Slide background

Γεωλογία

1. ΓΕΝΙΚΑ:

ΣχολήΧημικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος
Επίπεδο ΣπουδώνΠροπτυχιακό
Κατεύθυνση-
Κωδικός μαθήματος  ΜΠ 100Εξάμηνο Σπουδών1ο
Είδος μαθήματοςΥποχρεωτικό
Αυτοτελείς Διδακτικές ΔραστηριότητεςΕβδομαδιαίες Ώρες ΔιδασκαλίαςΠιστωτικές Μονάδες
Διαλέξεις και εργαστηριακές ασκήσεις4
Θ=2, Α=0, Ε=2
4
Τύπος ΜαθήματοςΥποβάθρου, Επιστημονικής Περιοχής
Προαπαιτούμενα Μαθήματα 
Γλώσσα Διδασκαλίας και εξετάσεωνΕλληνική
Το Μάθημα προσφέρεται σε φοιτητές ERASMUSΌχι
Ηλεκτρονική Σελίδα Μαθήματος (URL) https://www.eclass.tuc.gr/modules/auth/opencourses.php?fc=63

 

2. MΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Το μάθημα αποσκοπεί στη γνωστική προσέγγιση των φοιτητών σε θεμελιώδεις γεωλογικές έννοιες,  τόσο σε επίπεδο θεωρίας όσο και σε επίπεδο εφαρμογής, η γνώση των οποίων είναι απαραίτητη στα πλαίσια της αειφόρου διαχείρισης του Γεωπεριβάλλοντος. Περιλαμβάνει την παρουσίαση και ανάλυση θεωρητικών γεωλογικών εννοιών, καθώς και αντιπροσωπευτικών γεωπεριβαλλοντικών εφαρμογών.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, ο φοιτητής/τρια θα είναι σε θέση να:

 • Αναγνωρίζει τις βασικές αρχές και τους μηχανισμούς που διέπουν το γεωπεριβάλλον.
 • Αξιολογεί και να μελετά γεωπεριβαλλοντικά προβλήματα.
 • Εντοπίζει τα γεωπεριβαλλοντικά προβλήματα που δημιουργεί μια ανθρωποκεντρική προσέγγιση του γεωπεριβάλλοντος η οποία αγνοεί τους νόμους της φύσης.
 • Συμβάλλει στο σχεδιασμό έργων περιβαλλοντικά αποδεκτών και τεχνικά ενδεδειγμένων, ώστε να εξασφαλίζεται η ορθολογική αξιοποίηση, η προστασία, η ανάδειξη και η αποκατάσταση του γεωπεριβάλλοντος.
 
Γενικές Ικανότητες
 
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
 

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΘΕΩΡΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 1. Γεωλογία και Άνθρωπος. Κλάδοι των Γεωεπιστημών.
 2. Πλανήτης Γη. Δομή και ιδιότητες.  Γεωγραφικές συντεταγμένες. Γεωλογικός χρόνος.
 3. Ενδογενείς Γεωδυναμικές Διεργασίες. Θεωρία λιθοσφαιρικών πλακών. Ηφαιστειότητα. Γεωτεκτονικές και μορφοτεκτονικές διεργασίες. Τάσεις και παραμορφώσεις. Πτυχώσεις. Ορογενέσεις. Τεκτονικές λεκάνες. Τεκτονικές ασυνέχειες. Ρήγματα. Σεισμικότητα. Το Ελληνικό Ορογενές και το Ελληνικό Τόξο.
 4. Κρυσταλλογένεση. Ορυκτά. Πετρώματα. Γεωλογικοί σχηματισμοί. Γεωμηχανικά χαρακτηριστικά.
 5. Στρωματογραφία γεωλογικών σχηματισμών. Διαμόρφωση γεωτεκτονικών δομών.
 6. Χερσαίο  και παράκτιο γεωπεριβάλλον.
 7. Κλίμα. Υδρολογικός κύκλος. Κίνηση επιφανειακών & υπόγειων νερών. Υδρολογικά και Υδρογεωλογικά χαρακτηριστικά.
 8. Εξωγενείς Γεωλογικές Διεργασίες. Αποσάθρωση και Διάβρωση.
 9. Φυσικοί πόροι.
 10. Γεωπεριβάλλον και Γεωποικιλότητα.
 11. Ανθρωπογενείς επιδράσεις και επιπτώσεις.
 12. Φυσικές Καταστροφές. Φαινόμενα αστοχίας και αστάθειας πρανών, φυσικής ή τεχνικής προέλευσης. Εδαφικές Μετακινήσεις. Κατολισθήσεις & Καθιζήσεις
 13. Αλληλοεπίδραση των επί μέρους γεωπαραγόντων και των ανθρωπογενών επιδράσεων μίας εξεταζόμενης περιοχής, στη διαμόρφωση των γεωπεριβαλλοντικών και τεχνικογεωλογικών της συνθηκών.  Μητρώο Απεικόνισης της Αλληλοεπίδρασης.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Παρουσίαση των αποτελεσμάτων ευρέος φάσματος επιστημονικών Γεωλογικών Ερευνών & Μελετών, οι οποίες εκπονήθηκαν σε πλαίσια της Αποκατάστασης, Προστασίας και Ανάδειξης του Γεωπεριβάλλοντος, Αξιοποίησης Υδατικών Πόρων, Χωροταξικού & Πολεοδομικού Σχεδιασμού και Κατάρτισης Γενικών Σχεδίων &  Μελετών μεγάλων Αναπτυξιακών Έργων Υποδομής.

