Επιστημονική Συνάντηση ΤΕΕ-ΠΚ-Σχολής Ναυτικών Δοκίμων

Παρασκευή 14-12-2018, 17:30, ΤΕΕ-ΤΔΚ Νεάρχου 23