Απόσπασμα Πρακτικών 718ης Συνεδρίασης Επιτροπής Ερευνών ΕΛΚΕ