύησης, το οποίο αποτελείται από διαφορετικές κατηγορίες εσόδων και εξόδων απαραίτητες για την λειτουργία του, εφαρμόζεται για διάρκεια λειτουργίας επτά ετών, ξεκινώντας από το 2024 και πραγματοποιείται λαμβάνοντας υπόψη τις συμβεβλημένες ποσότητες πρωτογενών συσκευασιών πλαστικού, γυαλιού και αλουμινίου που διατίθενται στην ελληνική αγορά. Η εκτιμώμενη συνολική ροή δοχείων μια χρήσης πλαστικού, γυαλιού και αλουμινίου στην ελληνική αγορά αποτελούν το 58% των συμβεβλημένων πρωτογενών συσκευασιών, με  στόχο 3,6 δισεκατομμύρια συσκευασίες να υπόκεινται στο σύστημα επιστροφής εγγύησης. Η πρόβλεψη αύξησης ποσοτήτων για τα χρόνια μελέτης του οικονομικού μοντέλου βασίζεται σε έρευνες για τον ρυθμό ανάπτυξης αλκοολούχων και μη αλκοολούχων ποτών. Σύμφωνα με αυτές, αναμένεται η συνολική παραγόμενη ποσότητα συσκευασιών ποτών μιας χρήσης να ανέρχεται στις 3,9 δισεκατομμύρια συσκευασίες έως το 2030. Το ύψος εγγυήσεων σε κυκλοφορία κυμαίνεται από 400 εκατ. ευρώ το 2024 έως 430 εκατ. ευρώ το 2030. Εν συνεχεία, υπολογίζονται τα ποσοστά ανάκτησης των αποβλήτων συσκευασίας μετά την χρήση τους από τους καταναλωτές σύμφωνα με τις μελέτες που πραγματοποιήθηκαν για άλλα μοντέλα διαχείρισης DRS της ΕΕ και έχοντας ως ορόσημο τα ποσοστά ανακύκλωσης που θέτει η εθνική νομοθεσία για τις συσκευασίες πλαστικού, γυαλιού και αλουμινίου τα έτη 2025 και 2030. Το ύψος των μη εξαργυρωμένων καταθέσεων θα ξεκινά από 154 εκατ. ευρώ και θα μειωθεί στα 85 εκατ. ευρώ μέχρι το 2030. Εξετάστηκαν διαφορετικές προσεγγίσεις και λήφθηκε μεγάλη ποικιλία πηγών και δεδομένων για την ανάπτυξη και αξιολόγηση βασικών παραμέτρων.

Abstract:

The European Union (EU) has set ambitious targets for the reuse and recycling of single use beverage packaging. In accordance with the global mobilization to address the issue of plastic waste and marine pollution and in line with the targets set by the European Legislation on the collection and recycling of single use beverage packaging, the EU Member States will need to implement policy instruments to achieve these targets. An effective instrument towards Circular Economy and sustainable management of single use beverage packaging is the implementation of the Deposit Refund System (DRS) at national level, which has been in operation effectively for many years in several European markets. In order to encourage consumers to return their empty single use beverage containers for recycling, the DRS entails the placement of a noteworthy amount of money, called refundable fee, on the selling price of each beverage as an incentive. The price of the refundable fee is refunded in full when the consumer returns the container to the collection points of the deposit refund system.

The scope of this thesis is to evaluate the implementation and design of an effective DRS in Greece for recycling of single use beverage packaging made of plastic, aluminium and glass following the European and National Legislation and the relevant commitments. More specifically, the Single Use Plastics (SUP) Directive sets a collection target for plastic bottles to 77% and 90% by 2025 and 2029, respectively. A technoeconomic assessment is conducted to investigate the increased recovery and recycling rates of packaging resulting in higher purity of the material collected considering DRS as an integral centralised scheme with not-for-profit management.

Initially, a survey is performed in operational and under development markets in Europe to identify the design elements and fundamental principles for a successful scheme. The development of the economic model of the DRS, which consists of different categories of income and expenses necessary for its operation, is applied for an operating period of seven years, starting in 2024 and is carried out taking into account the contracted quantities of primary plastic, glass and aluminium packaging available in the Greek market. The estimated total material flow of single-use plastic, glass and aluminium containers in the Greek market constitutes 58% of the contracted primary packaging, with the aim of making 3.6 billion packages subject to the deposit return system. The forecast of quantity growth for the study years of the economic model is based on research on the growth rate of alcoholic and non-alcoholic beverages. According to them, the total amount of single-use beverage packaging produced is expected to reach 3.9 billion packages by 2030. The amount of deposits in circulation ranges from 400 million euros in 2024 to 430 million euros in 2030. Subsequently, the recovery rates of post consumed packaging waste are calculated in line with studies carried out for other EU DRS management models and having as a milestone the recycling rates set by national legislation for plastic, glass and aluminium packaging in 2025 and 2030. The amount of unredeemed deposits will start at 154 million euros and decrease to 85 million euros by 2030. Different approaches were considered and a wide variety of sources and data were obtained to develop and evaluate key parameters.