Μανώλης Γρυλλάκης
Μεταδιδακτορικός Ερευνητής, Εργαστήριο Ατμοσφαιρικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής

 

Βιογραφικό σημείωμα (pdf)

Επικοινωνία

Εκπαίδευση

 • 2014: Ph.D.: Σχολή Μηχανικών Περιβάλλοντος, Πολυτεχνείο Κρήτης
 • 2007: MSc: Περιβαλλοντική και υγειονομική μηχανική, Σχολή Μηχανικών Περιβάλλοντος, Πολυτεχνείο Κρήτης
 • 2006: Δίπλωμα Μηχανικού Περιβάλλοντος, Σχολή Μηχανικών Περιβάλλοντος, Πολυτεχνείο Κρήτης

Ερευνητικά ενδιαφέροντα

 • Διαχείριση υδατικών πόρων, Υδρολογία, Υδραυλική ποταμών, Εδαφική υγρασία, Κλιματική αλλαγή, Πυρκαγιές, Διόρθωση σφάλματος πόλωσης σε κλιματικά δεδομένα, Υδρολογικά και υδραυλικά μοντέλα, Μοντέλα προσομοίωσης της επιφάνειας της γης (LSMs).

Συμμετοχή σε Ερευνητικά Προγράμματα και Έργα

 • DETACC: DEtection and aTtribution of agricultural droughts to Anthropogenic Climate Change. Mεταδιδακτορική έρευνα που συγχρηματοδοτήθηκε από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση», στο πλαίσιο της Πράξης «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ/ΕΡΕΥΝΗΤΡΙΩΝ - Β κύκλος» (MIS 5033021) που υλοποιεί το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ).
 • CLIMPACT - Εθνικό Δίκτυο για την Κλιματική Αλλαγή, Υποέργο 3 του έργου “Υποδομές Εθνικών Ερευνητικών Δικτύων στους τομείς της Ιατρικής Ακριβείας, των Κβαντικών Τεχνολογιών και της Κλιματικής Αλλαγής” με κωδ. αριθ. 2018ΣΕ01300001 του Εθνικού Σκέλους του ΠΔΕ της ΓΓΕΤ.
 • Agro4Crete: Δράση για την έρευνα στον αγροδιατροφικό τομέα της Κρήτης. Υποέργο 2, ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ Β “ Εμβληματική Ερευνητική Δράσης Εθνικής εμβέλειας για την αξιοποίηση νέων τεχνολογιών στον τομέα της Αγροδιατροφής”. Χρηματοδοτικό πλαίσιο: Εθνικό σκέλος του ΠΔΕ της ΓΓΕΤ.
 • 5DARE: Development of an integrated 5-dimensional space-based methodology for Assessing and modelling the Response of Erosion dynamics to land use and climatic changes in Mediterranean watersheds, Greek Institute for Research and Innovation (Hellenic Foundation for Research and Innovation).
 • H2020 IMPREX: IMproving PRedictions and management of hydrological Extremes.