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ:

Δέκα εργαστηριακές ασκήσεις, οι οποίες κατανέμονται  στις ακόλουθες Θεματικές Ενότητες:

 1. Τοπογραφικοί Χάρτες διαφόρου κλίμακας.
 2. Γεωθεματικοί Χάρτες. Εκμάθηση & αξιολόγηση των γεωστοιχείων τους. Χάρτες Μορφολογικού Αναγλύφου, Κλίσεων Κλιτύων, Γεωλογικής πληροφόρησης, Τεκτονικών Ασυνεχειών, Γεωλογικής Καταλληλότητας, Υδρογεωλογικός, Τεχνικογεωλογικός κ.ά.
 3. Γεωλογική πυξίδα – μετρήσεις. Γεωλογικοί Χάρτες. Γεωλογικές τομές σε απλές και σύνθετες γεωλογικές δομές με: συμφωνία ή ασυμφωνία στρωμάτων, με παρουσία ρηγμάτων, τεκτονικών επαφών, πτυχώσεων κ.ά.
 4. Μητρώο Απεικόνισης της Αλληλοεπίδρασης επί μέρους γεωπαραγόντων στη διαμόρφωση των Γεωπεριβαλλοντικών Συνθηκών μιας εξεταζόμενης περιοχής έρευνας. 
 

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Τρόπος ΠαράδοσηςΣτην αίθουσα διδασκαλίας και εργαστηριακούς χώρους
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και ΕπικοινωνιώνΥποστήριξη μαθησιακής διαδικασίας μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-class
Οργάνωση ΔιδασκαλίαςΔραστηριότηταΦόρτος Εργασίας Εξαμήνου (ώρες)
- Διαλέξεις26
- Εργαστηριακές Ασκήσεις26
- Εργαστηριακές αναφορές (projects)26
- Αυτοτελής μελέτη22
Σύνολο Μαθήματος100

Αξιολόγηση Φοιτητών

Τελική γραπτή εξέταση με κλειστά βιβλία.

 • 70% ύλη θεωρίας,  
 • 30% ύλη εργαστηριακών ασκήσεων
 

5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΙΟΓΡΑΦΙΑ

 
 • Συγγράμματα Εύδοξος, Βιβλίο [77106807]: Ροντογιάννη-Τσιαμπάου Θεοδώρα  (2018): "ΓΕΩΛΟΓΙΑ, Θεμελιώδεις Έννοιες για Μηχανικούς".
 • Επίσης, προτεινόμενη Βιβλιογραφία :
  • Μανούτσογλου Εμ. (2013) : "Εισαγωγή στις γεωεπιστήμες,  Περιβαλλοντική Γεωλογία". Σημειώσεις,  Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων, Πολυτεχνείο Κρήτης.  Διαθέσιμο στο: https://www.eclass.tuc.gr/modules/document/index.php?course=MHXOP174&openDir=/5bc86713JtYP
  • Βαβλιάκης Ελ.: "Μαθήματα Γεωγραφίας",  e-book, Τμήμα Γεωλογίας,  Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.  Διαθέσιμο στο: http://www.geo.auth.gr/322/contents00.html
  • Μουντράκης Δημ.: "Συνοπτική Γεωτεκτονική εξέλιξη του ευρύτερου ελληνικού χώρου" ,  e book, Τμήμα Γεωλογίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.  Διαθέσιμο στο: http://www.geo.auth.gr/courses/ggg/ggg871y/
  • Κίλιας Αδ.: "Εισαγωγή στην Τεκτονική Γεωλογία".  ebook, Τμήμα Γεωλογίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.  Διαθέσιμο στο:  http://www.geo.auth.gr/courses/ggg/ggg537y/
  • Λόζιος Σ., Σούκης Κ., Αντωνίου Β.(2015): "Γεωλογική Χαρτογράφηση και Ασκήσεις Υπαίθρου".  Διαθέσιμο στο:  https://repository.kallipos.gr/handle/11419/1278
  • Κράνης Χ &  Αντωνίου Β. (2003),  "Γεωλογικοί Χάρτες και στοιχειώδεις δομές"- -e-book, Τμήμα Γεωλογίας, Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Διαθέσιμο στο:  http://labtect.geol.uoa.gr/pages/pdfs/GeolMaps
  • Παυλάκη Αικ., Μελαδιώτης Ι.,  Παυλάκης Π. (2013):" Μητρώο Αλληλοεπίδρασης Γεωπαραγόντων. ευρύτερης περιοχής Λευκών Ορέων Δυτικής Κρήτης και η συμβολή του στην κατανόηση των Τεχνικών Γεωλογικών Συνθηκών" . Ελληνική Γεωλογική Εταιρεία,  Proceedings of the 13th International Congress, Chania, Sept 2013, vol. XLVII, No 3,   1820 - 1833.  Διαθέσιμο στο: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/geosociety/article/view/11061/11089   
 • Σύνδεσμοι:
 

6. ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ

Υπεύθυνος/η μαθήματος:Δρ. Α. Παυλάκη (Ακαδημαϊκή Υπότροφος - ΧΗΜΗΠΕΡ)
Διδασκαλία μαθήματος:Δρ. Α. Παυλάκη (Ακαδημαϊκή Υπότροφος - ΧΗΜΗΠΕΡ)
Φροντιστηριακές ασκήσεις: - 
Εργαστηριακές ασκήσεις:Ε. Κουτσογιαννάκη (Μέλος ΕΔΙΠ - ΧΗΜΗΠΕΡ)