ΠΑΡΑΤΑΣΗ Προκήρυξης για την κινητικότητα φοιτητών για σπουδές ή πρακτική άσκηση στο πλαίσιο της Διεθνούς κινητικότητας Erasmus+ (Σχέδιο: 2022-1-EL01-KA171-HED-000068651)

Ανακοινώνεται ότι δόθηκε παράταση στην προκήρυξη για τους φοιτητές/φοιτήτριες του Πολυτεχνείου Κρήτης που επιθυμούν να συμμετέχουν στο πρόγραμμα Διεθνούς Κινητικότητας Erasmus+ (Σχέδιο: 2022-1-EL01-KA171-HED-000068651) και να πραγματοποιήσουν σπουδές (παρακολούθηση μαθημάτων ή/και διεξαγωγή μέρους της διπλωματικής/μεταπτυχιακής/ διδακτορικής τους εργασίας) ή πρακτική άσκηση ή συνδυασμό σπουδών και πρακτικής άσκησης σε Πανεπιστήμια εταίρους.

Το link της δημοσίευσης της παράτασης της προκήρυξης είναι το εξής: ΔΙΕΘΝΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ CALL 2022

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν την αίτηση τους έως και την Παρασκευή 10.05.2024.

Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στο επισυναπτόμενο αρχείο.