Διαδικασία Απαλλαγής από την Υποχρέωση Καταβολής Τελών φοίτησης για τους Mεταπτυχιακούς φοιτητές του Ξ.Π.Μ.Σ. Sustainable Engineering and Climate Change της Σχολής ΧΗΜΗΠΕΡ για το ακαδ. έτος 2023–2024

Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων: Παρασκευή 24/11/2023 έως Πέμπτη 30/11/2023.

Δικαιούχοι & Προϋποθέσεις Απαλλαγής

1. Προϋπόθεση για τη χορήγηση του δικαιώματος δωρεάν φοίτησης λόγω οικονομικών ή κοινωνικών κριτηρίων είναι η πλήρωση προϋποθέσεων αριστείας κατά τον πρώτο κύκλο σπουδών, που αντιστοιχεί κατ’ ελάχιστον στην κατοχή βαθμού ίσου ή ανώτερου του 7,5/10.

Δικαίωμα απαλλαγής από τα τέλη φοίτησης στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών  «Sustainable Engineering and Climate Change», έχουν οι φοιτητές που πληρούν την προϋπόθεση αυτή, εφόσον ισχύουν τα ακόλουθα κριτήρια:

α) ο μέσος όρος του αθροίσματος των φορολογητέων εισοδημάτων των δύο (2) τελευταίων οικονομικών ετών του συνόλου των μελών της οικογένειας του αιτούντος την απαλλαγή από τα τέλη φοίτησης, ήτοι του ίδιου του αιτούντος, των γονέων του, ανεξαρτήτως αν κάνουν κοινή ή χωριστή φορολογική δήλωση, και των αδελφών του έως είκοσι έξι (26) ετών, εφόσον είναι άγαμοι και έχουν ίδιο φορολογητέο εισόδημα κατά την έννοια του άρθρου 7 του ν. 4172/2013 (Α' 167), δεν υπερβαίνει το εβδομήντα τοις εκατό (70%) του εθνικού διάμεσου διαθέσιμου ισοδύναμου εισοδήματος, σύμφωνα με τα πλέον πρόσφατα δημοσιευμένα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛ.ΣΤΑΤ.), αν ο αιτών δεν έχει συμπληρώσει το εικοστό έκτο (26ο) έτος της ηλικίας του και είναι άγαμος ή δεν έχει συνάψει σύμφωνο συμβίωσης,

β) ο μέσος όρος του ατομικού φορολογητέου εισοδήματός των δύο (2) τελευταίων οικονομικών ετών του αιτούντος δεν υπερβαίνει το εκατό τοις εκατό (100%) του εθνικού διάμεσου διαθέσιμου ισοδύναμου εισοδήματος, σύμφωνα με τα πλέον πρόσφατα δημοσιευμένα στοιχεία της ΕΛ.ΣΤΑΤ., αν ο αιτών έχει συμπληρώσει το 26ο έτος της ηλικίας του,

γ) ο μέσος όρος του αθροίσματος του φορολογητέου εισοδήματος των δύο (2) τελευταίων οικονομικών ετών του αιτούντος την απαλλαγή από τέλη φοίτησης και του ή της συζύγου ή συμβιούντος του, εφόσον είναι έγγαμος ή έχει συνάψει σύμφωνο συμβίωσης, ανεξαρτήτως. αν υποβάλλουν κοινή ή χωριστή φορολογική δήλωση δεν υπερβαίνει το εκατό τοις εκατό (100%) του εθνικού διάμεσου διαθέσιμου ισοδύναμου εισοδήματος, σύμφωνα με τα πλέον πρόσφατα δημοσιευμένα στοιχεία της ΕΛ.ΣΤΑΤ.

Αν ο αιτών την απαλλαγή δεν έχει συμπληρώσει το 26ο έτος της ηλικίας του και είναι τέκνο τρίτεκνης ή πολύτεκνης οικογένειας ή τέκνο άγαμου γονέα ή ορφανός τουλάχιστο από έναν (1) γονέα ή άτομο με αναπηρία ή μέλος νοικοκυριού με άτομο με αναπηρία δύναται να αιτηθεί την απαλλαγή κατά το ήμισυ (50%) από την υποχρέωση καταβολής τελών φοίτησης, εφόσον ο μέσος όρος του αθροίσματος των φορολογητέων εισοδημάτων των δύο (2) τελευταίων οικονομικών ετών του συνόλου των μελών της οικογένειάς του υπερβαίνει το εβδομήντα τοις εκατό (70%) και δεν υπερβαίνει το εκατό τοις εκατό (100%) του εθνικού διάμεσου διαθέσιμου ισοδύναμου εισοδήματος.

2. Οι απαλλασσόμενοι φοιτητές δεν ξεπερνούν το ποσοστό του τριάντα τοις εκατό (30%) του συνολικού αριθμού των φοιτητών που εισάγονται στο Π.Μ.Σ. Ως εκ τούτου για τους εισαχθέντες το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024 ισχύει: 30% Χ (αριθμός ενεργών φοιτητών) =30% Χ 17 = 5 (πέντε) υποτροφίες (εφόσον τηρούν τα απαιτούμενα κριτήρια). Αν οι δικαιούχοι υπερβαίνουν το ποσοστό του προηγούμενου εδαφίου, επιλέγονται με σειρά κατάταξης (έως το 30%) ξεκινώντας από αυτούς που έχουν το μικρότερο εισόδημα.

3. Η χρήση του δικαιώματος απαλλαγής από τα τέλη φοίτησης σε Π.Μ.Σ. γίνεται μόνο μία φορά.

4. Δεν δικαιούνται απαλλαγής όσοι λαμβάνουν υποτροφία από άλλη πηγή.

 

Διαπίστωση του ποσού που αντιστοιχεί στο εθνικό διάμεσο διαθέσιμο ισοδύναμο εισόδημα για το Ακαδημαϊκό Έτος 2023-2024

 Με την υπ’ Αριθμ. 84560/Ζ1  (ΦΕΚ Β' 4837/1-8-2023) Υπουργική Απόφαση, διαπιστώνεται ότι το ποσό που αντιστοιχεί στο εθνικό  διάμεσο διαθέσιμο ισοδύναμο εισόδημα για την εφαρμογή του άρθρου 86 του ν. 4957/2022 (Α΄ 141), κατά το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024, ανέρχεται σε εννέα χιλιάδες πεντακόσια είκοσι ευρώ (9.520,00 €) για το ατομικό φορολογητέο εισόδημα (100% του εθνικού διάμεσου διαθέσιμου ισοδύναμου εισοδήματος) και σε έξι χιλιάδες εξακόσια εξήντα τέσσερα ευρώ (6.664,00 €) για το φορολογητέο εισόδημα του συνόλου των μελών της οικογένειας (70% του εθνικού διάμεσου διαθέσιμου ισοδύναμου εισοδήματος), σύμφωνα με τα από 8.5.2023 δημοσιευμένα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ.

 

Σχετικά με την υποβολή των απαιτούμενων δικαιολογητικών δείτε εδώ τη σχετική ανακοίνωση.