Επιλεγμένες Δημοσιεύσεις

 • Grillakis, M., Voulgarakis, A., Rovithakis, A., Seiradakis, K. D., Koutroulis, A., Field, R. D., Kasoar, M., Papadopoulos, A., Lazaridis, M. (2022). Climate drivers of global wildfire burned area. Environmental Research Letters, 17(4), 045021.
 • Rovithakis, A., Grillakis, M. G., Seiradakis, K. D., Giannakopoulos, C., Karali, A., Field, R., Lazaridis, M., Voulgarakis, A. (2022). Future climate change impact on wildfire danger over the Mediterranean: the case of Greece. Environmental Research Letters, 17(4), 045022.
 • Thiery BW, Lange S, Rogelj J, Schleussner C-F, Gudmundsson L, Seneviratne SI, Andrijevic M, Frieler K, Emanuel K, Geiger T, Bresch DN, Zhao F, Willner SN, Büchner M, Volkholz J, Bauer N, Chang J, Ciais P, Dury M, François L, Grillakis M, Gosling SN, Hanasaki N, Hickler T, Huber V, Ito A, Jägermeyr J, Khabarov N, Koutroulis A, Liu W, Lutz W, Mengel M, Müller C, Ostberg S, Reyer CPO, Stacke T, Wada Y. Intergenerational inequities in exposure to climate extremes. Science (80- ) [Internet]. American Association for the Advancement of Science; 2021 Sep 26 [cited 2021 Sep 27]; Available from: https://www.science.org/doi/abs/10.1126/science.abi7339 (IF: 41.8)
 • Gudmundsson L., H. X. Do, Simon N. Gosling, M. G. Grillakis, A. G. Koutroulis, M. Leonard, J. Lui, H. M. Schmied, L. Papadimitriou, Y. Pokhrel, J. Schewe, S. I. Seneviratne, W. Thiery, S. Westra, X. Zhang, F. Zhao. (2021). Globally observed trends in mean and extreme river flow attributed to climate change. Science Vol. 371, 6534, pp. 1159-1162, doi:10.1126/science.aba3996. (IF: 41.8)
 • Pokhrel, Y., Felfelani, F., Satoh, Y., Boulange, J., Burek, P., Gädeke, A., Gerten, D., Gosling, S.N., Grillakis, M., Gudmundsson, L., Hanasaki, N., Kim, H., Koutroulis, A., Liu, J., Papadimitriou, L., Schewe, J., Müller Schmied, H., Stacke, T., Telteu, C.-E., Thiery, W., Veldkamp, T., Zhao, F., Wada, Y., 2021. Global terrestrial water storage and drought severity under climate change. Nature Climate  Change. https://doi.org/10.1038/s41558-020-00972-w  (IF: 21.7)
 • Satoh Y, Shiogama H, Hanasaki N, Pokhrel Y, Boulange JES, Burek P, Gosling SN, Grillakis M, Koutroulis A, Schmied HM, Thiery W, Yokohata T. A quantitative evaluation of the issue of drought definition: a source of disagreement in future drought assessments. Environ Res Lett [Internet]. IOP Publishing; 2021. https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1748-9326/ac2348 (IF:6.8)
 • Telteu, C.-E., Müller Schmied, H., Thiery, W., Leng, G., Burek, P., Liu, X., Boulange, J. E. S., Andersen, L. S., Grillakis, M., Gosling, S. N., Satoh, Y., Rakovec, O., Stacke, T., Chang, J., Wanders, N., Shah, H. L., Trautmann, T., Mao, G., Hanasaki, N., Koutroulis, A., Pokhrel, Y., Samaniego, L., Wada, Y., Mishra, V., Liu, J., Döll, P., Zhao, F., Gädeke, A., Rabin, S. S., and Herz, F.: Understanding each other's models: an introduction and a standard representation of 16 global water models to support intercomparison, improvement, and communication, Geosci. Model Dev., 14, 3843–3878, doi.org/10.5194/gmd-14-3843-2021, 2021. (IF:6.1)
 • Grillakis, M.G., Koutroulis, A.G., Alexakis, D.D., Polykretis, C., Daliakopoulos, I.N., 2021. Regionalizing Root‐Zone Soil Moisture Estimates From ESA CCI Soil Water Index Using Machine Learning and Information on Soil, Vegetation, and Climate. Water Resour. Res. 57, e2020WR029249. https://doi.org/10.1029/2020WR029249 (IF:5.24)
 • Reinecke, R., Müller Schmied, H., Trautmann, T., Andersen, L. S., Burek, P., Flörke, M., Gosling, S. N., Grillakis, M., Hanasaki, N., Koutroulis, A., Pokhrel, Y., Thiery, W., Wada, Y., Yusuke, S., and Döll, P.: Uncertainty of simulated groundwater recharge at different global warming levels: a global-scale multi-model ensemble study, Hydrol. Earth Syst. Sci., 25, 787–810, doi.org/10.5194/hess-25-787-2021, 2021. (IF:5.75)
 • Tramblay, Y., Koutroulis, A., Samaniego, L., Vicente-Serrano, S. M., Volaire, F., Boone, A., Le Page, M., Llasat, M. C., Albergel, C., Burak, S., Cailleret, M., Kalin, K. C., Davi, H., Dupuy, J.-L., Greve, P., Grillakis, M., Jarlan, L., Martin-StPaul, N., Vilalta, J. M., … Polcher, J. (2020). Challenges for drought assessment in the Mediterranean region under future climate scenarios. Earth-Science Reviews, 103348. https://doi.org/10.1016/j.earscirev.2020.103348 (IF: 12.4)
 • Grillakis, M.G.; Polykretis, C.; Alexakis, D.D. Past and projected climate change impacts on rainfall erosivity: Advancing our knowledge for the eastern Mediterranean island of Crete. CATENA. 193, 2020, 104625. https://doi.org/10.1016/j.catena.2020.104625 (IF: 5.2)
 • Grillakis, M.G., 2019. Increase in severe and extreme soil moisture droughts for Europe under climate change. Science of The Total Environment. 660, 1245-1255, https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2019.01.001 (IF: 7.9)