Ετήσια Έκθεση Προόδου Υποψήφιων Διδακτόρων

Ετήσια Έκθεση Προόδου Υποψήφιων Διδακτόρων

Σύμφωνα με τον Κανονισμό Διδακτορικών Σπουδών όλοι οι ΥΔ, οφείλουν, να υποβάλλουν γραπτά και να παρουσιάσουν προφορικά αναλυτικό υπόμνημα στην τριμελή  Συμβουλευτική Επιτροπή (ΣΕ) στο τέλος κάθε χρόνου από τον ορισμό της. Το υπόμνημα μαζί με τυχόν επιπρόσθετα σχόλια της ΣΕ επέχει θέση Έκθεσης Προόδου (ΕΠ).

Υπενθυμίζεται ότι οι Εκθέσεις Προόδου είναι υποχρεωτικές, και πρέπει να αποσταλούν στη Γραμματεία της Σχολής το αργότερο μέχρι τις 7 Ιανουαρίου 2024, ώστε να καταχωρηθούν στον ατομικό φάκελο του κάθε ΥΔ.

Υπόδειγμα της Ετήσιας Έκθεσης Προόδου μπορείτε να βρείτε στα Χρήσιμα Έντυπα στην ιστοσελίδα της Σχολής.

Το 5ο Συνέδριο Διδακτορικών Υποψήφιων Διδακτόρων της Σχολής Χημικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος του Πολυτεχνείου Κρήτης θα διεξαχθεί στις 01/04/2024.

Για περισσότερες πληροφορίες θα δημοσιευτεί σχετική ανακοίνωση τέλος Ιανουαρίου.